Kon Tum chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 

Kon Tum chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Thứ hai - 20/03/2023 21:44
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác thông tin cơ sở (TTCS) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác TTCS và các thiết chế văn hóa được ưu tiên đầu tư... bảo đảm đưa các thông tin thiết yếu đến với nhân dân một cách kịp thời, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng từ cơ sở.
Nhà văn hóa xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà
Nhà văn hóa xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cấp ủy, MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan báo chí của tỉnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 07-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; thường xuyên định hướng nhiệm vụ tuyên truyền cho các địa phương, đơn vị bằng nhiều hình thức như thông qua các tài liệu sinh hoạt chi bộ, báo cáo viên và định hướng tuyên truyền cho báo chí, truyền thông. Cùng với đó, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đảm bảo số lượng, cơ cấu, có trình độ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Các cấp, các ngành đã cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW gắn với triển khai quyết định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ TT&TT về phát huy vai trò, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác TTCS trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách phát triển TTCS, đưa công tác TTCS vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của địa phương gắn với thực hiện các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác TTCS nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin với nội dung ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, thuyết phục đối với từng đối tượng, gắn với điều kiện thực tiễn từng địa phương; đa dạng hóa các hình thức đưa thông tin về cơ sở như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống phát thanh, truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở cấp huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương, in và phát hành tờ rơi, tờ gấp, áp phích... để phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện công tác tiếp nhận thông tin và trả lời thông tin phản ánh bằng nhiều hình thức như tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND, họp dân, qua các cuộc vận động, sinh hoạt đoàn thể, các nhóm mạng xã hội, Chuyên mục Hộp thư truyền hình, Diễn đàn cử tri... Qua đó, đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đồng thời tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Tỉnh đã quan tâm đầu tư hạ tầng sản xuất chương trình truyền hình của Đài PT-TH tỉnh với công nghệ tiêu chuẩn HD; đồng thời, quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh và nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác TTCS nhằm từng bước đạt tiêu chí về thông tin cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đầu tư, lắp đặt Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi), thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông); Bảng tin điện tử công cộng tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà. Hiện nay, 10/10 huyện, thành phố đã lập trang thông tin điện tử; nhiều địa phương ứng dụng mạnh mẽ mạng viễn thông, mạng xã hội, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác thông tin tuyên truyền đến Nhân dân kịp thời, thuận lợi. Ở cấp xã, có 97/102 xã, phường thị trấn được đầu tư đài truyền thanh cơ sở và được UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, vận hành. Trong đó, có 04 đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông với chi phí bình quân khoảng 35 triệu đồng/01 cụm. Năm 2022, có 17 xã được cấp kinh phí đầu tư đài truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông từ nguồn ngân sách tỉnh và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 05 xã được cấp kinh phí đầu tư đài truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông năm 2022 từ nguồn ngân sách huyện. Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã phát huy hiệu quả, đổi mới, linh hoạt cách thức truyền tải chương trình phát thanh, truyền hình về phát lại tại cơ sở, chuyển tải chương trình qua internet, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, bản tin điện tử công cộng để thông tin, tuyên truyền một cách nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, nhất là trong những tình huống khẩn cấp.
Việc xây dựng kênh hoặc chương trình truyền thông về cơ sở đã được các cơ quan báo chí của tỉnh chú trọng triển khai thực hiện, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở báo in thường kỳ, báo điện tử, Báo Kon Tum đã phát hành tăng kỳ báo ảnh dành cho đồng bào dân tộc thiểu số từ 03 kỳ/tháng lên 04 kỳ/tháng, biên dịch thành 04 thứ tiếng: Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Giẻ Triêng. Đài PT-TH tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng DTTS: Gia Rai, Xơ Đăng, Giẻ Triêng; ngoài ra còn phát sóng trên các nền tảng viễn thông và internet như SCTV, Viettel, MyTV, FPT và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Trang thông tin điện tử, góp phần phổ biến thông tin thiết thực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân được xem truyền hình, nghe phát thanh.
Việc rà soát, củng cố, tổ chức lại các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông. Theo đó, năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố. Các thiết chế văn hóa TTCS như Nhà văn hóa (hội trường tổ, thôn, nhà rông); thư viện, tủ sách pháp luật, phòng đọc sách, cụm panô thông tin tuyên truyền cổ động,... được các địa phương chú trọng rà soát, củng cố, quy hoạch, đầu tư để phục vụ đời sống nhân dân; ngoài ra, tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn đều niêm yết bảng tin công cộng và cung cấp các thông tin thiết yếu cho nhân dân.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác TTCS trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác TTCS và các thiết chế văn hóa được ưu tiên đầu tư; hoạt động TTCS tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm đưa các thông tin thiết yếu đến với nhân dân một cách kịp thời, chính xác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng từ cơ sở.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TTCS ở tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Hệ thống loa truyền thanh cơ sở chưa được đầu tư hiện đại, đồng bộ, thường xuyên bị hư hỏng, xuống cấp; các cụm loa ở khu vực dân cư ít được bảo trì sửa chữa. Các thiết chế văn hóa như điểm bưu điện - văn hóa, tủ sách pháp luật, thư viện ở cấp xã chậm được củng cố, tổ chức lại, chưa phát huy hiệu quả. Việc triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động TTCS còn chậm. Đội ngũ thực hiện nhiệm vụ TTCS còn hạn chế về năng lực, chuyên môn, chưa có nhiều đổi mới trong cung cấp thông tin tuyên truyền, nhất là những thông tin thiết thực cho cuộc sống, lao động, sản xuất của người dân ở địa bàn.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, tỉnh đã xác định tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TTCS, nhất là Chỉ thị số 07-CT/TW, Quyết định số 135/QĐ-TTg, ngày 20-01-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19- 5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI "về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum".
Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cấp, các ngành, mặt trận và các đoàn thể đối với công tác TTCS. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trực tiếp phụ trách, quản lý, triển khai thông tin ở cơ sở về lý luận chính trị, kỹ năng thuyết trình, ngôn ngữ, phong tục tập quán của người dân đối với từng địa bàn và kỹ năng, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; có cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích đội ngũ làm công tác TTCS phát huy năng lực, thực hiện tốt  nhiệm vụ được giao.   
Ba là, xây dựng và thực hiện các đề án về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới ở các huyện, thành phố; lồng ghép, bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội để đầu tư phương tiện truyền thông hiện đại, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác TTCS.
Bốn là, phát huy có hiệu quả ứng dụng của internet, mạng xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế Văn hóa - Thông tin hiện có để phục vụ công tác phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin thời sự chính thống đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Bài, ảnh: Đặng Trần Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:316 | lượt tải:149

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:411 | lượt tải:237

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1292 | lượt tải:2365

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1520 | lượt tải:214

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3032 | lượt tải:427

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1669 | lượt tải:766

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:231 | lượt tải:234
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm111
  • Hôm nay8,291
  • Tháng hiện tại339,702
  • Tổng lượt truy cập32,012,495
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây