Công tác Tuyên giáo góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 

Công tác Tuyên giáo góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế- xã hội năm 2022

Thứ tư - 04/01/2023 16:02
Toàn bộ nội dung Chương trình công tác và những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trên lĩnh vực Tuyên giáo trong năm 2022 được đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo của tỉnh tham mưu cho cấp ủy thực hiện kịp thời, có hiệu quả, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng trên địa bàn toàn tỉnh.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị
Trong năm 2022, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid 19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự nổ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo, toàn bộ nội dung Chương trình công tác và những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trên lĩnh vực Tuyên giáo được ngành Tuyên giáo của tỉnh tham mưu cho cấp ủy thực hiện kịp thời, có hiệu quả, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng trên địa bàn toàn tỉnh.
Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong năm 2022, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong năm 2022 đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các cuộc giám sát, khảo sát, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy; tham mưu BCĐ 35 tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường nắm bắt thông tin, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời thông tin sai trái, thù địch; hướng dẫn việc đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị và tuyên truyền một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm; theo dõi, định hướng, hướng dẫn lực lượng tham mưu BCĐ 35 các cấp vận hành, triển khai có hiệu quả các trang mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; tuyên truyền Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; tham mưu nội dung tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh; tham mưu nội dung văn bia và câu đối tại Di tích lịch sử cách mạng Khu căn cứ Tỉnh uỷ Kon Tum;…
Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2022; tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh năm 2022, tham gia Hội thi khu vực và Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022; hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum-110 năm xây dựng và phát triển”; biên tập, biên soạn bổ sung sách “Biên niên các sự kiện lịch sử tỉnh Kon Tum (1471-2021)”; hướng dẫn một số vấn đề về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử các huyện, các xã, công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương; tổng hợp các công trình lịch sử đã xuất bản, các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 của các địa phương, đơn vị; thẩm định, góp ý đối với một số nội dung, công trình có yếu tố lịch sử theo chức năng, nhiệm vụ;..
Phối hợp với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức tuyên truyền biển, đảo và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh; phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022; tham mưu tổng kết công tác báo chí năm 2021 và gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí năm 2022; tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II-năm 2022; phối hợp với các địa phương, đơn vị theo dõi, nắm bắt nội dung báo chí, mạng xã hội phản ánh để tham mưu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt dư luận xã hội kịp thời; cập nhật, tổng hợp thông tin từ các nguồn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền miệng; triển khai công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022; tham mưu cấp ủy về số lượng và định mức chi trả chế độ thù lao cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở khu dân cư;...
Định hướng, hướng dẫn triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; định hướng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước;...
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà ngành Tuyên giáo của tỉnh đã đạt được trong năm 2022, thống nhất với phương hướng nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2023 mà ngành đã xây dựng. Đồng thời đề nghị, trong năm 2023 ngành Tuyên giáo của tỉnh cần thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về ”tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề riêng của tỉnh.
Thứ hai: Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng.
Thứ ba: Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Thứ tư: Nâng cao chất lượng, hiệu quả theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nhận diện, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với những âm mưu, luận điệu sai trái, phản động, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả các bài viết đấu tranh phản tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trên diễn đàn Ngọc Linh Xanh của tỉnh; tăng cường định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm, phát sinh; thường xuyên theo dõi, định hướng các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; kịp thời nắm bắt, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh, không để các thông tin phản ánh một chiều, không đúng sự thật, tạo dư luận không tốt về địa phương.
Thứ năm: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo nói chung, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên nói riêng để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác Tuyên giáo trong tình hình mới.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:427 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:959 | lượt tải:124

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:601 | lượt tải:510

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:114 | lượt tải:157

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:668 | lượt tải:119

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:973 | lượt tải:105

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:242 | lượt tải:53
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập129
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm126
  • Hôm nay22,204
  • Tháng hiện tại271,817
  • Tổng lượt truy cập31,397,085
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

thongtin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây