Tăng cường tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân 

Tăng cường tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân

Thứ bảy - 07/11/2020 21:38
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí cần xây dựng các tuyến tin bài trước, trong và sau Đại hội một cách bài bản, khoa học, đúng với tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của báo, đảm bảo đúng định hướng...; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
I. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ngày 10/9/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 30/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU về công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mấy điểm cần lưu ý trong Hướng dẫn 01: (1) Thời gian công bố: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020. (2) Đối tượng lấy ý kiến góp ý: Các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài (chưa phải là đảng viên). (3) Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.
Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của nhân dân: (1). Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh: gửi về cơ quan Trung ương của tổ chức mình và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; hoàn thành trước ngày 15-11-2020. (2). Các cơ quan báo, đài, Cổng thông tin điện tử của tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15-11-2020. (3). Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo: Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy tiếp nhận, tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15-11-2020. (4). Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15-11-2020.
II. Để dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, rõ ràng vai trò của báo chí là rất quan trọng. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Trung ương (vào ngày 30/10/2020) đã tổ chức tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Tại đây, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định rõ chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 15 mục lớn tương ứng với 15 vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát, như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới. Tầm nhìn và định hướng phát triển. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững....
Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí khi tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung chính:
Một là, đối với Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí cần tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; Tầm nhìn và định hướng phát triển; Quan điểm chỉ đạo; Mục tiêu phát triển tổng quát; Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030. Tập trung thông tin, tuyên truyền về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng...
Hai là, đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về những nhận định, đánh giá liên quan bối cảnh trước và sau Đại hội XI (2011); kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; 5 quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; những mục tiêu, chỉ tiêu, đột phá chiến lược được đề cập…
Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thị trường quyền sử dụng đất; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân…; những nhiệm vụ, giải pháp về văn hóa, xã hội; các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng nền văn hóa, đạo đức con người Việt Nam...
Ba là, đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2021 - 2025; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.
Bốn là, đối với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về những ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo Báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII...
Về thi hành Điều lệ Đảng, báo chí tuyên truyền về nhận định, đánh giá tổng quát; những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng.
Đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các cơ quan báo chí cần xây dựng các tuyến tin bài trước, trong và sau Đại hội một cách bài bản, khoa học, đúng với tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của báo, đảm bảo đúng định hướng...; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…


Nguyễn Phi Em

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:47 | lượt tải:34

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:98 | lượt tải:91

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:61 | lượt tải:55

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:64 | lượt tải:56

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:40 | lượt tải:26

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:31 | lượt tải:25

KL.81.BCT

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Lượt xem:105 | lượt tải:142
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay16,342
  • Tháng hiện tại232,310
  • Tổng lượt truy cập10,819,586
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây