Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930- 01/ 8/ 2018): NGÀNH TUYÊN GIÁO THAM MƯU CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁC CẤP ỦY ĐẢNG 

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930- 01/ 8/ 2018): NGÀNH TUYÊN GIÁO THAM MƯU CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁC CẤP ỦY ĐẢNG

Thứ ba - 24/07/2018 14:32
Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tổ chức hàng trăm hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp cho hàng ngàn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; mở hàng trăm lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng là đảng viên mới kết nạp, cho các đối tượng là quần chúng ưu tú tìm hiểu về Đảng và cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn toàn tỉnh, đó những kết quả tích cực trong công tác lý luận chính trị được ngành Tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy các cấp.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tặng Cờ Lưu niệm cho các Đoàn tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tặng Cờ Lưu niệm cho các Đoàn tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018.
Là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo, công tác lý luận chính trị luôn được các cấp ủy đảng, nhất là Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đến nay, ngành tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu kịp thời cho các cấp ủy đảng triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của địa phương.
Theo báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiến hành thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đã tích cực triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước; giáo dục nâng cao nhận thức về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Toàn ngành tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức hàng trăm hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp cho hàng ngàn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; mở hàng trăm lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng là đảng viên mới kết nạp, cho các đối tượng là quần chúng ưu tú tìm hiểu về Đảng, cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên,… trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương, đơn vị, ngành, đoàn thể đã thông tin, tuyên truyền, giáo dục kịp thời những sự kiện chính trị, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của địa phương; giáo dục truyền thống lịch sử đảng bộ các cấp cho mọi tầng lớp nhân dân và trong học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã tích cực triển khai tuyên truyền, giáo dục thông qua các kênh, các hình thức như: tổ chức học tập gắn với xây dựng chương trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở và tuyên truyền phổ biến trong nhân dân; triển khai giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân của Bộ Giáo dục- Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, các đoàn thể Trung ương tại Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài để đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đảng, về các văn bản pháp luật của Nhà nước, về truyền thống cách mạng rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.
Ngành Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội của đảng bộ địa phương, đơn vị mình sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc quán triệt, học tập và thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV. Theo báo cáo các địa phương, đơn vị, toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh với trên 30 ngàn cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trong tỉnh tham gia học tập.
Trong việc tham mưu triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị đều tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt ở cấp huyện và cấp cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang và trong quần chúng nhân dân. Qua báo cáo của các địa phương, đơn vị, toàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 20.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Một số địa phương, đơn vị đã kết hợp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và với các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận 09-KL/TW về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 11-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về việc tổ chức Tết năm 2017...
Đánh giá chung: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tích cực tham mưu có hiệu quả cho các cấp ủy đảng lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời công tác giáo dục lý luận chính trị thông qua việc tham mưu xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XV; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận khóa XII của Đảng đến việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho các đối tượng sát với thực tiễn địa phương, đơn vị; phân công cấp ủy, báo cáo viên quán triệt nghị quyết tại cơ sở xã, phường, thị trấn và đến tận thôn, làng cho quần chúng nhân dân; chỉ đạo các binh chủng tuyên truyền thông tin, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp ủy đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, đơn vị. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp ủy đảng ở địa phương, đơn vị.

Bài, ảnh: Lê Văn Châu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:93 | lượt tải:28

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:39

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:85 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:235 | lượt tải:84

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:233 | lượt tải:67

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:203 | lượt tải:50

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:221 | lượt tải:53
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay3,516
  • Tháng hiện tại233,172
  • Tổng lượt truy cập10,380,737
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây