Ngành Tuyên giáo phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai học tập, làm theo Bác 

Ngành Tuyên giáo phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai học tập, làm theo Bác

Thứ năm - 25/05/2023 05:45
Từ những kết quả Kon Tum đã đạt được sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, có thể thấy ngành Tuyên giáo tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong nghiên cứu, triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngành Tuyên giáo đã tham mưu, lựa chọn và giới thiệu nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu để cấp ủy khen thưởng, biểu dương
Ngành Tuyên giáo đã tham mưu, lựa chọn và giới thiệu nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu để cấp ủy khen thưởng, biểu dương
Sau khi Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, triển khai Kết luận số 01 trên địa bàn tỉnh. Từ đó tới nay, ngành Tuyên giáo tỉnh đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện việc học tập, làm theo Bác tại địa phương.  
Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã hoàn thành tốt việc tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai kịp thời Kết luận số 01 tại địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 28-10-2021 thực hiện Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng chuyên đề của tỉnh năm 2021 với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững”. Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu xây dựng, triển khai chuyên đề của tỉnh:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Ban tuyên giáo, tuyên huấn của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp cụ thể hóa các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương, đơn vị; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nội dung của Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề của tỉnh.
Với vai trò “đi trước, mở đường”, ngành Tuyên giáo tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, đưa nội dung học tập, làm theo Bác lan tỏa trong đời sống xã hội. Trong đó, điển hình là việc tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01 và các chuyên đề hàng năm; hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác tuyên truyền một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp. Năm 2021, tỉnh Kon Tum đã tổ chức kết nối 99 điểm cầu với Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Toàn tỉnh có trên 4.000 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự. Đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn tỉnh có 119 điểm cầu từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, với 5.880 cán bộ, đảng viên tham gia. Ở cấp huyện và tương đương, từ năm 2021 đến nay, ban tuyên giáo, tuyên huấn đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức trên 3500 hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa của Trung ương, Chuyên đề của tỉnh năm 2021 và năm 2023 cho gần 300 ngàn lượt cán bộ, đảng viên. Hoạt động tuyên truyền được đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên thực hiện; đồng thời tích cực theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai liên tục, đồng bộ.
Thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực”, ngành Tuyên giáo tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt chức năng hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 01 và các chuyên đề hằng năm theo hướng ngắn gọn, cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện. Trong đó luôn coi trọng và lưu ý đến việc triển khai phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, từng đối tượng cụ thể chứ không khuôn mẫu, cứng nhắc; gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động. Thực hiện hướng dẫn của ngành tuyên giáo, các địa phương, đơn vị đã căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá cần tập trung triển khai thực hiện; linh hoạt trong nội dung và phương thức tuyên truyền; tăng cường áp dụng hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử... Đặc biệt, đối với cấp cơ sở, theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành tuyên giáo, công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, sinh hoạt khu dân cư, hoạt động văn hóa, văn nghệ... được đẩy mạnh và đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, triển khai thực hiện việc học tập, làm theo Bác trên địa bàn tỉnh. 
Ngành Tuyên giáo cũng đã chỉ đạo, định hướng sát sao trong công tác quản lý báo chí, xuất bản, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tuyên giáo các cấp đã tăng cường định hướng các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể... xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng số lượng, nâng cao chất lượng tin, bài về nội dung học tập, làm theo Bác. Hàng trăm mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo Bác, những tấm gương người tốt, việc tốt của địa phương đã được các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền ra toàn quốc. Trong 02 năm thực hiện Kết luận số 01, toàn tỉnh có hơn 12.000 tin, bài, phóng sự, sự kiện... lồng ghép nội dung học tập, làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Kon Tum được các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đăng, phát. Nhiều bài viết lý luận sắc sảo, phóng sự chuyên sâu đã góp phần tích cực phản bác lại các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, với vai trò là thành viên nòng cốt trong Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại... cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã góp phần thúc đẩy công tác đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ tuyên giáo luôn đi đầu, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong nói và viết, tham gia tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai thực hiện học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngành Tuyên giáo tỉnh cũng đã thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo Bác. Từ năm 2021 đến nay, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy địa phương thực hiện hàng trăm cuộc kiểm tra thường xuyên và đột xuất về việc thực hiện Kết luận số 01. Toàn tỉnh có hơn 1.000 tập thể và gần 3.000 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở tất cả các cấp. Hiện tại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tiếp tục tham mưu, đề xuất, giới thiệu các tập thể, cá nhân của tỉnh để Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen năm 2023. Những năm qua, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu, lựa chọn, giới thiệu nhiều tấm gương tiêu biểu của tỉnh để tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức. Trong cuốn sách “Người tốt, việc tốt - Nét đẹp từ những điều giản dị (Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật mới xuất bản (tháng 12 năm 2022), tỉnh Kon Tum vinh dự có một tấm gương tiêu biểu được góp mặt. Có thể thấy rằng, sự tham mưu, lựa chọn và giới thiệu của ngành Tuyên giáo, chúng ta đã chọn ra được những tấm gương người tốt việc tốt tiêu biểu trong mọi lĩnh vực, có sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội, góp phần khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Công tác Tuyên giáo luôn giữ một vị trí quan trọng. Nhiệm vụ Tuyên giáo được các cấp ủy đảng xem như một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong quá trình triển khai thực hiện việc học tập, làm theo Bác tại tỉnh ta, ngành Tuyên giáo được các cấp ủy tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu triển khai thực hiện. Từ những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị có thể thấy ngành Tuyên giáo tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong nghiên cứu, triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Bài, ảnh: Đào Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:309 | lượt tải:145

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:393 | lượt tải:335

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:243 | lượt tải:76

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:69 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:622 | lượt tải:704

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:704 | lượt tải:293

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:674 | lượt tải:370


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay11,667
  • Tháng hiện tại294,321
  • Tổng lượt truy cập30,369,871
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây