Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Kon Tum: Kết quả thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) "về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm" đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Quyết định số 238-QĐ/TW).
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và BH tự nguyện cho đội ngũ BCV cấp huyện 2023
Bám sát Quyết định 238-QĐ/TW, Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW, ngày 26-01-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp,
Với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng thời ký kết phối hợp công tác tuyên truyền với BHXH tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và một số sở, ngành khối khoa giáo; ban hành văn bản hướng dẫn, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW. Trong quá trình thực hiện, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đã được thể hiện rõ nét… nhờ đó, thời gian qua trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch về phối hợp triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gắn với việc thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; tuyên truyền về biển, đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước... Phối hợp với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị báo cáo cấp ủy theo định kỳ hằng tuần; phối hợp với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh tổ chức điều tra dư luận xã hội định kỳ (ít nhất mỗi năm 2 lần). 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;  xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. Theo đó, đã có trên 300 báo cáo của các cơ quan, đơn vị xác minh nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm, xử lý thông tin bình luận trên facebook chứa nội dung sai sự thật, xuyên tạc.
Trước các kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự họp báo; sau kỳ họp, chủ động cung cấp những thông tin quan trọng cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đặc biệt là những nghị quyết có tác động trực tiếp đến Nhân dân. Hằng tháng, tiếp nhận các báo cáo về dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trên cơ sở đó Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã lựa chọn những vấn đề bức xúc ở địa phương, hoặc vấn đề ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh được cử tri và Nhân dân quan tâm để trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định nội dung, chương trình giám sát chuyên đề, chất vấn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, cư tri và Nhân dân quan tâm.
Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp cung cấp thông tin về lịch các phiên tòa đưa ra xét xử các vụ án, qua đó giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, phục vụ cho công tác định hướng tuyên truyền, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm và những vụ án được Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh quan tâm, theo dõi chỉ đạo.
Nhìn chung, các nội dung phối hợp thực hiện tốt, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thông qua công tác phối hợp, cơ quan nhà nước các cấp nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, từ đó tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, các đề án, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn được triển khai với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra “điểm nóng”, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các cấp trên địa bàn tỉnh; qua đó cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tuy nhiên, một số cơ quan dân cử, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp ở một số địa phương chưa chủ động đề xuất nội dung cũng như chưa kịp thời cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo cùng cấp để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Việc nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời; còn chậm nắm bắt những vấn đề quan trọng, những diễn biến mới; công tác đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch từng lúc, từng nơi hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện trong hoạt động giám sát ở cơ sở hiệu quả chưa cao, nhất là hoạt động phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Để công tác phối hợp thực hiện tốt Quyết định 238-QĐ/TW, trong thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tập trung: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định 238-QĐ/TW; tham mưu định hướng giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên vai trò, tầm quan trọng trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp đã ký kết và kế hoạch phối hợp hằng năm;kịp thời cung cấp thông tin về kế hoạch thực hiện những dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của Nhân dân và dự báo các vấn đề gây bức xúc; kịp thời tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp và đề ra giải pháp cụ thể. Theo dõi, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; phát động, triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiến tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt. Chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tăng cường công tác quản lý, kiểm duyệt, rà soát, xử lý thông tin xấu, nhạy cảm trên các trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.


Bài, ảnh: Trần Kim Sơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây