Phát huy truyền thống, phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn 

Phát huy truyền thống, phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn

Thứ hai - 11/10/2021 14:03
Cách đây vừa tròn 30 năm, ngày 14/10/1991 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum ban hành Quyết định số 05-QĐ/TU thành lập Trường Đảng tỉnh Kon Tum. Đến năm 1994, thực hiện Quyết định số 88-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum ban hành Quyết định số 447 -QĐ/TU, ngày 10/10/1994 về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, trên cơ sở sáp nhập bộ phận Quản lý hành chính của Trường Hành chính - Kinh tế tỉnh vào Trường Đảng tỉnh.
Hội nghị triển khai Quy dịnh số 11 của Ban Bí thư  về Trường Chính trị chuẩn
Hội nghị triển khai Quy dịnh số 11 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn
Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Kon Tum, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ viên chức
Trong 30 năm (1991-2021), Trường đã đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các cở sở đào tạo tổ chức mở được 566 lớp với số lượng 40.959 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; trưởng, phó phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố; trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cán bộ công chức, viên chức là chuyên viên, cán sự và một số đối tượng khác. Trong đó, Trường đã đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị và  Trung cấp lý luận chính trị - hành chính được 87 lớp, số lượng 5953 học viên; bồi dưỡng các loại hình 531 lớp, số lượng 37.991 học viên; phối hợp các cơ sở đào tạo mở được 34 lớp, số lượng 2604 học viên (riêng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị 16 lớp, số lượng 1399 học viên). Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Trường đã mở 05 lớp bồi dưỡng công tác Xây dựng Đảng, công tác Kiểm tra Đảng cho cán bộ tỉnh Attapư và Sê Kông của nước bạn Lào, tổng số 161 học viên, góp phần thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh.
Chỉ tính riêng trong giai đoạn (2015 - 2020), nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các cơ sở đào tạo quản lý được 154 lớp, số lượng 13.436 học viên. Trong đó, đào tạo 42 lớp, số lượng 3.302 học viên; bồi dưỡng 112 lớp, số lượng 10.134 học viên (So với giai đoạn 2010 - 2015 tăng 60 lớp, số lượng 6165 học viên). Riêng về đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 35 lớp, số lượng 2.716 học viên (So với giai đoạn 2010 - 2015 tăng 18 lớp, số lượng 1257 học viên). Ngoài các lớp do Trường đào tạo, bồi dưỡng, Trường đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III quản lý 05 lớp Cao cấp lý luận Chính trị, tổng số 443 học viên; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý 01 lớp Cao học Xây dựng Đảng, số lượng 40 học viên; phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia quản lý 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Cao cấp, số lượng 72 học viên; phối hợp với Đại học Nội vụ cơ sở miền Trung mở 01 Đại học quản lý hành chính, số lượng 103 học viên và nhiều lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của tỉnh.
Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh đặc biệt quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn thông qua việc triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp. Từ năm (1991- 2021), Trường đã thực hiện 05 đề tài cấp tỉnh, 12 đề tài cấp cơ sở và đã nghiệm thu kết quả Đạt. Trong đó riêng giai đoạn (2015- 2020), Trường thực hiện 02 đề tài cấp tỉnh và 11 đề tài cấp cơ sở, thực hiện 46 sáng kiến cấp cơ sở được Hiệu trưởng Nhà trường công nhận. Trường đã tổ chức và tham gia 04 Hội thảo do Cụm thi đua số 7 - Khu vực Tây nguyên; 24 Hội thảo, tọa đàm cấp Trường; tham gia Hội thảo cấp khu vực, cấp Trung ương. Tổ chức 117 lượt giảng viên đi nghiên cứu thực tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum và nhiều đợt tham quan nghiên cứu thực tế các Trường chính trị tỉnh trong nước.
Một trong những thành tựu lớn nhất và cũng là sức mạnh nội lực quan trọng tạo nên những thành công của nhà Trường trong suốt 30 năm qua chính là xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức. Trong 30 năm (1991- 2021), Trường đã cử 33 lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo khác; cử 17 cán bộ, viên chức đi học cử nhân chính trị và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị và nhiều cán bộ, viên chức giảng viên đi tập huấn về các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, các chuyên ngành do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo tổ chức. Đến nay, trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường cơ bản đạt chuẩn. Về Trình độ chuyên môn: 02 Tiến sỹ, 23 Thạc sỹ, 12 Cử nhân, 01 Trung cấp; Về Trình độ lý luận chính trị: 20 Cao cấp,  13 Trung cấp; Về ngạch công chức, viên chức: 01 giảng viên cao cấp; 15 giảng viên chính và tương đương, 16 giảng viên và tương đương; 03 cán sự, 02 nhân viên. Bên cạnh đó, nhà Trường có đội ngũ giảng viên kiêm chức là những đồng chí dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt hỗ trợ giảng dạy trong lúc đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường còn chưa đảm bảo về số lượng và thường kỳ Ban Giám hiệu nhà Trường mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến báo cáo chuyên đề cho các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên, chuyên viên chính mở tại Trường.
2. Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn
Ngày 19/5/2021 Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về chuẩn trường chính trị tỉnh. Đây là cơ sở có tính pháp lý để xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Đối với Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đạt chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh, đạo quản lý, giảng viên; xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật phục vụ dạy và học và các mặt công tác khác. Hiện nay, với các nội dung đánh giá theo 06 tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, nhà Trường tự đánh giá đạt 40/56 nội dung (đạt tỷ lệ 71,42%). Để hiện thực hóa, phấn đấu đến năm 2026 đạt được 100% các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, thiết nghĩ nhà Trường nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:
Một là, chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đạt chuẩn, giai đoạn 2022 - 2026 theo đúng Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.
Hai là, tập trung phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đủ về số lượng, cơ cấu, đảm bảo chất lượng, có bản lĩnh chính trị, tâm huyết, có kiến thức và kỹ năng nghề… đảm bảo điều kiện, tiêu chí của trường chính trị chuẩn. Chú trọng nâng cao trình độ, phát triển năng lực nghiên cứu, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.
Ba là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập đảm bảo đầy đủ, đồng bộ; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. 
Thứ tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý và phục vụ rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong nhà giáo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học; theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng, trưởng thành đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi được đào tạo, bồi dưỡng ở Trường.
Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, với mục tiêu không ngừng đổi mới, phát triển đồng bộ, toàn diện, phấn đấu năm 2026 nhà Trường đạt chuẩn theo mức độ 1, tiến tới đạt chuẩn theo mức độ 2 trong năm 2031, Trường Chính trị tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và của Ban giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học cũng như xây dựng cơ sở vật chất nhà Trường nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, trong đó có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo.


Bài, ảnh: Võ Thanh Bình
(Trường Chính trị tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.97.BTGTW

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lượt xem:1423 | lượt tải:206

CV.1552.BTGTU

mời dự HN BCVTW tháng 3-2023

Lượt xem:92 | lượt tải:57

HD.42.BTGTU

hướng dẫn triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”

Lượt xem:3313 | lượt tải:656

TÀI LIỆU

Phục vụ giao ban báo chí tháng 2-2023

Lượt xem:133 | lượt tải:77

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân

Lượt xem:3660 | lượt tải:469

TÀI LIỆU

Văn bản của TW, Tỉnh theo CV 1525 (đăng 24/02/2023)

Lượt xem:2601 | lượt tải:113

CV.1527.BTGTU

Định hướng tuyên truyền trong tháng 3-2023

Lượt xem:3007 | lượt tải:161
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay8,508
  • Tháng hiện tại717,022
  • Tổng lượt truy cập22,774,230
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây