Một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023 

Một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023

Thứ năm - 03/08/2023 04:13
Trong 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được đề ra...góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.
Hội nghị toàn tỉnh sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023
Hội nghị toàn tỉnh sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023
Trong 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được đề ra tại Hội nghị toàn tỉnh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022; các nhiệm vụ công tác tuyên giáo được đề ra tại chương trình công tác của cấp ủy, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp chỉ đạo. Công tác tuyên giáo đã góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023.
Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy,ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cấp mình và tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết 07 nghị quyết, chỉ thị, nội dung trên lĩnh vực tuyên giáo Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã tam mưu triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chị thị của Đảng và thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội các cấp; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của BCH Trung ương khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”....
Nhiều hoạt động công tác lý luận chính trị được thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả đáp ứng yêu cầu. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý việc học tập, quán triệt chặt chẽ, bài bàn hơn; có địa phương như Ngọc Hồi đã thành lập Tổ giúp việc cho Huyện ủy thực hiện quản lý việc học tập, quán triệt; các Hội nghị do tỉnh tổ chức, từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu cấp xã có phân công tgiúp việc phát phiếu lấy ý kiến của đại biểu tham gia, nhằm điểm danh và tổng hợp ý kiến đánh giá về chất lượng báo cáo viên và các nội dung kiến nghị đề xuất triển khai các nghị quyết, chị thị… Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sâu rộng trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bằng những hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả. Trường Chính trị đã tổ chức 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 1.616 cán bộ, công chức của tỉnh. Trung tâm chính trị các huyện, thành phố và ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy mở 67 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ với 4.082 học viên tham gia. Ngành Tuyên huấn quân sự tham mưu tổ chức Hội thi bí thư chi bộ quân sự giỏi năm 2023. Các địa phương duy trì việc tổ chức sinh hoạt tư tưởng vào tuần đầu tháng...  Công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử tiếp tục được quan tâm. Đến nay, hầu hết xã, phường, thị trấn các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và đang nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị; một số địa phương, đơn vị triển khai công tác chỉnh lý, bổ sung. Các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác này như: BCH Quân sự tỉnh; ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố; các huyện Đăk Hà, Kon Plông, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum.
Trong công tác báo chí, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí định kỳ hằng tháng, đồng thời ban hành hàng chục văn bản định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí tỉnh, các địa phương, đơn vị để triển khai; thường xuyên theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, mạng xã hội để kịp thời báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Công tác phối hợp xác minh, cung cấp thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh về địa phương đã được thực hiện tích cực, kịp thời hơn. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tuyên truyền về công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; chủ động trong công tác phối hợp với các ngành trong khối Khoa giáo, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực.
Công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên cơ sở được củng cố, kiện toàn; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và căn cứ tình hình địa phương, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền miệng với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc làm cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và ban tuyên giáo (tuyên huấn) cấp huyện tiếp tục có sự phối hợp tích cực trong công tác điều tra và nắm bắt dư luận xã hội; qua đó, một số nội dung dư luận quan tâm, phán ánh đã được các cấp, ngành chức năng giải quyết và tiếp thu để nghiên cứu phương án giải quyết như: Xử lý các bãi tập kết rác thải ảnh hưởng đến dời sống người dân ở một số địa phương; xử lý hệ thống thoát nước thải ở một số công trình giao thông đang thi công ở thành phố Kon Tum; chính quyền địa phương và ngành chức năng đã tổ chức họp dân bàn thống nhất phương án đền bù tại thủy điện Đăk Psi...
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị toàn tỉnh sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023 tổ chức vào ngày 20-7 vừa qua đã thẳng thắn đánh giá về một số hạn chế trong triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm như: Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt ở một số nơi vẫn chưa thường xuyên. Hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp chưa hiệu quả, dẫn đến thông tin chưa nhiều, chưa kịp thời.  Vẫn có một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một số trường hợp phải xử lý kỷ luật...
Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch trên các lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2023 là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh nói chung và ngành tuyên giáo tỉnh nhà nói riêng hướng đến một kết quả khả quan hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2023. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm 2023 cũng dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình thiên tai, dịch bệnh dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường. Giá cả các mặt hàng có xu hướng gia tăng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực... ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Trong tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận Nhân dân còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; mặt bằng dân trí thấp... vẫn là những khó khắn, thách thức đối với công tác tuyên giáo, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành cần phải tiếp tục nổ lực, cố gắng nhiều hơn nữa.


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:429 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:960 | lượt tải:125

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:602 | lượt tải:511

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:114 | lượt tải:157

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:669 | lượt tải:119

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:975 | lượt tải:105

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:242 | lượt tải:53
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay22,861
  • Tháng hiện tại272,474
  • Tổng lượt truy cập31,397,742
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

thongtin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây