Giải pháp góp phần nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 

Giải pháp góp phần nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thứ ba - 15/10/2019 16:34
Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18-3-2004, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) "về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới", hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét, vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện…
Hội báo xuân thường niên do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức
Hội báo xuân thường niên do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức
Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 798-QĐ/TU, ngày 15-9-2008 "ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí". Trong Quy định đã giao Hội Nhà báo tỉnh chủ trì một số nội dung quan trọng như: Tham mưu xây dựng chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến hoạt động của Hội Nhà báo; Tổ chức Giải báo chí hàng năm và Hội báo xuân ở địa phương; chăm lo bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ công tác hội, nghiệp vụ báo chí, nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên của Hội. Phối hợp tham gia xây dựng chủ trương của Tỉnh ủy về công tác báo chí, xây dựng quy hoạch mạng lưới báo chí; trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; dự các cuộc giao ban báo chí định kỳ. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt Đề án giải báo chí tỉnh Kon Tum; về thành lập Hội đồng Giải báo chí tỉnh; về kiện toàn Hội đồng Giải báo chí tỉnh.
Triển khai các quyết định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Hội Nhà báo đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhà báo về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam; ban hành các kế hoạch và tổ chức quán triệt và thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo với thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; phát động đợt sinh hoạt chính trị- nghiệp vụ trong toàn Hội với chủ đề “Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”, “Nâng cao vai trò trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”. Qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã giúp cho hội viên - nhà báo nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, vai trò trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Hội đã triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; Giải báo chí quốc gia; Giải báo chí tỉnh Kon Tum hàng năm; vận động hội viên tích cực tham gia các giải báo chí do Trung ương tổ chức như Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại; Giải báo chí về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nhiều giải báo chí do các bộ, ngành tổ chức. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hằng năm đã chủ động tổ chức Hội báo xuân tỉnh Kon Tum; tích cực tham gia Hội báo toàn quốc, các diễn đàn, hội thảo, hội thao, liên hoan tiếng hát nhà báo các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ.
Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên, người làm báo đã được triển khai có hiệu quả. Từ năm 2011 đến nay, hằng năm Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho nhà báo, hội viên và những người làm báo trên địa bàn tỉnh; đến tháng 9-2019, đã mở được 9 lớp bồi dưỡng cho gần 300 lượt học viên tham gia. Các lớp bồi dưỡng đều lựa chọn những nội dung thiết thực nhất, cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới nhất của báo chí, truyền thông hiện đại để các nhà báo, hội viên, người làm báo nắm bắt kịp thời, vận dụng trong tác nghiệp. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh cử hội viên-nhà báo tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên-Nam Trung bộ tổ chức.
Công tác động viên, khen thưởng, bảo vệ các quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho hội viên- nhà báo luôn được chú trọng. Ban Chấp hành Hội đã thường xuyên chỉ đạo Ban kiểm tra và các Chi hội nắm bắt tình hình, chủ động và báo cáo kịp thời can thiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên – nhà báo, kiên quyết đấu tranh và lên án các hành vi sai trái cản trở các nhà báo hoạt động đúng pháp luật; đồng thời, thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của hội viên – nhà báo, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật, trái với đạo đức người làm báo. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện theo Luật Thi đua-Khen thưởng, Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam; thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Hội Nhà báo tỉnh; hướng dẫn việc tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm theo Hướng dẫn của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam và Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên; tổ chức đăng ký thi đua ngay từ đầu năm làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng vào dịp cuối năm. Từ năm 2011 đến nay, Hội nhà báo Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng nhiều Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc cho tập thể, cá nhân của Hội.
Đến nay, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Đã phát triển được 123 hội viên, sinh hoạt tại 05 chi hội và 02 câu lạc bộ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong phối hợp, chỉ đạo, quản lý báo chí có việc chưa được xem trọng đúng mức; ý thức xây dựng Hội của một số hội viên chưa cao, chưa tích cực tham gia sinh hoạt và các hoạt động của Hội. Nguyên nhân chính là do đa số cán bộ Hội từ Ban chấp hành đến Ban Thư ký các Chi hội đều hoạt động kiêm nhiệm, chưa bố trí thời gian hợp lý để tham gia công tác Hội; một số cán bộ, hội viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của Hội Nhà báo.  
Để tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau: 
Một là: Tổ chức và hoạt động của Hội phải luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là yếu tố hàng đầu bảo đảm mọi thành công của tổ chức Hội.
Hai là: Ban Chấp hành, Thường trực Hội đoàn kết, nhất trí, duy trì nghiêm túc quy chế làm việc; mọi chủ trương, kế hoạch công tác đều được bàn bạc dân chủ, công khai; thường xuyên gắn bó với cơ sở, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên, tạo sự đồng thuận cao trong hội viên. Đây là bài học quyết định thành công trong hoạt động Hội.
Ba là: Sự chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo-nhất là cán bộ chuyên trách công tác Hội. Ở vai trò này, cán bộ chuyên trách công tác Hội luôn năng động, chịu khó tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động thì vai trò của Hội được đề cao, tranh thủ được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành liên quan là bài học quan trọng, góp phần quyết định thành công trong tổ chức và hoạt động Hội.
Bốn là: Sự phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan tham gia hoạt động báo chí của tỉnh là yếu tố góp phần thành công các hoạt động của Hội.

Bài, ảnh: Đặng Trần Chung
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.1232.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 8-2022

Lượt xem:69 | lượt tải:28

CV.1225.BTGTU

Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và 9-2022

Lượt xem:75 | lượt tải:56

KH.43.BTGTU

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (kèm QĐ T.lập BTC Cuộc thi)

Lượt xem:103 | lượt tải:39

KH.67.TU

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023)

Lượt xem:52 | lượt tải:35

KH.63.TU

học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem:798 | lượt tải:315

HD.32.BTGTU

Tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022 và năm Hữu nghị VN-CPC 2022 kèm phụ lục

Lượt xem:1066 | lượt tải:346

HD.65.BTGTW

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW5 khoá XIII

Lượt xem:1310 | lượt tải:459
bao chi xdd
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay3,543
  • Tháng hiện tại182,661
  • Tổng lượt truy cập16,863,560
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: 
bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây