Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Chủ nhật - 09/08/2020 10:24
Ngày 03-7-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 140-HD/BTGTW về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020). Nội dung cụ thể sau:
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 10845-CV/VPTW, ngày 29/10/2019 về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/1/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 12380-CV/VPTW, ngày 19/6/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn chi tiết công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) như sau:
I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.
3. Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM
1. Ở cấp Trung ương, tập trung vào các hoạt động trọng tâm sau
1.1. Tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn
- Đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn: Văn phòng Chính phủ thực hiện.
- Tổ chức cho Đoàn Ngoại giao và Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn: Bộ Ngoại giao thực hiện.
1.2. Tổ chức tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước chủ trì
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Hà Nội dự: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.
1.3. Tổ chức triển lãm ảnh cấp quốc gia và trưng bày tem bưu chính Việt Nam về những thành tựu nổi bật của đất nước trong 75 năm qua: Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tấn xã Việt Nam giao Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện.
1.4. Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện (truyền hình trực tiếp).
1.5. Tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, với nước”: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện ở một số điểm cầu.
1.6. Xây dựng phim tài liệu khoa học về 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, xây dựng và phát triển: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.  
1.7. Biên soạn các ấn phẩm (sách, tài liệu, đề cương…) tuyên truyền, khẳng định vị thế, uy tín và cơ đồ của đất nước hiện nay. 
- Biên soạn, phát hành sách về chủ đề “phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại… của đất nước”: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện.
- Biên soạn, phát hành tài liệu, đề cương tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.
1.8. Xây dựng phim hoặc phóng sự tài liệu (4 tập) bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho bà con các dân tộc thiểu số về 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020): Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
1.9. Tổ chức “Cuộc thi xây dựng Clip Tiktok” với chủ đề tự hào đất nước, con người Việt Nam: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi.
1.10. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao triển khai một số hình thức hợp tác với các cơ quan, phóng viên báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam để tăng liều lượng, bảo đảm tính lan tỏa, ảnh hưởng của thông tin tới dư luận ngoài nước; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền ra nước ngoài.
2. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể lựa chọn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, cụ thể như:
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, Nhà nước; trao tặng huân, huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,…
- Phát sóng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.
- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng.
- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị các ban, bộ, ngành được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm nêu trên cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.
2. Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng; lưu ý tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.
3. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các báo, đài Trung ương, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả và gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư.

Nguồn tin: Nguồn: Ban TGTW

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:74 | lượt tải:18

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:44 | lượt tải:31

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:72 | lượt tải:48

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:214 | lượt tải:77

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:213 | lượt tải:60

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:186 | lượt tải:42

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:204 | lượt tải:45
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm86
  • Hôm nay6,325
  • Tháng hiện tại214,553
  • Tổng lượt truy cập10,362,118
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây