Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Một số giải pháp đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mặt trận báo chí, truyền thông và mạng xã hội của tỉnh trong thời gian tới

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, trên mặt trận báo chí, truyền thông và mạng xã hội, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” không phải là bắt ép cộng đồng phải nhận thức, suy nghĩ và hành động trên một khuôn mẫu chủ quan, duy ý chí, mà là quá trình định hướng tiếp nhận thông tin một cách khách quan, có chọn lọc theo tâm lý, nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích thụ hưởng thông tin của nhân dân.
Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” năm 2019.
Trong những năm qua, các thế lực thù địch đã tăng cường đẩy mạnh xâm nhập, tác động, hướng lái truyền thông Việt Nam theo ý đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì lĩnh vực này tác động lớn đến đời sống xã hội, lại khó kiểm soát, kiểm duyệt đối với các cơ quan quản lý nhà nước, nên là một trong những mục tiêu trọng điểm để các thế lực thù địch triệt để lợi dụng trong quá trình chống phá cách mạng nước ta; chúng tận dụng tối đa tiềm lực và sức mạnh của báo chí, truyền thông bên ngoài, mạng xã hội để “lấn át” báo chí, truyền thông trong nước; tiếp cận, mời chào, lôi kéo giới báo chí truyền thông Việt Nam, tác động “chuyển hóa” họ xa dần tôn chỉ, mục đích và định hướng báo chí của Đảng, chạy theo xu hướng thương mại.
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, trên mặt trận báo chí, truyền thông và mạng xã hội, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” không phải là bắt ép cộng đồng phải nhận thức, suy nghĩ và hành động trên một khuôn mẫu chủ quan, duy ý chí, mà là quá trình định hướng tiếp nhận thông tin một cách khách quan, có chọn lọc theo tâm lý, nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích thụ hưởng thông tin của nhân dân. Để tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mặt trận báo chí, truyền thông và mạng xã hội của tỉnh trong thời gian tới, cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau:
Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và của người dân trong tỉnh.
Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự giác, bản lĩnh chính trị, để mỗi cá nhân biết cách lựa chọn và tiếp nhận thông tin phù hợp, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội; tích cực thông tin, chia sẻ trên mạng xã hội của địa phương, đơn vị những gương người tốt, việc tốt, những hoạt động tích cực của ngành, đoàn thể, địa phương; đăng tải và chia sẻ các tin, bài, hình ảnh, video clip vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Xác định việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân khi sử dụng mạng xã hội là giải pháp quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân cùng chung tay với các cơ quan chức năng bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch  trên Internet và mạng xã hội.
Để mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng, người dân nói chung không bị mắc bẫy, a dua phụ họa theo những thông tin xấu, độc thì trước tiên chúng ta phải kịp thời nhận diện, chỉ rõ các âm mưu, thủ đoạn tán phát thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Chỉ rõ tính hai mặt của mạng xã hội, nhất là mặt tiêu cực, tránh tình trạng các cá nhân vô tình tiếp tay cho các hoạt động chống phá, thậm chí có các hành vi tiêu cực, phản cảm, thiếu văn hóa trên mạng xã hội; xây dựng lối ứng xử văn minh trên mạng, không chạy theo và cổ súy cho những xu hướng lệch chuẩn, đi ngược lại truyền thống đạo lý và thuần phong mỹ tục của dân tộc; không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin xấu, độc; phải tự nâng cao hiểu biết, bảo vệ mình trước những nguy cơ bằng cách tránh chia sẻ thông tin riêng của cá nhân, biết sử dụng các công cụ mạng xã hội cung cấp để bảo vệ thông tin cũng như nội dung riêng tư của mình. Đặc biệt, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, chỉ tuân thủ đúng pháp luật và đề cao trách nhiệm công dân là chưa đủ mà phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên; chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng; tu dưỡng, rèn luyện về chính trị tư tưởng, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng nghĩ trái, nói trái, làm trái nền tảng tư tưởng, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, cần hết sức cảnh giác khi tiếp cận những thông tin được đăng tải từ những trang không chính thống, giả mạo, có nguồn gốc từ nước ngoài, hoặc do cá nhân, phần tử xấu lập ra. Khi tiếp nhận được những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, hãy chủ động tìm kiếm từ các trang báo chí, thông tin chính thống để so sánh, đối chiếu. Nếu không xác định được nguồn gốc, động cơ, mục đích của thông tin và người chia sẻ thông tin, cần bình tĩnh, thận trọng khi bình luận, phát tán thông tin. Ngoài ra, cần xây dựng cho bản thân thái độ tích cực luôn tìm kiếm, chia sẻ những thông tin hay, bổ ích, hạn chế tìm đọc các thông tin tiêu cực, không rõ nguồn gốc.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trạm, trại, trường học trong tỉnh phải thường xuyên tổ chức quán triệt và có biện pháp nắm bắt số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tham gia mạng xã hội; từ đó kịp thời định hướng, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.  Tiếp tục thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Luật An ninh mạng; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15-7-2013 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, ngày 01-3-2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có thông tin chính xác, hiểu rõ về văn bản pháp luật này, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, phê phán các tổ chức, cá nhân lợi dụng, nhân danh lòng yêu nước để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật.
Hai là, phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng; tăng cường phối hợp, kết hợp giữa các tổ chức, các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”.  
Do đặc thù của Internet là tốc độ truyền thông tin rất nhanh, do đó để kịp thời phát hiện các thông tin xấu, độc cần có sự phối hợp một cách hiệu quả giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với các huyện, thành phố cũng như sự phối hợp của các cộng tác viên, của từng cá nhân ở các địa phương, đơn vị để có biện pháp đấu tranh phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể; chú trọng những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của địa phương, những địa bàn trọng điểm. Huy động sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, phản bác của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử và của các trang mạng xã hội của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
Ba là, làm tốt công tác định hướng thông tin; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về báo chí và tuyên truyền
Thực tiễn đã chứng minh, trước những vấn đề bức xúc về tư tưởng, dù độ phức tạp của sự việc đến đâu, nếu thực hiện công tác thông tin kịp thời, đúng đắn, làm tốt định hướng thông tin thì sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc trong xã hội sẽ được giải tỏa, nhất là không còn cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt chống phá.
Vì vậy, các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, nhất là với các cơ quan báo chí của tỉnh trong việc cung cấp thông tin nhằm bảo đảm tính thời sự và thông tin chính thống để nâng cao tính chủ động và hiệu quả của báo chí trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đề cao trách nhiệm chính trị trong công tác tuyên truyền về chủ đề này; tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 04-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư khóa XII “tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; triệt để khai thác thế mạnh của từng loại hình, nhất là khai thác triệt để tính kịp thời, đấu tranh có hiệu quả trên báo điện tử và trang mạng xã hội; siết chặt quy trình làm báo không để xảy ra sai sót về chính trị, nhất là những tin, bài liên quan những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, các sự kiện chính trị của đất nước, của các địa phương, đơn vị mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng để thổi phồng, vu cáo chống phá. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách; những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước, địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương góp phần cung cấp cái nhìn toàn diện cho công chúng, gián tiếp phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bài, ảnh: Lê Quang Thới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây