Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 165/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 

Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 165/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 18/04/2024 03:41
Sau 6 năm thực hiện Nghị định số 165/2017/NĐ-CP, ngày 31-12-2017 của Chính phủ, công tác quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan của Đảng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 10-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 10-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Báo Kon Tum; văn phòng các huyện ủy, thành ủy thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP, ngày 31-12-2017 của Chính phủ "quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam" (viết tắt là Nghị định số 165/2017/NĐ-CP), là các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy Kon Tum. Tài sản tại các cơ quan, đơn vị của Đảng bộ tỉnh Kon Tum được đầu tư xây dựng, mua sắm chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán hằng năm, nguồn vốn đầu tư công và từ Quỹ dự trữ ngân sách đảng tỉnh, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
Sau khi Nghị định số 165/2017/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 10-7-2018 "về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy Kon Tum". Theo đó, phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, đáp ứng với tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy cụ thể hóa và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Sau 6 năm thực hiện Nghị định số 165/2017/NĐ-CP của Chính phủ, công tác quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan của Đảng trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận sau:
Về tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản, chế độ báo cáo, đăng nhập tài sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công: Việc quản lý, sử dụng tài sản trong các cơ quan khối Đảng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện việc thu hồi, điều chuyển, giao quản lý, thanh lý tài sản công cơ bản theo đúng trình tự, thẩm quyền đã được phân cấp. Các đơn vị đã thực hiện việc hạch toán tăng, giảm, kê khai đầy đủ về hiện vật và giá trị tài sản theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Hằng năm, Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo tài sản của các đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy với cơ quan quản lý tài chính và thực hiện công khai theo đúng Quy định số 3869-QĐ/VPTW, ngày 21-6-2019 của Văn phòng Trung ương Đảng "về công khai dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước và tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản, các quỹ tại các cơ quan, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam". Tất cả các cơ quan, đơn vị khối Đảng đã cập nhật dữ liệu tài sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công (Phần mềm Quản lý tài sản công) theo quy định.
Về đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản: Việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị được các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg, ngày 31-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ "quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị" và tuân thủ trình tự, thủ tục mua sắm tài sản theo quy định. Các huyện ủy, thành ủy do Văn phòng cấp ủy cấp huyện quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo chặt chẽ; định kỳ hằng năm kiểm kê, đánh giá lại tài sản và tổng hợp, báo cáo Văn phòng Tỉnh ủy, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố theo quy định. Công tác đầu tư, xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc được thực hiện theo quy định về đầu tư công và pháp luật về đấu thầu. Hiện nay, Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy Kon Tum chưa thực hiện thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản,
Về sử dụng, quản lý vận hành, lập, quản lý hồ sơ, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản: Tài sản công tại các đơn vị thuộc Đảng bộ tỉnh Kon Tum được sử dụng đúng mục đích, công năng, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm và hiệu quả; theo dõi đầy đủ trên hệ thống sổ sách của cơ quan, đơn vị và thực hiện kiểm kê tài sản hằng năm theo quy định. Tài sản thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác của các cấp ủy, đơn vị, địa phương.
Về kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản: Các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức, người lao động quản lý, sử dụng tài sản được giao quản lý, sử dụng. Qua đó, trong những năm qua không có xảy ra khiếu nại, tố cáo và phải xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Về sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất, xe ô tô và các tài sản khác: Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo nhà, đất được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích sử dụng được nhà nước giao, đầu tư xây dựng; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các trụ sở làm việc đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị; đã báo cáo đầy đủ các thông tin về trụ sở, nhà làm việc cho cơ quan chức năng theo quy định. Không sử dụng tài sản là nhà, đất của Đảng để cho thuê, chuyển làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ trái quy định.
Công tác theo dõi tài sản công
Đến cuối năm 2020, để đảm bảo việc sắp xếp, xử lý nhà đất đối với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy nằm chung trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy; thuận tiện trong việc triển khai, phối hợp công tác, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng mới các hội trường của Tỉnh ủy, trụ sở làm việc của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và trang bị hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh (Thông báo số 23-TB/TU, ngày 16-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) và giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục đầu tư công, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiến hành các bước tiếp theo theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản và đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 12-03-2021), UBND tỉnh phê duyệt dự án (Quyết định số 438/QĐ-UBND, ngày 21-5-2021).
Đến nay, Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, điều chuyển, thanh lý, tổ chức quản lý và sử dụng xe ô tô công và cho chủ trương điều chuyển, thanh lý xe ô tô theo đúng Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, ngày 11-01-2019 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính (tại Thông tư số 24/2019/TT-BTC, ngày 22-4-2019).


Bài, ảnh: Tô Văn Lợi

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:195 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:66 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:260 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:288 | lượt tải:131

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:292 | lượt tải:250

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:742 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1010 | lượt tải:187


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay19,853
  • Tháng hiện tại332,644
  • Tổng lượt truy cập30,863,766
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây