Công tác tuyên giáo đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

Công tác tuyên giáo đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm - 29/11/2018 14:52
Tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Đông Nam Bộ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới để công tác tuyên giáo đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo
Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo

Ngày 28-11, tại Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Đông Nam Bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, 6 tháng cuối năm 2018, ngành Tuyên giáo khu vực Đông Nam Bộ đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và diễn biến tình hình thực tế, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, công tác tuyên giáo ở các tỉnh, thành ủy miền Đông Nam Bộ cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, công tác tuyên giáo ở các tỉnh, thành ủy miền Đông Nam Bộ cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao


Công tác tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (nhất là các Nghị quyết Trung ương 7, 8) ngày càng đổi mới về nội dung, phương pháp, chú trọng kết nối đường truyền trực tuyến đến cấp xã, phường phục vụ học tập, quán triệt nghị quyết. Công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị.

Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc nổi cộm để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời; công tác đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa có bước chuyển biến mới, bước đầu xây dựng được các lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác và gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng xã hội; thường xuyên quan tâm công tác lý luận chính trị, lịch sử đảng, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa giáo; củng cố, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức hệ thống tuyên giáo các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, gắn với việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong đấu tranh, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Trần Tuyết Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước: Ban Tuyên giáo Trung ương cần hậu kiểm xem các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc những chỉ đạo định hướng hay chưa
Đồng chí Trần Tuyết Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước: Ban Tuyên giáo Trung ương cần chú ý hậu kiểm xem các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc những chỉ đạo, định hướng hay chưa?


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác tuyên giáo. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 chưa thực sự chủ động ở một số địa phương, đơn vị.

Việc tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng có lúc có nơi còn chậm, chất lượng tham mưu một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nơi chậm đổi mới phương pháp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nội dung viết thu hoạch, kế hoạch hành động chưa sát với thực tiễn. Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết trong nhân dân chưa được chú trọng đúng mức, vẫn còn duy trì việc chuyển tải thông tin một chiều từ Trung ương đến cơ sở, chưa chuyển hóa nội dung cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực, từng ngành và đơn vị.

Trong một số thời điểm, công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa thường xuyên, thụ động, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm, chưa đổi mới. Một số mô hình học tập và làm theo Bác chưa mang ý nghĩa thực tiễn cao, chưa sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Trần Văn Hiệp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng: cần bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa về lý luận chính trị


Việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã bộc lộ một số hạn chế, nhất là về chế độ, chính sách. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc xã hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa sâu sát, kịp thời, có những vụ việc xảy ra trên địa bàn nhưng chậm được phát hiện. 

Việc nắm bắt tư tưởng đội ngũ văn nghệ sĩ đôi lúc chưa kịp thời; định hướng hoạt động sáng tác và tiếp thu các giá trị văn học chưa theo kịp sự phát triển chung của đời sống xã hội; chưa có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật. 

Công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên có vụ việc bị động, lúng túng trong chỉ đạo xử lý giải quyết. 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị khẳng định sự cần thiết việc tổ chức các lớp bồi dưỡng
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị khẳng định sự cần thiết việc thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội


Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã giải đáp, làm rõ những kiến nghị, đề xuất của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy như thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nhưng phải hiệu lực, hiệu quả; sớm triển khai tổng kết 10 năm Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về qui chế phối hợp hoạt động giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; tổng kết Quyết định 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh...

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy sớm triển khai tổng kết 10 năm Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy sớm triển khai tổng kết 10 năm Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư


Khắc phục tình trạng “đi theo, nói lại”

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả công tác tuyên giáo cụm các tỉnh, thành ủy miền Đông Nam bộ đã đạt được trong thời gian qua.

Công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 có những sự tiến bộ tích cực, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới và khẳng định vị trí quan trọng của công tác tuyên giáo trong thực hiện hai nhiệm vụ, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Chất lượng hiệu quả công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo Trung ương và của ngành Tuyên giáo các cấp được nâng lên. Năm 2018, toàn ngành đã hoàn thành khối lượng công việc tham mưu rất lớn. Trong đó, có nhiều nghị quyết thiết thân với công tác tuyên giáo cơ sở góp phần tháo gỡ những khó khăn của các địa phương như lịch sử Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đổi mới nâng cao hiệu quả việc học tập, nghiên cứu và vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và có nhiều đổi mới. Việc triển khai thực, thực hiện nghị quyết được thực hiện theo hướng nhanh hơn, rộng hơn. Hoàn chỉnh, giảng dạy thí điểm các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới thông qua việc tuyên truyền trên báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, thông qua các tài liệu theo hướng nhanh hơn nhưng vẫn phải nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác này.

Công tác khoa giáo có nhiều nỗ lực. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo thực hiện tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về công tác khoa giáo.

“Về cơ bản, công tác tuyên giáo đã nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp và đảm bảo tính chủ động với yêu cầu “đi trước mở đường”, khắc phục dần và khắc phục cơ bản tình trạng “đi theo, chạy theo nói lại”. – Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới để công tác tuyên giáo đóng góp xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo ra sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, tạo ra sức mạnh để thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội XII đã đề ra. 

Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu nêu trên, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, cần làm thật tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chủ trương, đường lối, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết. Trong đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng học tập nghị quyết. Mở rộng đối tượng học nghị quyết theo hình thức trực tuyến tới cấp xã, khắc phục tình trạng tài liệu bị chậm. Nâng cao ý thức kỷ luật học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng viên ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên cơ sở kết quả của Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 vừa qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, cần cải tiến chất lượng các hội nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu phục vụ Hội nghị. Ví dụ, đối với Hội nghị báo cáo viên, cần cân đối nội dung của Hội nghị, lựa chọn báo cáo viên truyền đạt, lựa chọn hình thức hội nghị trực tuyến hay trực tiếp…

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác giao ban báo chí trên địa bàn.

Đẩy mạnh đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường thông tin tích cực trên mạng Internet và mạng xã hội để thông tin tích cực là dòng thông tin chủ lưu.

Cần chú trọng công tác khoa giáo. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng để đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo, để công tác tuyên giáo đóng góp tích cực hơn, hiệu quả hơn cho công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng đã đề ra. 

Thu Hằng

Nguồn tin: tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Lượt xem:564 | lượt tải:258

CV.08.BTCCT

V/v phát động và thu nộp bài thi viết

Lượt xem:542 | lượt tải:280

CV.07.BTCCT

V/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:614 | lượt tải:241

CV.05.BTGTU

thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.

Lượt xem:545 | lượt tải:286

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 8-2022

Lượt xem:106 | lượt tải:57

QC.04.BTCCT

Quy chế Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển"

Lượt xem:653 | lượt tải:407

CV.03.BTCCT

mời dự Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:585 | lượt tải:304
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập148
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm146
  • Hôm nay31,608
  • Tháng hiện tại1,214,909
  • Tổng lượt truy cập18,466,584

sls
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây