Trường Chính trị tỉnh tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đơn vị năm 2022 

Trường Chính trị tỉnh tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại đơn vị năm 2022

Thứ hai - 14/11/2022 03:21
Năm 2022, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (sau đây viết tắt là Nghị quyết 35), Đảng ủy, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu đã nghiêm túc tổ chức thực hiện việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại đơn vị và đạt được kết quả đáng ghi nhận.
Nhà trường thường xuyên lồng ghép các chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng
Nhà trường thường xuyên lồng ghép các chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng
Theo đó trong năm 2022, Đảng ủy, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong toàn đơn vị về việc sử dụng mạng xã hội, tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo giảng viên biên soạn, cập nhật các nội dung có liên quan công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các qua điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào bài giảng…
Cùng với đó, Đảng ủy Trường thường xuyên quán triệt đến các chi bộ, đảng ủy viên phụ trách các chi bộ theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Đảng có liên quan bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới như: Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 40-KH/ĐUK, ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham gia “Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022”. Ban Giám hiệu đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/TCT ngày 01/4/2022 triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, với 6 bài tham dự cuộc thi. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Công văn số 472-CV/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 25/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị năm 2022; Công văn số 507-CV/BTGTU, ngày 28/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…
Công tác giáo dục về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và việc đưa các chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường được tăng cường. Năm 2022, nhà trường thực hiện đào tạo 10 lớp Trung cấp Lý luận chính trị, 554 học viên; 03 lớp bồi dưỡng cán bộ Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, 195 học viên; 03 lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, 231 học viên; 46 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, khoảng 1.000 học viên; 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác (kiểm tra, giám sát; công tác tuyên giáo; công tác mặt trận; công tác văn phòng cấp ủy), 341 học viên. Trong quá trình triển khai nội dung giảng dạy, ngoài chuyên đề “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” các giảng viên, báo cáo viên đã chủ động đưa nội dung thông tin phù hợp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Công tác quản lý, giáo dục và kiểm tra cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, kỷ luật phát ngôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các chi bộ, khoa phòng quan tâm thực hiện; đa dạng hóa về hình thức. Trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo… theo Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU, ngày 28/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Công văn số 507-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…Đến nay, không có cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị vi phạm các quy định của Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; không có cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đăng tải, chia sẻ, bình luận các tin giả, xấu độc trên mạng xã hội. Thành viên Ban chỉ đạo 35, thành viên Tổ chuyên gia giúp việc Ban chỉ đạo 35 tỉnh của Trường Chính trị cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Cũng trong năm 2022, Nhà trường đã triển khai nghiên cứu đề tài cấp cơ sở:  “Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay”. Ban Giám hiệu đã cử 01 viên chức tham dự Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (năm 2022) tại Học viện Chính trị khu vực III và cử 06 cán bộ, đảng viên dự Hội thảo khoa học cấp bộ “tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị”. Đến tháng 11/2022, toàn đơn vị có 32 bài viết tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng[1]; có 01 viên chức là thành viên xuất bản sách "Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" (Nxb Đại học Cần Thơ). 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 tại Nhà trường cũng còn một số hạn chế, như số lượng bài còn ít; tính chuyên sâu, sắc bén nhìn chung chưa cao; còn ít bài được đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, trên báo điện tử cấp quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu là kiến thức, kinh nghiệm trong nghiên cứu, viết bài của một số viên chức còn hạn chế, khả năng luận giải, nâng cao tính thuyết phục khi phân tích, giải thích các vấn đề thực tiễn và lý luận chưa được làm sáng tỏ, nhất là những vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá cách mạng.
Thời gian tới, để tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết 35 tại đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động xác định cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số vấn đề sau:
Một là, tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị nội bộ, tuyên truyền, giáo dục hình thành ý thức tích cực, “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên của nhà trường.
Hai là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các khoa, phòng, chi bộ, Công đoàn trường tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, việc làm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Ba là, các chi bộ, khoa, phòng tiếp tục vận động cán bộ, viên chức tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.
Bốn là, phát huy hơn nữa trong mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và học viên trong thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao năng lực công tác; xác lập trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với vị trí công tác của bản thân; phải coi việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của bản thân với tư cách là thành viên tham gia vào sự nghiệp Cách mạng xây dựng và bảo vệ thành công Chủ nghĩa xã hội ở nước ta của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.


Bài, ảnh: ThS. A Phúc
(Phòng Tổ chức, Hành Chính, Thông tin, Tư liệu)
 

[1] chi bộ Xây dựng Đảng: 14 bài; chi bộ Nhà nước và pháp luật: 07 bài; Chi bộ Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học: 07 bài (trong đó 01 bài đăng trên tạp chí); chi bộ Lý luận cơ sở: 14 bài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:60 | lượt tải:52

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:333 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:435 | lượt tải:246

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1380 | lượt tải:2382

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1598 | lượt tải:217

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3115 | lượt tải:431

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1750 | lượt tải:775
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập91
  • Hôm nay11,778
  • Tháng hiện tại376,418
  • Tổng lượt truy cập32,049,211
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây