Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...
Tại tỉnh Kon Tum, tham dự Hội nghị điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành... Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn với 111 điểm cầu cùng hơn 2500 đại biểu.
Sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao; môi trường văn hóa đạt được một số kết quả tích cực; việc xây dựng văn hóa trong chính trị được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; văn hóa trong kinh tế bước đầu có chuyển biến về nhận thức và hành động; bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch covid-19; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại...
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự và hào hứng khi dự Hội nghị. Sau khi lược lại lịch sử để thể hiện rõ quan điểm Đảng ta luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân dẫn đến những rào cản lớn trong sự phát triển văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ, nền văn hóa Việt Nam đang đứng trước thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, “soi đường cho quốc dân đi”, tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, để nước ta tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.
Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 – 2030 tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đề ra; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, giá trị của văn hóa, giá trị của Quốc gia, dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn giá trị truyền thống với giá trị thời đại: yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sáng tạo, giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, gắn liền đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa, bảo vệ những giá trị chân, thiện, mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, hạnh phúc, khắc phục sự chênh lệnh về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền của đất nước; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân. Tôn trọng và bảo vệ sự đa dạng của văn hóa của nhiều dân tộc. Đề cao phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của những người làm công tác văn hóa; chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ỷ lại. Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tiêu chuẩn đạo đức, phong cách, văn hóa Hồ Chí Minh...; xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số. Làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển của đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4...
* Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị xin xem tại đây


Tin, ảnh: Nguyễn Văn Thương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây