Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu - 29/04/2022 18:02
Để việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành công và bền vững, ngoài việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị thì một vấn đề căn bản, cốt lõi là phải tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của người dân, bởi xây dựng nông thôn mới là quá trình nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Xã Đăk Tờ Te, huyện Kon Rẫy vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Xã Đăk Tờ Te, huyện Kon Rẫy vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Chỉ sau hơn một tháng Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh bế mạc (25-9-2020), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 12-11-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 18 chương trình chuyên đề, trong đó chương trình chuyên đề số 9 có nội dung “Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới với mục tiêu: Tập trung nguồn lực từ các chương trình, dự án để xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 có 60 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, 04 huyện và thành phố Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, với sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được một số kết quả rất khả quan, diện mạo nông nghiệp, nông thôn và đời sống của người dân có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được cải thiện rõ nét. Trong năm 2021, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 36/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 35 xã được công nhận), số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 16,11 tiêu chí/xã (tăng 1,31 tiêu chí so với năm 2020); việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được các địa phương quan tâm thực hiện, qua đó đã có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy và xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy), 06 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 18 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới..., người dân đã nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình và tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới với ngày càng xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, gương điển hình...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục, như: Kết quả thực hiện của tỉnh đang còn ở mức thấp so với một số địa phương trên cả nước; một số chỉ tiêu đề ra vẫn chưa đạt được. Nguyên nhân chính của những hạn chế trên là do: chưa có sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là người đứng đầu chưa thể hiện trách nhiệm đầy đủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình; trách nhiệm của các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh chưa cao, chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa được thực hiện sâu rộng; chưa có giải pháp huy động có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa được quan tâm đúng mức...
Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, cũng như triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chủ động thực hiện nhiệm vụ kép năm 2022 “vừa chống dịch vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội”, ngày 02-3-2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, cụ thể:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp phù hợp theo quy định, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần chú trọng, tập trung các nội dung:
- Nâng cao trách nhiệm chính trị trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt khắc phục tình trạng trông chờ từ nguồn hỗ trợ của ngân sách cấp trên (Trung ương, tỉnh); chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp huyện, cấp xã, đồng thời có các giải pháp hiệu quả huy động các nguồn lực khác tham gia thực hiện chương trình; chú trọng triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân bên cạnh hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.
- Xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022 và các năm tiếp theo.
- Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới; đồng thời triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; rà soát, lựa chọn các xã, thôn tiêu biểu, điển hình để tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; lựa chọn các thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng điểm thôn nông thôn mới năm 2022 tại các cấp huyện, xã.
2. Cấp huyện chịu trách nhiệm về mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; cấp sở, ngành chịu trách nhiệm về các tiêu chí chuyên ngành đã được phân công phụ trách (phối hợp thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra). Kết quả thực hiện hoàn thành mục tiêu là căn cứ để bình xét thi đua và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đon vị, địa phương hằng năm.
3. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và đây là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cá nhân Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Thủ trưởng các sở, ngành phụ trách các tiêu chí có trách nhiệm giải trình cụ thể trước Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí chuyên ngành được phân công phụ trách và là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cá nhân Thủ trưởng đơn vị.
Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của năm 2022, đó là: (1) Phấn đấu có thêm 08 xã[1] đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định. (2) Phấn đấu có thêm 06 xã[2] đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. (3) Phấn đấu 03 xã[3] đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục lựa chọn xã đã được công nhận nông thôn mới tiêu biểu để chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (tối thiểu mỗi địa phương tập trung chỉ đạo và xây dựng 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu). (4) Tiếp tục lựa chọn và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần xây dựng có ít nhất 01 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu theo bộ tiêu chí).
Trước đó, ngày 18-02-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo sát hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương mình. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội; xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Với việc xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Song, để việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành công và bền vững thì ngoài việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị thì một vấn đề căn bản, cốt lõi là phải tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của người dân, bởi xây dựng nông thôn mới là quá trình nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nhân dân là lực lượng chính trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo của nông thôn theo hướng ngày càng văn minh, tiến bộ. Nhân dân là người chủ - người có quyền trực tiếp tham gia, quyết định, giám sát các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới; trực tiếp tổ chức, giám sát các hoạt động và hưởng lợi trong xây dựng nông thôn mới một cách đầy đủ, kịp thời. Xây dựng nông thôn mới chính là đem tài dân, sức dân để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hướng tới mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.


Bài, ảnh: Nguyễn Quang Thuỷ
 

[1] Dự kiến: xã Ngọc Bay, xã Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa - thành phố Kon Turn; xã Ngọc Tem - huyện Kon Plông; xã Đăk Tờ Re - huyện Kon Rẫy; xã Đăk Ui và Ngọc Wang - huyện Đăk Hà; xã Sa Loong - huyện Ngọc Hồi.
[2] Dự kiên: Xã Đoàn Kết - thành phố Kon Turn, xã Tân Canh và xã Diên Bình - huyện Đăk Tô, xã Đăk Nông - huyện Ngọc Hồi, xã Sa Nghĩa - huyện Sa Thầy và xã Đăk Ruồng - huyện Kon Rẫy.
[3] Dự kiến: xã Đoàn Kết - thành phố Kon Tum, xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà và xã Tân Lập - huyện Kon Rẫy.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:195 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:66 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:260 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:288 | lượt tải:131

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:292 | lượt tải:250

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:742 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1010 | lượt tải:187


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay20,030
  • Tháng hiện tại332,821
  • Tổng lượt truy cập30,863,943
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây