Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động công tác Tuyên giáo: Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới 

Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động công tác Tuyên giáo: Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Thứ năm - 01/08/2019 09:27
rải qua 89 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần cho những thắng lợi chung của Cách mạng Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2019), phóng viên Báo Kon Tum đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: MT
Bàn giao nhà và tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: MT

Phóng viên: Thưa đồng chí, thời gian qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã gặt hái những kết quả nổi bật nào?

Đ/c Lê Thị Kim Đơn: Trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên tham mưu việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng.

Ở các cấp ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn cũng đã tham mưu ban thường vụ tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, toàn ngành đã tập trung xây dựng lực lượng nhằm làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Triển khai có hiệu quả công tác chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội; định hướng dư luận xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đơn vị cũng thường xuyên cập nhật, tổng hợp, biên tập thông tin từ các nguồn tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhằm tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội và định hướng công tác tư tưởng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác khoa giáo, bồi dưỡng lý luận chính trị thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả từ cơ sở đến cấp tỉnh. Công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giáo dục lịch sử địa phương tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, bài bản; công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo được quan tâm đúng mức, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới…

Những nỗ lực trên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Phóng viên: Từ những kết quả đạt được như trên, ngành đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào cần tập trung tham mưu tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên giáo trong tình hình mới, thưa đồng chí?

Đ/c Lê Thị Kim Đơn: Trong thời gian tới, theo nhận định của Đảng, của Ban Tuyên giáo Trung ương, thì những vấn đề nổi cộm trong nước vẫn diễn ra và ngày càng trở nên phức tạp, khó lường như: Tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn được các thế lực thù địch lợi dụng, sử dụng để xuyên tạc, nói xấu về Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước…

Trước thực tiễn thách thức trên, ngành Tuyên giáo tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm, vai trò “đi trước, mở đường”, tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh kịp thời, hiệu quả hơn. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị sẽ thường xuyên, kịp thời hơn, tích cực bám sát thực tiễn, để đánh giá, dự báo tình hình thực tế, nhằm tham mưu các biện pháp, giải pháp phù hợp trong đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên mọi phương diện.

Ngoài ra, ngành tiếp tục tập trung tham mưu tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng - nhất là cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tích cực tham mưu cấp uỷ làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng đối với công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, sáng tác văn hóa - văn nghệ…trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, tiếp tục tham mưu các cấp triển khai đạt hiệu quả cao nhất Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương khen thưởng gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, phối hợp hoạt động hiệu quả với các ngành trong khối khoa giáo, thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng ở các ngành, địa phương, đơn vị; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên...

Phóng viên: Với những nhiệm vụ đặt ra như trên, ngành đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hành động và tham mưu công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu thực tiễn như thế nào, thưa đồng chí ?

Đ/c Lê Thị Kim Đơn: Trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay, dẫn đến tình hình trong nước và ở tỉnh ta cũng có nhiều khó khăn, thách thức, song ngành đã chủ động đổi mới các phương thức thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, công tác tuyên giáo hiện tại đã và đang tiến hành theo hướng đi trước một bước bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, chủ động, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng cụ thể để tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng hiệu quả, tích cực nhất.

Đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên hơn về chính trị tư tưởng và tạo điều kiện được nâng cao nghiệp vụ, nhằm đáp ứng vai trò, trách nhiệm trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, ngành Tuyên giáo cũng luôn xác định, phải chủ động trong mọi tình huống để định hướng, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai kịp thời, hiệu quả việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức đoàn kết dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác, không bị mắc mưu các thế lực thù địch và các phần tử xấu; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lợi dụng việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng để chống phá; tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Ðối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh, hay những địa phương thường có điểm nóng, ngành luôn bám sát cơ sở, tham mưu giúp cấp ủy xử lý vấn đề kịp thời, tích cực…

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giải quyết, xử lý các vụ việc, vấn đề bức xúc trong cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân. Mặt khác, đây còn là kênh cung cấp thông tin giá trị để tỉnh tham khảo, hoạch định và xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế, góp phần lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển, ổn định hơn...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

Mai Trâm (thực hiện)

Nguồn tin: baokontum.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:37 | lượt tải:39

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:69 | lượt tải:67

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:182 | lượt tải:183

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:82 | lượt tải:82

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:83 | lượt tải:71

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:51 | lượt tải:39

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:41 | lượt tải:39
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay8,422
  • Tháng hiện tại336,723
  • Tổng lượt truy cập10,923,999
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây