Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư - 03/11/2021 09:31
Ngày 28-10-2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BBT đăng tải toàn văn Kế hoạch.
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
TỈNH ỦY KON TUM
                *
      Số 32-KH/TU
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       Kon Tum, ngày 28 tháng 10 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021
của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo
 tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
-----     
 
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01-KL/TW), Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27-8-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương "về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị" và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27-7-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương "về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh.
2. Yêu cầu: Việc cụ thể hóa phải bám sát nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tế của địa phương; xác định rõ nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành.
II. NỘI DUNG
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm đảm bảo tiến độ và chất lượng, chú trọng ba nội dung "học tập, làm theo Bác và nêu gương của người cán bộ, đảng viên". Hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm sát với chức năng, nhiệm vụ được giao[1].
* Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện, hoàn thành và báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và việc xây dựng Kế hoạch thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 10-11-2021. Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề hằng năm thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương.
2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm và chương trình sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo thực hiện; đồng thời, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, xác định những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra[2], tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.
* Hằng năm và tùy vào tình hình thực tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, gợi ý nội dung sinh hoạt; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện.
3. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành cấp ủy các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải thường xuyên gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác và sinh hoạt với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Phải thể hiện tư tưởng chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nhiệm vụ được phân công, luôn đặt lợi ích của Nhân dân, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Thường xuyên rèn luyện phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Gương mẫu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.
* Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thường xuyên.
4. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ
- Tập trung tuyên truyền quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị; nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chú trọng tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tinh thần "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu"; "lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực".
- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả với các hình thức đa dạng như xây dựng và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tổ chức hội nghị giao lưu điển hình, gắn với biểu dương, khen thưởng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu gương người tốt, việc tốt trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương, đưa tin về các tập thể, cá nhân điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Triển khai thực hiện tốt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn với thực tế tại địa phương.
- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện để nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phát động phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ tỉnh Kon Tum học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai giảng dạy bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh", gắn với giáo dục đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh[3]
* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trường Chính trị tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện hằng năm.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết
- Hằng năm, các cấp ủy phải tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"" và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về những điều đảng viên không được làm", nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.
- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên giám sát việc thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt định kỳ; đánh giá kết quả thực hiện, gắn với công tác kiểm điểm, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện các quy định về nêu gương. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.
- Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn với khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.
* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Cơ quan thường trực BTGTW tại Đà Nẵng,
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban, sở, ngành cấp tỉnh,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy,
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

 
 T/M BAN THƯỜNG VỤ
        PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
 
    Nguyễn Văn Hòa
 
 
 
 
[1] Theo Công văn số 440-CV/BTGTU, ngày 17-6-2021 của Ban  của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
[2] Như: Cải cách hành chính; đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa gắn với xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội; phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả…
[3] Tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo  phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KL.45.TW

Kết luận của HNTW6 khoá XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:39 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đc Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

Lượt xem:66 | lượt tải:26

NQ.27.TW

NQ 27 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Lượt xem:119 | lượt tải:75

NQ.28.TW

NQ 28 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Lượt xem:150 | lượt tải:58

NQ.29.TW

NQ 29 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:59 | lượt tải:51

CT.18.TW

về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội

Lượt xem:126 | lượt tải:84

TÀI LIỆU

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Lượt xem:213 | lượt tải:58
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay3,103
  • Tháng hiện tại75,731
  • Tổng lượt truy cập20,115,176
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây