Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú: kết quả và những vấn đề đặt ra

Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị về giới thiệu đảng viên về sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú ở tỉnh trong thời gian qua đã góp phần giữ mối liên hệ thường xuyên giữa đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Triển khai thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 14-7-2000 đã ban hành Công văn số 670-CV/TU chỉ đạo các cấp ủy; tiếp đó, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành các hướng dẫn triển khai thực hiện; định kỳ, lãnh đạo triển khai đánh giá việc thực hiện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo giám sát việc thực hiện Quy định thường xuyên, chặt chẽ. Cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt Quy định số 76-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đến cuối năm 2000, cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên cư trú đã hoàn thành việc giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt đảng đối với đảng viên thuộc đối tượng giới thiệu theo Quy định số 76-QĐ/TW (đảng viên 76) theo đúng quy định, hướng dẫn; phân công cấp ủy viên cấp xã phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đến dự các buổi sinh hoạt định kỳ với đảng viên 76. Định kỳ hằng năm, một số cấp uỷ chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh nhằm tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Quy định số 76-QĐ/TW. Qua đó, đã nâng cao nhận thức về quan điểm, mục đích, nội dung; phát huy tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.
Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có trên 27.190 đảng viên, 698 tổ chức cơ sở đảng (188 đảng bộ cơ sở, 510 chi bộ cơ sở), với 1.912 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Trong đó, đã giới thiệu 16.130/16.160 đảng viên thuộc đối tượng giới thiệu sinh hoạt, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW (đạt 99,82%); 16.130/16.130 đảng viên 76 đã được cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú tiếp nhận (đạt 100%).
Với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, các cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác đã chủ động liên hệ với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đúng theo quy định. Hằng năm, đã tổ chức lấy ý kiến của cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú để phục vụ công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở những đảng viên chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ ở nơi cư trú; kịp thời thông báo cho cấp ủy cơ sở, chi bộ nơi đảng viên cư trú biết khi đảng viên thay đổi chỗ ở, chuyển công tác khác, bị khai trừ, xóa tên ra khỏi Đảng hoặc đảng viên được cử đi học tập trung dài hạn...
Đảng uỷ các xã, phường, thị trấn và chi ủy, chi bộ thôn, tổ dân phố nơi đảng viên cư trú cơ bản đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, lập danh sách theo dõi đảng viên 76 và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định. Nội dung sinh hoạt đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: thông báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và những nội dung công tác trọng tâm của địa phương, những vấn đề bức xúc trên địa bàn dân cư để đảng viên 76 biết... Nhiều đồng chí bí thư chi bộ có phương pháp tổ chức điều hành sinh hoạt tốt, đã gợi mở được nhiều vấn đề mà chi bộ, địa phương cần giải quyết để đảng viên tham gia ý kiến, hiến kế giúp chi bộ, địa phương thực hiện có hiệu quả. Nhiều cấp ủy nơi cư trú đã kịp thời điều chỉnh hình thức tổ chức và thời gian sinh hoạt phù hợp. Định kỳ hoặc khi có đề nghị, chi uỷ, chi bộ nơi cư trú nhận xét đảng viên 76 phục vụ kịp thời cho công tác cán bộ, nhận xét đảng viên hàng năm ở cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên công tác... Từ đó, giúp cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác đánh giá chính xác và toàn diện hơn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đội ngũ đảng viên của cơ quan, đơn vị.
Đảng viên được giới thiệu, tiếp nhận theo Quy định số 76-QĐ/TW đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tích cực tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về công tác xây dựng Đảng, xây dựng thôn, tổ dân phố đoàn kết, vững mạnh; có mối quan hệ gần gũi với Nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và  công tác xã hội ở nơi cư trú, các quy định của xóm, tổ dân cư; tham gia các hoạt động ở khu dân cư, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, tạo sự gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân, giúp đảng viên 76 nắm bắt được tình hình ở khu dân cư, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Hằng năm, từ 96% trở lên đảng viên 76 được chi uỷ, chi bộ nơi cư trú nhận xét thực hiện tốt nhiệm vụ tại nơi cư trú.
Đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 76- QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII), bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và nêu lên không ít hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện Quy định trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi lên là: Một số đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên ở nơi cư trú. Vẫn còn một số đảng viên 76 chưa được giới thiệu về sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú. Một số cấp ủy, chi bộ nơi cư trú còn nể nang, chưa đánh giá đúng thực chất trong nhận xét đảng viên 76. Việc đổi mới nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với đảng viên 76 chưa đáp ứng với yêu cầu; một số chi ủy, chi bộ chưa chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, chủ yếu liệt kê công việc, chưa tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Công tác phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy, chi bộ nơi cư trú ở một số nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên nên việc nắm thông tin, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên 76 tham gia sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú chưa kịp thời, đầy đủ, chính xác. Một số đảng viên 76 chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ và quyền lợi trong giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; chưa tích cực tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ với chi bộ khu dân cư; chưa đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng chi bộ, thôn, tổ dân phố chưa vận động, giáo dục gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện các quy ước, hương ước ở khu dân cư...
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh  sâu, rộng, có nề nếp; nâng cao vai trò tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, nhất là ban tổ chức ở một cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy xã, phường, thị trấn trong tổ chức thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW. Cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên cư trú thực hiện đúng quy định về giới thiệu, tiếp nhận, tổ chức sinh hoạt đối với đảng viên 76. Đảng viên 76 phải nhận thức đúng đắn, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng đối với chi ủy, chi bộ và đảng ủy cơ sở về công tác xây dựng Đảng, xây dựng thôn, tổ dân phố và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ngô Đức Hải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây