Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống

Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
Các báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn Luật BPVN năm 2022
Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đối với các tỉnh biên giới như Kon Tum, việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật BPVN sẽ góp phần quan trọng để nâng cao trách nhiệm, ý thức và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là Nhân dân khu vực biên giới; qua đó có thể nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới và sớm đưa Luật BPVN đi vào cuộc sống.
Tỉnh Kon Tum có 04 huyện, 13 xã thuộc khu vực biên giới; có đường biên giới dài 292,913 km. Trong đó, đoạn biên giới tiếp giáp với tỉnh Sê Kông, Attapư (Lào) dài 154,222 km. Đoạn biên giới tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri (Campuchia) dài 138,691 km. Hiện nay, tỉnh Kon Tum còn 01 đoạn biên giới dài khoảng 532 m thuộc Đồn Biên phòng Sa Thầy, chưa phân giới cắm mốc xong. Tại khu vực biên giới, ngoài cửa khẩu còn có rất nhiều đường mòn, lối mở được nhân dân khu vực biên giới sử dụng phục vụ sản xuất, giao thương. Dân cư tại khu vực biên giới bao gồm nhiều thành phần dân tộc và tôn giáo khác nhau, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân khu vực biên giới còn hạn chế. Đặc điểm tự nhiên và xã hội tại khu vực biên giới đặt ra những khó khăn, thách thức nhất định cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới tại tỉnh ta. Trước tình hình đó, công tác tuyên truyền Luật BPVN cho Nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới là vô cùng quan trọng.
Thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025" của Bộ Quốc phòng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Tại Kế hoạch số 862/KH-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền Luật BPVN chính là: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về biên phòng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là tại khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu bảo đảm 100% lãnh đạo các sở, ban ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được thông tin, phổ biến đầy đủ những nội dung cơ bản của Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết có liên quan; 100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và báo cáo viên pháp luật trong lực lượng vũ trang được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, có kỹ năng tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Biên phòng. Đối với cấp huyện và cấp xã, phấn đấu ít nhất 80% đội ngũ báo cáo viên pháp luật các địa phương cấp huyện, cấp xã và đội ngũ hòa giải viên, người có uy tín trên địa bàn biên giới được phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến nhiệm vụ Biên phòng. 
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đưa Luật BPVN lan tỏa, bén rễ, ăn sâu vào đời sống xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh) đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Ở cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức, tuyên truyền, tập huấn Luật BPVN đến các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh và cán bộ, chiến sỹ khối cơ quan trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết năm 2022, đồng chí Lê Minh Chính- Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh cho biết: Nhằm đảm bảo cán bộ, Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến về Luật BPVN và các văn bản hướng dẫn có liên quan, sau Hội nghị ở cấp tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án sẽ cử báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị. Sau đó các Chỉ huy các đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện biên giới xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã biên giới và cơ quan, tổ chức ở địa bàn biên giới.
Nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền, Luật BPVN được triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm. Điển hình như: Phát huy vai trò nòng cốt của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung tuyên truyền các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng, đặc biệt là các hoạt động trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ biên phòng và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới. Sở Tư pháp lồng ghép các cuộc kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật với kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Ngoại vụ tuyên truyền Luật BPVN , cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức và người nước ngoài hoạt động, làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, dạy nghề lồng ghép các nội dung Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết vào chương trình giáo dục, đào tạo về quốc phòng và an ninh; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết cho người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...
Có thể thấy rằng, năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Luật BPVN, công tác tuyên truyền Luật trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh biên giới, công tác tuyên truyền và triển khai Luật BPVN tại địa bàn tỉnh đòi hỏi các cấp, ngành, trong đó chủ công là lực lượng bộ đội biên phòng cần đẩy nhanh hơn nữa các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, tập huấn đến với từng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, tới từng người dân của khu vực biên giới, đảm bảo mục tiêu “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”. Bên cạnh đó, sau khi được tập huấn chuyên sâu các nội dung về Luật Biên phòng, mỗi cán bộ, đảng viên phải đóng vai trò là những hạt nhân tuyên truyền, có trách nhiệm tuyên truyền sâu, rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu, thực hiện nghiêm Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan.
Biên giới quốc gia có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt và là vấn đề chiến lược, lâu dài của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luật BPVN ra đời đánh đấu một bước tiến pháp lý quan trọng để chúng ta phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ toàn dân rộng khắp; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, chính quyền; đồng thời có thể góp phần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra... Công tác tuyên truyền về Luật BPVN chính là bước tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu nói trên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Luật BPVN sẽ được triển khai đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Đào Thị Hiền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây