Kon Plông: Kết quả sau 01 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học Bác 

Kon Plông: Kết quả sau 01 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học Bác

Thứ hai - 16/05/2022 09:38
Qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kon Plông rút ra được 06 bài học kinh kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới…
Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện tặng Thư khen và Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện tặng Thư khen và Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Sau khi có Kết luận 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn triển khai thực hiện của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Ban Thường vụ Huyện ủy, các TCCS đảng trực thuộc, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp cũng đã tập trung xác định những nội dung trọng tâm, bức xúc để đưa vào chương trình thực hiện.
Trong năm qua, các TCCS đảng đã tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm đảng viên, kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng cuối năm 2020, 2021 và sau sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; thực hiện tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết tốt các vấn đề người dân quan tâm; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị triển khai kết hợp thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Cụ thể như, đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã triển khai thực hiện gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; Ủy ban nhân dân huyện hàng năm gắn với phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh; Huyện đoàn phát động và thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Kon Plông học tập và làm theo Bác”; Hội Nông dân huyện triển khai gắn với thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; Hội phụ nữ huyện triển khai gắn với thực hiện phong trào “Phụ nữ huyện Kon Plông chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “5 không, 3 sạch”.
Đặc biệt, trong năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đã xây dựng nhiều mô hình với sự kết hợp giữa tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm gắn với việc hỗ trợ phát triển sản xuất. Qua đó, Cuộc vận động đã từng bước tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận Nhân dân đã không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, bỏ dần tư tưởng không muốn thoát nghèo, nhiều gia đình đã tự lực vươn lên bằng chính nội lực của mình; nhiều thôn (làng) thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bỏ dần những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và môi trường; nhiều hộ gia đình đã nhận thức được vai trò quan trọng trong việc nuôi, dạy con, cháu, tự nguyện đưa con, em trong độ tuổi đến trường; thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, để có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn. Nhiều hộ gia đình đã thay đổi dần cách thức trong lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm kinh tế; biết tiếp thu, học hỏi cái mới, tiến bộ, biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng - vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình; biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư cho sản xuất. Nhiều hộ dân đã dần có sự thay đổi về tư duy và mạnh dạn trong việc chuyển đổi các loại cây con giống mới trong sản xuất, chăn nuôi có giá trị hàng hóa kinh tế cao, đem lại thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cán bộ, đảng viên không ngừng nêu cao tinh thần về phát huy ý chí, tự lực tự cường, nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo trong công tác. Không ngại khó, ngại khổ; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, kích thích sự năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, ...
Sau 01 năm thực hiện đã có 11 tập thể, 29 cá nhân được Bí thư Huyện ủy gửi thư khen; 6 tập thể và 18 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.
Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, huyện Kon Plông rút ra một số kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian đến như sau:
Một là, việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW phải được thực hiện thường xuyên và định kỳ sinh hoạt hằng tháng của chi bộ phải dành thời gian thích đáng để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng đến.
Hai là, việc học tập và làm theo gương Bác phải được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, học việc gì phát động phong trào thực hiện đến đó, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên thực hiện trước để Nhân dân noi theo; học và tổ chức phong trào thực hiện đến đâu phải kiểm tra, giám sát và đánh giá đến đó để kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình.
Ba là, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW với các Nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, với cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm không chỉ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà ngay cả từng cán bộ, đảng viên. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Phát huy tốt vai trò phản ánh, giám sát của báo chí, truyền thông, Nhân dân từ công tác tuyên truyền đến quá trình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện.
Bốn là, phải kịp thời phát hiện, biểu dương và đề nghị cấp trên biểu dương những gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không phải chờ đến hội nghị sơ, tổng kết. Việc biểu dương phải được tổ chức trân trọng trước hội nghị hoặc cuộc họp của chi bộ. Những gương điển hình phải được giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.
Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện chuyên đề riêng của tỉnh đối với các TCCS đảng; kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị không nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện.
Sáu là, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên theo Công văn 614-CV/TU, ngày 07-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu tương, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ huyện Kon Plông triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gặt hái được nhiều kết quả toàn diện hơn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: Đặng Bá Lâm
(UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:753 | lượt tải:173

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1572 | lượt tải:180

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:913 | lượt tải:652

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:146 | lượt tải:206

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:983 | lượt tải:138

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1281 | lượt tải:129

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:281 | lượt tải:65
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập108
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay12,002
  • Tháng hiện tại444,459
  • Tổng lượt truy cập31,569,727
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây