Quá trình triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo Bác của Đảng bộ tỉnh Kon Tum 

Quá trình triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo Bác của Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Thứ năm - 26/08/2021 14:05
Gần 20 năm qua kể từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể, sát thực và đem lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Ngày 27/3/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”. Gần 20 năm qua kể từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW, Đảng ta đã đưa việc học tập và làm theo Bác từ một phong trào hành động cách mạng quan trọng dần trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.
Ở Kon Tum, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện ở các cấp, ngành, đoàn thể mình và cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lớp nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho gần 300 cán bộ chủ chốt tỉnh. Các huyện thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành đợt tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho trên 25.000 lượt cán bộ, đảng viên. Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị thực hiện đầy đủ các học phần giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo quy định. Báo Kon Tum mở chuyên mục học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh”. Nhân dân trong tỉnh được học tập tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua tuyên truyền miệng và tự nghiên cứu, học tập. Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm văn hóa thông tin triển lãm trưng bày, giới thiệu các loại sách báo, tài liệu, hình ảnh về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...Qua đó, các cấp, các ngành; cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã được nhận thức, hiểu đúng và sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người.
Đến ngày 07-11-2006, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW phát động trong toàn Đảng, toàn dân thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Sau khi có Chỉ thị 06-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 9-01-2007 để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh gồm 17 đồng chí, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Hàng năm, căn cứ vào nội dung, chủ đề của Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động trong năm bảo đảm theo đúng yêu cầu. Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đã bám sát kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động của tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xác định trọng tâm tuyên truyền ở từng thời điểm, kịp thời phản ánh những kết quả thực hiện Cuộc vận động ở các cấp, các ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh. Các bài viết, mẩu chuyện, chuyên trang, chuyên mục có nội dung nói về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đăng tải liên tục, có chất lượng trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các Đài truyền thanh- truyền hình huyện, thành phố; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ được phát hiện và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của các cấp, các ngành nhằm hưởng ứng, tuyên truyền Cuộc vận động được đăng tải kịp thời.
Đặc biệt năm 2007, để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 và Ban Bí thư ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 04-11-2011 thực hiện Chỉ thị; thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng bộ phận để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị mình và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch của cá nhân phấn đấu, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở Đảng; triển khai chuyên đề năm 2012, 2013, 2014 gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Ngày 15-5-2016 Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 13-12-2016 về học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện chuyên đề theo hướng dẫn của trung ương và giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn về thực hiện chuyên đề học Bác trên địa bàn tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị và kế hoạch học tập chuyên đề hằng năm; hầu hết cán bộ, đảng viên đều viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn từ 3-4 nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 05 năm (2016-2021), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 06 hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm, kết nối 75 điểm cầu với sự tham gia học tập của 10.931 lượt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện tham gia; các cấp ủy huyện và cơ sở đã tổ chức trên 3.781 hội nghị cho khoảng 173.610 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã đăng tải 1.854 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 05 đoàn kiểm tra đối với 17 lượt tổ chức Đảng trực thuộc; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII; kịp thời chấn chỉnh những đơn vị thực hiện còn hình thức, chỉ đạo nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Toàn tỉnh đã xây dựng được 659 mô hình học tập và làm theo Bác. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của các địa phương, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.
Với những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị trên toàn quốc, ngày 18-5-2021 Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời ban hành chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức các điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, để việc học tập và làm theo Bác được triển khai thực hiện một cách thiết thực hơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ban hành chuyên đề riêng của tỉnh Kon Tum năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” và giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức thực hiện. Việc học tập chuyên đề của tỉnh sẽ được triển khai đồng thời với chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị.
Có thể nói, gần 20 năm qua kể từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể, sát thực và đem lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, gắn kết với các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh và tạo ra sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo ra khí thế mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, củng cố và tăng cường đoàn kết các dân tộc, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị. Từ phong trào, cuộc vận động, đến nay việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Thực tiễn cho thấy, một trong những nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác là trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; là ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Và việc học Bác phải là việc làm thường xuyên, liên tục, “học Bác là học suốt đời”.


Trần Thị Sáu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:754 | lượt tải:173

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1573 | lượt tải:180

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:914 | lượt tải:655

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:146 | lượt tải:206

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:984 | lượt tải:138

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1282 | lượt tải:129

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:281 | lượt tải:65
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập92
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay13,109
  • Tháng hiện tại445,566
  • Tổng lượt truy cập31,570,834
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây