Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09-2-2018 của Ban Bí thư 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09-2-2018 của Ban Bí thư

Chủ nhật - 12/05/2024 09:46
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-2-2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (Chỉ thị số 23-CT/TW), đã góp phần giúp Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Kon Tum đạt được nhiều kết quả trong nhiệm vụ chính trị, các lĩnh vực đời sống xã hội.
ảnh: minh hoạ trên Inter
ảnh: minh hoạ trên Inter
Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã chủ động triển khai, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị gắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả công bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai của các thế lực thù địch. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, như: (1) Một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đơn vị; (2) Chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập lý luận chính trị ở một số nơi chưa cao, còn nặng về lý luận, chưa có sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; đội ngũ giảng viên chuyên trách của trung tâm chính trị cấp huyện còn thiếu; đội ngũ giảng viên kiêm chức, báo cáo viên hạn chế về trình độ, năng lực; cơ sở vật chất trung tâm chính trị một số huyện còn yếu kém, chưa đồng bộ.
Trên cơ sở những hạn chế được chỉ ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1238-CV/TU, ngày 01-4-2024 chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW:
Một là, tăng cường lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu gắn với vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng định hướng phát triển của địa phương, đơn vị đến năm 2030 và tâm nhìn đến năm 2045; thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền các cấp với các cơ quan quản lý, tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; giữa ban tuyên giáo cấp ủy với các cơ quan quản lý, nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, bảo đảm tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, theo dõi, tổng hợp về tình hình và kết quả thực hiện công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đảng bộ và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.
Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”: Việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW phải gắn với các quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và đề xuất các định hướng nghiên cứu lớn từ nay đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng định hướng nghiên cứu, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, sức mạnh đoàn kết các dân tộc, những bài học kinh nghiệm lịch sử về xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum trong thời gian qua, nhất là những vấn đề phát triển xã hội như dân chủ, công bằng, hạnh phúc, hệ giá trị, chuẩn mực văn hoá, đạo đức, con người ở tỉnh Kon Tum. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kịp thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy ứng dụng kết quả nghiên cứu lý luận để xây dựng cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác nghiên cứu, thông tin, giảng dạy, bảo đảm thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, định hướng chính sách; giữa các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy và các cơ quan quản lý xã hội.
Ba là, tiếp tục đổi mới việc học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Đổi mới phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý, tổ chức học tập, nghiên cứu với phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại. Thường xuyên bồi dưỡng lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức lý luận mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu quả; lấy kết quả bồi dưỡng lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức lý luận mới là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, học tập, giảng dạy lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW.
Bốn là, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố: Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố. Có kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ngành, địa phương, đơn vị có khả năng làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị về công tác tại Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố.
Năm là, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Tạo môi trường thuận lợi và ưu tiên bố trí nguồn lực cần thiết cho công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu câu của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.


Bài, ảnh: Lê Ngọc Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:193 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:66 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:258 | lượt tải:121

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:285 | lượt tải:130

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:290 | lượt tải:248

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:741 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1008 | lượt tải:187


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay19,355
  • Tháng hiện tại332,146
  • Tổng lượt truy cập30,863,268
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây