Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Thứ bảy - 01/07/2017 16:53
Chiều 30-6 tại Hội trường Huyện ủy Đăk Tô, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Toàn cảnh HN sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017
Toàn cảnh HN sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017

Dự Hội nghị có đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đăk Tô; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Văn hoá- Xã hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thuộc khối khoa giáo; lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp đã tham mưu cấp ủy ban hành, triển khai, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các hội nghị chuyên đề đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn; kịp thời định hướng, hướng dẫn và cung cấp tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo về mặt chính trị, tư tưởng; tích cực phối hợp nắm bắt tâm trạng tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, kịp thời báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các ngành khối khoa giáo đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp từng nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kế hoạch, chương trình và sự chỉ đạo của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả trên lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; môi trường; y tế; dạy nghề và giải quyết việc làm; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thể dục, thể thao; khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa một số chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng ở một số TCCS đảng đôi lúc chưa kịp thời và chưa sát tình hình thực tế. Một số TCCS đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và đăng ký mô hình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung còn chung chung, chưa sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn ở một số địa phương, đơn vị triển khai còn chậm; có nơi thực hiện chưa thường xuyên. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa thường xuyên, kịp thời. Việc triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, phường, thị trấn còn chậm...

Thảo luận tại Hội nghị, ban tuyên giáo, tuyến huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đánh giá những khó khăn, vướng mắc; trao đổi những cách thức triển khai của từng địa phương, đơn vị trong từng lĩnh vực để cùng nhau học hỏi, nhất là đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, công tác biên soạn lịch sử đảng bộ cấp xã, phường, thị trấn. Các sở, ngành thông tin trao đổi, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng dạy và học, việc duy trì sĩ số thường xuyên đối với học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số; thực trạng sinh con thứ 3 trở lên; tình trạng quá tải ở một số bệnh viện khu vực...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đề nghị ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp tiếp tục phối hợp nắm bắt tình hình dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tham mưu định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh; ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử xã, phường, thị trấn; căn cứ vào nội dung phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành thuộc khối khoa giáo để triển khai thực hiện nội dung phối hợp với UBND cùng cấp và các phòng, ngành trong khối khoa giáo thuộc huyện, thành phố; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị, báo cáo Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; đồng thời yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017:

Một là, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy các cấp; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng.

Hai là, đôn đốc, kiểm tra, tuyên truyền việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ba là, chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, chính trị. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại. Chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Bốn là, tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng. Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; chỉ đạo, đôn đốc việc biên soạn lịch sử ngành, lịch sử đảng bộ cấp xã; chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Năm là, chỉ đạo, định hướng tổ chức triển khai tốt các lĩnh vực khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, dạy nghề và các vấn đề xã hội khác.

Sáu là, tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 04-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để có cơ sở tham mưu cho cấp ủy giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các chương trình phối hợp với Quân chủng Hải quân Việt Nam, Quân cảng Sài Gòn, cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan công an trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tin, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:91 | lượt tải:27

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:38

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:84 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:232 | lượt tải:84

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:229 | lượt tải:67

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:200 | lượt tải:49

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:219 | lượt tải:51
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay21,182
  • Tháng hiện tại229,410
  • Tổng lượt truy cập10,376,975
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây