Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Thứ tư - 08/09/2021 15:57
Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là tham mưu kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo .
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU của Ban TVTU tại huyện Ngọc Hồi (năm 2017)
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU của Ban TVTU tại huyện Ngọc Hồi (năm 2017)
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát, tham mưu nội dung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung kiểm tra, giám sát hằng năm. Trên cơ sở chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo xây dựng chương trình công tác hằng năm để chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị, đến tiến hành thực hiện việc kiểm tra, giám sát. Theo đó, từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy và tiến hành  11 cuộc kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm: kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU, ngày 02-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 29-4-2014 của Tỉnh ủy khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; kiểm tra kết quả 05 năm lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 15-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 22-01-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 10-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05-12-2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục  tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”; giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; giám sát việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành năm 2016”; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 04-8-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06-6-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”; giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của Tỉnh ủy khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 07-5-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo số 154-TB/TW, ngày 20-02-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 04-7-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội đông y trong tình hình mới”; giám sát việc thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát  triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.
 Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, qua đó yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
Ngoài việc tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát thường xuyên theo đúng quy định; phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách địa bàn, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, từ đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo sát với tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị. Trong các năm 2017, 2019, 2021, Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở các địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung chủ yếu về công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác giáo dục, bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; việc xây dựng tổ chức, bộ máy của ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp... Ngoài ra, theo chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, xác minh về tình hình báo chí phản ánh... Qua đó, tham mưu chỉ đạo, định hướng và chấn chỉnh các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền.
Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là khâu quan trọng trong tổ chức thực hiện, nhằm đánh giá thực chất hiệu quả của việc đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, việc tham mưu công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa cao. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát chưa thường xuyên, nên kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm có nơi chưa tốt. Việc định hướng tuyên truyền về kết quả thực hiện sau kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có lúc chưa đậm nét; chưa tổ chức tuyên truyền, nhân rộng được các điển hình, cách làm hay, hiệu quả đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát. Việc chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát, khảo sát về công tác tuyên giáo chưa nhiều và không duy trì được theo định kỳ. Chưa thực hiện tốt việc phân công, bố trí cán bộ, công chức sâu sát các địa phương, cơ sở để nắm bắt tình hình phục vụ công tác tham mưu… Những hạn chế, tồn tại này cũng đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhìn nhận, đánh giá, trên cơ sở đó xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu đối với công tác tuyên giáo nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng trong thời gian tới.


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:65 | lượt tải:47

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản

Lượt xem:341 | lượt tải:21

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Công văn số 6609-CV/BTGTW, ngày 20/9/2023).

Lượt xem:312 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2023

Lượt xem:77 | lượt tải:59

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:157 | lượt tải:113

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:172 | lượt tải:79

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:3714 | lượt tải:90

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập122
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm120
  • Hôm nay11,809
  • Tháng hiện tại62,144
  • Tổng lượt truy cập26,954,623
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây