Sự cần thiết phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên 

Sự cần thiết phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

Thứ tư - 17/04/2019 03:49
Trong một môi trường mới của nền kinh tế thị trường, cùng với thời đại khoa học cách mạng công nghệ 4.0…đòi hỏi cán bộ, đảng viên không những phải có những kiến thức mới trên tất cả các lĩnh vực mà còn phải có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng vững vàng để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của nó, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế, xã hội và dân chủ hoá.
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Tháng 12/1986 trước tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát phi mã 747,7%; kinh tế đất nước khủng hoảng, trật tự an toàn xã hội bất ổn...Đảng ta chủ trương đổi mới, tại Đại hội Đảng lần thứ sáu với tinh thần: nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Đảng ta chủ trương xóa bỏ cơ chế kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 33 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước chúng ta đạt những thành tựu quan trọng: tính đến cuối năm 2018 tăng trưởng kinh tế nước ta đạt 6,98%, thu nhập bình quân của người Việt 2580 USD, tuổi thọ người Việt đạt 73 tuổi, 63/63 tỉnh, thành phố đật phổ cập trung học cơ sở.
Các chỉ số phát triển trên là minh chứng cho thấy mọi mặt đời sống người dân ngày càng phát triển, trước bối cảnh thế giới, khu vực Đông Nam Á và trong nước có nhiều biến đổi phức tạp, khó lường, trước những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen nhau đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sống và làm việc trong một môi trường mới của nền kinh tế thị trường, mở cửa với bên ngoài, cùng với thời đại khoa học cách mạng công nghệ 4.0. Điều đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không những phải có những kiến thức mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà còn phải có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng vững vàng để không chỉ thích ứng và làm chủ được cơ chế kinh tế mới, nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của nó, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế, xã hội và dân chủ hoá. Vì lẽ đó ngày 25/10/2018 Đảng ta ra quy định số 08-QĐi/TW ban hành quy định "trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Những vụ "đại án" hai năm qua cho thấy tình trạng suy thoái đạo đức tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa diễn ra ngày càng nghiêm trọng, từ tháng 10/2016 đến nay có hơn 60 đồng chí cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó có cả những ủy viên Bộ Chính Trị, ủy viên Trung ương đảng, do vậy rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trở thành vấn đề quan trọng và cấp bách, quan hệ trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo và uy tín của Đảng, ảnh hưởng đến sự thành bại của công cuộc đổi mới.
Nhận thức sâu sắc được điều đó, trong những năm qua, Đảng ta ban hành theo chủ đề từng năm nhằm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 với những nội dung cơ bản: Sống phải có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm với công việc; trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; tôn trọng pháp luật, kỷ cương, đoàn kết nhân ái; tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân,  suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”.
Hiện nay, hầu hết các cơ quan đơn vị đã xây dựng và bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức cho cán bộ, đảng viên cơ quan mình đăng ký cam kết thực hiện. Hàng tháng theo quy trình sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, tổ chuyên môn và tổ công đoàn, mỗi cán bộ, đảng viên, đều tiến hành tự đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, sau đó tập thể tham gia đóng góp ý kiến. Cuối năm tiến hành tổng kết và đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn đã được cam kết để phân loại, đánh giá. Có thể nói, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã tạo được sự chuyển biến cơ bản, quan trọng về nhận thức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của Bác, nâng cao tinh thần nhân văn, công tâm, trí tuệ và khách quan, qua đó đã mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ được quan tâm hơn; công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ được chú trọng, từ đó làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống, mất đoàn kết, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Tuy nhiên, việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ chưa thường xuyên, liên tục, kém hiệu quả, việc kiểm tra, giám sát chưa tích cực, chủ động, chưa đưa nội dung kiểm điểm việc thực hiện chuẩn mực đạo đức vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các đoàn thể chưa có hình thức sinh hoạt phong phú mà chủ yếu làm theo yêu cầu cấp có thẩm quyền. Chuyển biến nhận thức và nhất là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế, chưa rõ nét. Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh, còn ngại rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả lãnh đạo, quản lý chưa thật sự gương mẫu trong cuộc sống
Xuất phát từ thực tế đó, mỗi cơ quan đơn vị cần phải nghiên cứu xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với cán bộ công chức của cơ quan, đơn vị mình, nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phòng chống “suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2019  “trọng dân, dân chủ và vì dân”. 
Theo đó, thời gian tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan cần thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức cơ bản sau đây:
Thứ nhất, sống có lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là quy định đầu tiên của Đảng ta ban hành trong quy định 08 ngày 25/10/2018 vừa qua.
Thứ hai, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Thứ ba, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn đoàn kết, thân ái.
Thứ tư, kiên quyết đấu tranh với những hành vi suy thoái về đạo đức; xây dựng lối sống trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.
Thứ năm, tích cực trau dồi đạo đức nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm của người cán bộ, công chức, viên chức.
Sống trong xã hội, người ta ai cũng phải suy nghĩ về những vấn đề đạo đức để tìm ra những con đường, cách thức và phương tiện hoạt động nhằm kết hợp lợi ích của mình với cộng đồng, từ đó bảo đảm cho sự tồn tại, phát triển của chính mình và cộng đồng. Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, phấn đấu “sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” mà Đại hội XII Đảng ta mong muốn.

TS. Ngô Hoàng Anh
(Trường Chính Trị  tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.16.BTGTW

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Lượt xem:8 | lượt tải:7

TÀI LIỆU

phục vụ HN thông báo nhanh kết quả HNTW3 khóa XIII và phổ biến CT, NQ của TW

Lượt xem:23 | lượt tải:25

HD.14.BTGTW

về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Lượt xem:22 | lượt tải:10

HƯỚNG DẪN

triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Lượt xem:19 | lượt tải:11

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:30 | lượt tải:16

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:70 | lượt tải:77

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:169 | lượt tải:29
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay14,399
  • Tháng hiện tại366,497
  • Tổng lượt truy cập11,414,422
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây