Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương ở Kon Tum - Kết quả và những vấn đề đặt ra 

Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương ở Kon Tum - Kết quả và những vấn đề đặt ra

Thứ sáu - 09/09/2022 17:04
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Nghị quyết), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tổ chức ngày 25-7-2022)
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tổ chức ngày 25-7-2022)
Theo đó, đã xây dựng Kế hoạch lồng ghép học tập, quán triệt, tuyên truyền; ban hành Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 09-02-2018 thực hiện Nghị quyết và Kết luận số 722-KL/TU, ngày 28-9-2018 triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07-8-2018 của Bộ chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" .
Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức bộ máy sau sắp xếp, kiện toàn đã đi vào hoạt động ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, công tác quản lý nhà nước, thực thi công vụ trên các lĩnh.
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị kịp thời rà soát, ban hành quy chế làm việc của cấp mình, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Sắp xếp lại các đầu mối trực thuộc và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Kon Tum theo quy định, phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, tối thiểu có 05 người, đối với Báo Kon Tum và Trường Chính trị tỉnh tối thiểu có 07 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương) trực thuộc; phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng; phòng có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng. Qua sắp xếp, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giảm 05 phòng và 05 trưởng phòng; Trường Chính trị giảm 02 đầu mối trực thuộc và 02 trưởng khoa, phòng; Báo Kon Tum giảm 01 cấp phó cơ quan Báo Kon Tum, 02 đầu mối trực thuộc và 02 trưởng phòng. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh sau khi sắp xếp đã giảm 01 đầu mối trực thuộc, 01 trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng.
Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện tại 7/10 huyện, thành phố; bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã tại 58/102 xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo giới thiệu đảng viên làm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố nhằm khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên và bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Đến nay, có 756/756 thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng; 604/756 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; 317/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố.
Đối với chính quyền địa phương, việc rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và rà soát, sắp xếp giảm đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh được quan tâm thực hiện. UBND tỉnh đã tổ chức lại 19/20 cơ quan chuyên môn trực thuộc. Sau khi tổ chức lại đã giảm 35 đơn vị thuộc và trực thuộc các sở, 31 cấp trưởng, 26 cấp phó, 29 phòng chuyên môn bên trong các chi cục và tương đương trực thuộc sở. Đối với cấp huyện, các huyện Kon Plông và Đăk Hà đã sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện. UBND huyện Ia H’Drai mới chỉ thành lập 06/10 phòng chuyên môn, trong đó có 03 phòng chuyên môn đã hợp nhất với khối đảng. Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã giảm 01 tổ chức và 01 lãnh đạo (Chánh Văn phòng). Đã rà soát và giải thể 01 ban chỉ đạo, 01 ban quản lý dự án; tiếp tục triển khai giải thể 01 Ban quản lý dự án; tổ chức lại 03 ban quản lý dự án chuyên ngành thành Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Đối với việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, qua rà soát, tỉnh không có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn đến năm 2021; đồng thời, đã rà soát, sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh; sau sáp nhập, toàn tỉnh còn 756 thôn, tổ dân phố, giảm 118 thôn, tổ dân phố.
Đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng, tối thiểu có 05 người mới thành lập đầu mối trực thuộc; ban có dưới 10 người được bố trí trưởng ban và 01 phó ban; có 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng ban. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giảm 01 đầu mối, 01 trưởng ban; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giảm 02 đầu mối, 02 trưởng ban; Hội Nông dân tỉnh giảm 02 đầu mối, 02 trưởng ban; Liên đoàn Lao động tỉnh giảm 01 đầu mối, 01 trưởng ban; Hội Cựu chiến binh tỉnh giảm 01 đầu mối, 01 trưởng ban; Tỉnh đoàn giảm 01 đầu mối, 01 trưởng ban.
Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh, Văn phòng Tỉnh ủy được tổ chức lại để phục vụ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy gắn với việc sắp xếp lại các đầu mối trực thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đã tiếp nhận, bố trí, phân công nhiệm vụ cho 04 kế toán và 06 lái xe từ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; phối hợp xây dựng quy chế phối hợp quản lý, sử dụng kinh phí, phương tiện đi lại phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh để thành lập Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; sau khi hợp nhất, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giảm 05 đầu mối, 05 biên chế, 02 Phó Bí thư, 05 cấp trưởng, 04 cấp phó các đầu mối trực thuộc. Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND tại huyện Ia H’Drai. Hiện nay, có 10/10 huyện, thành phố đang thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện và 9/10 huyện thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.
Việc hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế cũng được quan tâm thực hiện. Đối với cấp tỉnh, thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã giảm 119 đơn vị, giảm 132 lãnh đạo. Đối với cấp huyện, sắp xếp và thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị trên cơ sở hợp nhất các đầu mối, qua đó giảm 24 đầu mối.
Nhìn chung, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các chủ trương của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt từ công tác quán triệt, tuyên truyền đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung đã được xác định. Đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh phù hợp với tình hình của tỉnh và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tinh giản biên chế theo lộ trình, quy định, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.
Trong quá trình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các địa phương, đơn vị thực hiện; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hợp nhất và các đồng chí lãnh đạo kiêm nhiệm cơ bản có sự tương đồng… Bên cạnh những thuận lợi đó, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại các địa phương, cơ quan, đơn vị mới chỉ giảm đầu mối về tổ chức bộ máy, chưa thực sự gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế; việc sắp xếp, bố trí đối với số cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban dôi dư và công chức, viên chức thực hiện công việc đặc thù (như văn thư, kế toán, công nghệ thông tin, lái xe ...) khi sáp nhập còn lúng túng, phát sinh nhiều thủ tục hành chính so với trước đây. Kết quả tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức gặp nhiều vướng mắc, bất cập (công tác sắp xếp nhân sự đối với các chức danh lãnh đạo quản lý; việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm khi chuyển đổi vị trí công tác khác sau sắp xếp, sáp nhập; việc sắp xếp, bố trí biên chế, lao động bảo đảm theo vị trí việc làm sau khi hợp nhất…). Việc thực hiện giản biên chế công chức và số lượng người làm việc theo lộ trình gặp nhiều khó khăn, gây áp lực lớn cho các địa phương, đơn vị. Một số ngành đặc thù như Y tế (biên chế giao theo số giường bệnh), Giáo dục (biên chế giao theo số trường, lớp), Kiểm lâm (biên chế giao theo diện tích rừng)..., hiện nay chưa được giao đủ số biên chế so với nhu cầu thực tế, nhưng vẫn phải thực hiện tinh giản biên chế. Chế độ chính sách đối với cán bộ trong thực hiện kiêm nhiệm các chức danh người đứng đầu chưa tương xứng trách nhiệm công việc phải thực hiện. Thực hiện hợp nhất các cơ quan gặp khó khăn khi chưa có quy định về chức năng, nhiệm vụ; mẫu dấu, thể thức văn bản không thống nhất… Việc người đứng đầu kiêm nhiệm 02 cơ quan gây khó khăn, bất cập trong thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát cũng như thực hiện việc xếp loại đối với người đứng đầu 02 cơ quan...


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:402 | lượt tải:183

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:491 | lượt tải:416

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:258 | lượt tải:79

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:166 | lượt tải:75

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:713 | lượt tải:815

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:805 | lượt tải:340

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:768 | lượt tải:412


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay8,964
  • Tháng hiện tại345,800
  • Tổng lượt truy cập30,421,350
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây