Ngành Tuyên giáo tỉnh trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Ngành Tuyên giáo tỉnh trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ sáu - 03/08/2018 09:36
Hình có tính chất minh họa
Hình có tính chất minh họa
Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện “Diễn biến hòa bình”, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc thông qua các báo, tạp chí xuất bản ở nước ngoài, các trang mạng xã hội,... móc nối với các phần tử cơ hội chính trị ở trong nước, thông qua nhiều con đường hòng chuyển hóa nước ta theo con đường tư bản, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng làm mất ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện can thiệp sâu hơn chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng dùng mọi biện pháp để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng hòng gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng XHCN; xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, xuyên tạc, bôi nhọ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh;  nói xấu, vu cáo, chia rẽ các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.
Trước tình hình đó, các cơ quan trong ngành Tuyên giáo tỉnh đã tăng cường công tác định hướng thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước sự tác động của thông tin xấu, độc, nhất là trên mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn và thường xuyên định hướng, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức đoàn kết dân tộc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, không bị mắc mưu các thế lực thù địch và các phần tử xấu, đồng thời chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lợi dụng tự phê bình và phê bình trong Đảng để truyền bá những tư tưởng, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng. Mặt khác, thông qua các hội nghị giao ban định kỳ công tác báo chí; công tác chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; công tác thông tin đối ngoại và qua điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành chức năng xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh. Trước một số vấn đề nổi cộm, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng, chỉ đạo Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có những bài viết, phóng sự phản ánh để người dân hiểu đúng bản chất vấn đề, qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp trong việc nắm bắt, theo dõi, phát hiện các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội phản ánh về tỉnh để báo cáo lãnh đạo tỉnh xử lý; ban hành các kế hoạch  và tổ chức phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng Internet. Trường Chính trị tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên của tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh, tổ chuyên mục quốc phòng toàn dân của các lực lượng vũ trang tỉnh đã xây dựng và duy trì chuyên mục "An ninh trật tự", "Hỏi đáp pháp luật", "Xây dựng Đảng"; hằng năm đăng nhiều tin, bài tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời những diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện, nêu gương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi những thông tin về cán bộ, đảng viên có đơn thư tố cáo hoặc có quan hệ lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; nắm diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên nhất là những đảng viên có biểu hiện cơ hội chính trị, nói, viết và làm trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tham mưu cho cấp ủy có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý kịp thời.
Tuy nhiên, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh thời gian qua một số mặt còn hạn chế, yếu kém.  Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, chưa nhận thức rõ tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây nguy cơ đối với tồn vong của Đảng và chế độ ta; chưa quan tâm đúng mức trong việc chỉ đạo nắm bắt và tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm tư tưởng sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Hoạt động báo chí tham gia đấu tranh chưa thường xuyên, tính chiến đấu, thuyết phục chưa cao. Chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phản bác.
Trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cơ quan ngành Tuyên giáo tỉnh xác định làm tốt công tác tham mưu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. Xác định rõ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc binh chủng tuyên truyền là lực lượng nòng cốt. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng. Chú trọng việc phòng ngừa và chủ động đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ các tổ chức đảng, các cơ quan và trong từng cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, thông tin, nhất là trên mạng Internet, không để kẻ địch, phần tử xấu lôi kéo, câu móc vào nội bộ. Tăng cường công tác quản lý báo chí - xuất bản; phát hiện và xử lý kịp thời những tài liệu phản động, các nội dung thông tin sai trái, xuyên tạc phản động trong các xuất bản phẩm. Ngăn chặn các khuynh hướng văn hoá đồi trụy, tác động vào quan điểm, tư tưởng, làm thay đổi lối sống để từng bước chuyển hoá chính trị. Tổ chức lực lượng đủ mạnh nhằm kịp thời phát hiện để tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch cũng như ngăn chặn việc tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu độc, xuyên tạc, sai trái, phản động, nhất là trên không gian mạng.
Lê Quang Thới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:40 | lượt tải:9

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:32 | lượt tải:19

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:61 | lượt tải:43

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:189 | lượt tải:66

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:192 | lượt tải:55

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:163 | lượt tải:38

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:183 | lượt tải:39
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay7,879
  • Tháng hiện tại192,978
  • Tổng lượt truy cập10,340,543
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây