Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát thực tế tại Kon Tum 
banner 1
 

Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát thực tế tại Kon Tum

Thứ bảy - 27/10/2018 13:20
Trong các ngày 25 và 26-10, Ban Chỉ đạo Tổng kết - Hội đồng Lý luận Trung ương đến nghiên cứu, khảo sát thực tế về thực tiễn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết, Trưởng đoàn và các thành viên của đoàn đã đến nghiên cứu, khảo sát thực tế tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; Thành ủy Kon Tum và Tỉnh ủy Kon Tum.
Tại các địa phương, đơn vị Đoàn đến nghiên cứu, khảo sát, các cấp ủy đã báo cáo, trao đổi thực tiễn sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trên một số lĩnh vực, như: Về thực trạng phát triển văn hóa, giáo dục- đào tạo- con người; về khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, chính sách đối với các tầng lớp dân cư; Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị và công tác cán bộ.
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trên địa bàn toàn tỉnh đã đem lại những thành tựu to lớn, như:
Về phát triển văn hóa: Tỉnh hoàn thiện quy hoạch Karaoke, quảng cáo ngoài trời; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Điện ảnh, Pháp lệch Thư viện, Luật Quảng cáo, Luật Sở hữu trí tuệ và các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị của các Bộ, ngành về lĩnh vực văn hóa,... tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác về quản lý biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, ngăng chặn văn hóa độc hại xâm nhập và ổn định tình hình chính trị địa bàn; đồng thời ban hành nhiều văn bản về tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh đảm bảo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua”... Thực hiện các giải pháp phát triển lĩnh vực văn hóa, đổi mới các hoạt động văn hóa, tuyên truyền, tập trung đưa văn hóa thông tin về cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
Đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả Nhà rông truyền thống tại các thôn làng. Đến nay toàn tỉnh có 343 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn; 449 nhà rông; 25 xã đảm bảo tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 18 xã đảm bảo tiêu chí về đời sống văn hóa. Trạm vệ tinh ngân hàng văn hóa phi vật thể và phòng trưng bày Bảo tàng tỉnh đi vào hoạt động, với gần 1.500 m2 trưng bày, 500 hình ảnh, hơn 2.236 hiện vật, tài liệu các loại, phục vụ các đoàn khách trong, ngoài nước đến nghiên cứu, học tập, tham quan.
Về phát triển giáo dục- đào tạo- con người; về khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Mạng lưới trường lớp giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh được đầu tư mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; chất lượng học sinh các cấp học, bậc học có sự chuyển biến tích cực; tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 89,3%; tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt 99,9%, bậc THCS đạt 95% và bậc THPT đạt 61,5%; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển vào đại học, cao đẳng ngày càng cao... Đã triển khai tổ chức thực hiện 43 đề tài, dự án khoa học công nghệ. Các đề tài, dự án khoa học công nghệ được triển khai nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất và có những chuyển biến tích cực; quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng kiến, cải thiện kỹ thuật được quan tâm thực hiện. Về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể để áp dụng và chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. Công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường được thực hiện đúng thủ tục, trình tự quy định. Nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao; qua đó góp phần đạt được thắng lợi các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do tỉnh đề ra.
Về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, chính sách đối với các tầng lớp dân cư: Tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả 5 Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 và 6 chính sách hỗ trợ giảm nghèo, góp phần tạo điều kiện, cơ hội cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện, nâng cao chất lượng sống và giảm nghèo bền vững. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,56%/năm (từ 26,11% vào cuối năm 2015 xuống còn 20,30% vào cuối năm 2017), đạt 101,71% so với kế hoạch Đề án.
Cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh quan tâm, tăng cường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận, hưởng lợi từ các dịch vụ cơ bản như: Y tế; bảo hiểm y tế; giáo dục người lớn; đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở; nguồn nước sinh hoạt; hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng các dịch vụ viễn thông; tăng thu nhập bình quân của hộ nghèo là 644 nghìn đồng/người/tháng; tăng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho 11.909 đối tượng tại cộng đồng. Chăm sóc và điều trị cho 22 người tâm thần của tỉnh gửi tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng; Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội; Chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội 161 người; Trợ giúp hằng tháng cho 5.778 người và trợ cấp một lần cho 95 người. Tổ chức thăm, tặng quà cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội hàng năm; hỗ trợ cứu đói cho các hộ nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán... Thực hiện tốt chính sách người cao tuổi và triển khai công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh, như: khám sàng lọc, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp và tập phục hồi chức năng; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, nhất là ở cơ sở.
Về thực hiện chính sách dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân: Luôn tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường theo đúng chính sách và theo quy định của pháp luật của Nhà nước, Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận,  như: xem xét, tạo điều kiện cho các chức sắc thuyên chuyển, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm; ứng sinh tôn giáo được đi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở thờ tự; thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tham gia các hoạt động xã hội trong các lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe; tổ chức nuôi, dạy các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội; giải quyết vấn đề nhà, đất sử dụng vào mục đích tôn giáo hoặc có liên quan đến tôn giáo kịp thời, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của tín đồ phù hợp với thực tiễn của từng địa bàn dân cư... Tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc, tín đồ các tôn giáo được tiếp xúc, gặp gỡ với các đoàn khách nước ngoài khi đến địa bàn tỉnh;... qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc đập tan những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch muốn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền trong tự do tôn giáo, nhân quyền của các thể lực thù địch để chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội: Tăng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt khoảng 8,78%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29,81 triệu đồng năm 2015 lên 37,49 triệu đồng năm 2018. Hệ thống thiết chế văn hóa toàn tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác sử dụng Nhà rông truyền thống tại các thôn làng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Công tác khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc địa phương tiếp tục được quan tâm đặc biệt. Triển khai thực hiện các dự án điều tra di sản văn hóa phi vật thể theo tộc người; sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc; sưu tầm và khôi phục lại các lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số ở địa phương. Các di tích lịch sử cách mạng và danh thắng tiếp tục được bảo tồn, khôi phục. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được chú trọng. Hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình và hoạt động của các câu lạc bộ gia đình được duy trì sinh hoạt và phát huy hiệu quả. Chất lượng, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, công bằng xã hội, nhất là công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới được quan tâm... Phong trào thể dục thể thao, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, nhất là các nhà trường, lực lượng vũ trang và khu dân cư. Duy trì tổ chức Giải đua thuyền Độc mộc truyền thống tỉnh và một số huyện vào dịp đầu Xuân hàng năm; thường xuyên giao lưu văn hóa, thể thao với các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Attapư (Lào), Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), ...
Về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị và công tác cán bộ: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, trong đó xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy và các đồng chí cấp ủy viên trong việc thảo luận, quyết định và tổ chức lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Đổi mới việc phổ biến quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương và việc ban hành nghị quyết của cấp ủy theo hướng ngắn gọn, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện, đảm bảo tính khả thi cao… Đổi mới và thực hiện tốt quy trình đánh giá, nhận xét, giới thiệu cán bộ ứng cử vào các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và quyết định sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, đảng viên trên từng lĩnh vực công tác. Thực hiện nhất quán việc thông qua các đảng đoàn, ban cán sự đảng để lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận, tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh và các cơ quan tư pháp; thông qua các cấp ủy trực thuộc để lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh và lãnh đạo toàn diện đối với các huyện ủy, thành ủy; thông qua đồng chí cấp ủy viên, đảng viên là người đứng đầu các sở, ngành để lãnh đạo đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp với yêu cầu các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc, sâu sát cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý tốt những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực công tác.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận 34-KL/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch và hoàn thành việc triển khai thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện (ở 10/10 huyện, thành phố); đã ban hành Đề án và hiện nay đang triển khai thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sỹ cho cơ sở y tế. Ngoài ra, đối với cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất tiếp tục thực hiện thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại huyện Ia H’Drai; thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tại huyện Ia H’Drai, cụ thể: Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện; cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND-UBND huyện. Thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tại huyện Ia H’Drai và huyện Kon Plông và triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các huyện, thành phố còn lại gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc ở cấp huyện; thí điểm mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.
Ngoài những nội dung được các cấp ủy báo cáo, Đoàn còn được nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh báo cáo, làm rõ những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân, những vấn đề đặt ra hiện nay cần giải quyết và những đề xuất, kiến nghị của tỉnh trong việc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Cương lĩnh năm 2011 trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tin, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:35 | lượt tải:14

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:49 | lượt tải:22

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:99 | lượt tải:34

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:58 | lượt tải:36

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:195 | lượt tải:75

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:205 | lượt tải:53

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:215 | lượt tải:163
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay10,368
  • Tháng hiện tại317,972
  • Tổng lượt truy cập12,172,542
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây