Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, truyền thông; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, truyền thông; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ sáu - 21/04/2023 10:19
Với nhiệm vụ được giao, thời gian qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; thường xuyên định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí và truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền…
Đại tướng Tô Lâm - UVBCT, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên BCĐTW tổng kết thực hiện NQTW8 khóa XI phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh: Ngô Đức Hải)
Đại tướng Tô Lâm - UVBCT, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên BCĐTW tổng kết thực hiện NQTW8 khóa XI phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh: Ngô Đức Hải)
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; cùng với đó là sự phát triển của báo chí, truyền thông internet, mạng xã hội đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Bên cạnh những tiện ích của báo chí, truyền thông internet, mạng xã hội mang lại, thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; vấn đề cạnh tranh thông tin giữa các loại hình truyền thông ngày càng cao, dẫn đến tình trạng một số báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện thương mại hóa, tư nhân hóa báo chí, thông tin thiếu tính xây dựng. Đặc biệt là các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chống đối chính trị đã và đang triệt để khai thác những tiện ích của internet, mạng xã hội để đưa những thông tin tiêu cực, những tin, bài liên quan đến một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm và đăng tải theo kiểu lập lờ, giật tít câu view để dẫn dắt, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực.
Với nhiệm vụ được giao, thời gian qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; thường xuyên định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí và truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chú trọng định hướng thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Hằng tháng, tổ chức giao ban báo chí để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí của địa phương; chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thông tin, tuyên truyền; định hướng, cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tiếp theo.
Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và đặc biệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị "về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới"; Chỉ đạo các cấp ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân khi sử dụng mạng xã hội; thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04-6-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ tin giả, xấu, độc, trên Internet, mạng xã hội; tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên trên Internet, mạng xã hội; về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội theo Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.
Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý, hoạt động báo chí, truyền thông internet, mạng xã hội; tích cực tuyên truyền, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên báo chí, truyền thông đôi lúc chưa theo kịp đòi hỏi của diễn biến tình hình; công tác phản bác thông tin không đúng, không đầy đủ, thông tin chưa được kiểm chứng trên báo chí, mạng xã hội chưa linh hoạt và kịp thời. Việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội ở một số địa phương có lúc, có nơi chưa sâu sát và kịp thời.
Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, thông tin truyền thông; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là: Các cơ quan được giao nhiệm vụ phải có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả; chú trọng quản lý báo chí truyền thông internet theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền cho báo chí, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng thông tin để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây mất an ninh trật tự, tạo thành điểm nóng.  
Hai là: Các cơ quan báo chí của tỉnh phải luôn xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Tiên phong tuyên truyền thông tin tích cực định hướng dư luận; nhạy bén phát hiện và vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị, những thông tin phản ánh không đầy đủ, sai sự thật về địa phương.
Ba là: Tiếp tục định hướng cho các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI; các nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, các chiến lược về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, an ninh mạng, bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh quốc gia.
Bốn là: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Xác định công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, sự gương mẫu, tích cực tham gia của cán bộ, đảng viên, nòng cốt là lực lượng Tuyên giáo, Công an, Quân đội, Thông tin và Truyền thông. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân khi sử dụng mạng xã hội là giải pháp quan trọng để mỗi người dân cùng chung tay với các cơ quan chức năng bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.
Năm là: Chủ động nắm tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm các hoạt động chống phá cũng như những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch và phần tử xấu để kịp thời định hướng dư luận xã hội.


Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:24 | lượt tải:14

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:129 | lượt tải:65

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:2912 | lượt tải:72

CV.1916.BTGTU

V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lượt xem:387 | lượt tải:877

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Lượt xem:3458 | lượt tải:95

CV.1885.BTGTU

V/v mời dự HN trực tuyến toàn quốc giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Lượt xem:4401 | lượt tải:83

CV.1879.BTGTU

Về tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Lượt xem:885 | lượt tải:469

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm92
  • Hôm nay3,138
  • Tháng hiện tại513,695
  • Tổng lượt truy cập26,738,071
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây