Nỗ lực triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng 

Nỗ lực triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Thứ ba - 24/12/2019 09:44
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 23-12.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2019; đồng thời, gửi lời cảm ơn trân trọng các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã quan tâm, hỗ trợ ngành Tuyên giáo. 

Kết quả nổi bật của ngành trong năm 2019 là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành tuyên giáo; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy tổ chức đảng các cấp”- Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Phân tích bối cảnh năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo rất nặng nề. 

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, toàn ngành Tuyên giáo tập trung một số nội dung sau:

Thứ nhấttriển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Toàn ngành cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong năm 2020. Từ đó nỗ lực, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tham mưu cấp ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thời gian tới, bắt đầu từ 3/2/2020, kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cần chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là thành tựu phát triển kinh tế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phòng, chống tham nhũng…, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thế và lực của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; trên cơ sở đó cổ vũ, thúc đẩy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. 

Công tác tuyên truyền cần sử dụng tất cả các môi trường, loại hình thông tin, tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực; tiến hành trước, trong và sau đại hội, mở đầu bằng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, tạo thành những lớp sóng liên tục, nối tiếp nhau và thành cao trào vào dịp Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các giai tầng vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tiếp tục sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; qua đó góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận, chắt lọc những vấn đề mới vào hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, thực tế cho thấy, càng sát đến Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. Trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Phát huy vai trò chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí – xuất bản, truyền thông, làm chủ trận địa thông tin. Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; nâng cao công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản theo phương châm “chủ động, kịp thời, hiệu quả”; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, chú trọng việc kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại địa phương, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ; xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, thông tin đối ngoại. 

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại; triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch, hướng dẫn thông tin đối ngoại đã được phê duyệt, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong công tác định hướng dư luận, chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nhất là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới, các quyền và lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, theo hướng dễ gần hơn với thanh niên, dễ tiếp nhận hơn với người nước ngoài, sáng tạo trong phương thức để chiếm lĩnh mặt trận thông tin một cách hiệu quả. Trong năm 2020, tranh thủ các sự kiện đối ngoại quan trọng để thông qua truyền thông quốc tế quảng bá mạnh hơn, lan tỏa hơn về thành tựu đất nước, hình ảnh, vị thế của Việt Nam. Qua đó, tuyên truyền hiệu quả về vai trò, sứ mệnh lịch sử của Đảng ta; phát huy tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. 

Thứ năm, đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác tham mưu trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo.

Quan tâm tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, tổ chức tốt đại hội các hội văn học, nghệ thuật nhiệm kỳ 2020 – 2025; sau Đại hội sớm kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc thù của từng Hội chuyên ngành, từng địa phương; có các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ tìm tòi, sáng tạo trong hoạt động sáng tác, cống hiến cho xã hội những tác phẩm, công trình nghệ thuật có giá trị. Đồng thời đấu tranh bài trừ các hủ tục, mê tín, dị đoan, lên án những hành vi lệch chuẩn văn hóa, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh. Chú trọng tham mưu giải pháp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam với những chuẩn mực đạo đức, giá trị sống phù hợp đạo lý, tính nhân bản, nhân văn, yêu nước, yêu hòa bình, khát vọng dân tộc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác khoa giáo. Tham mưu đúng, trúng những vấn đề khoa giáo đang đặt ra trên từng địa bàn; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ 2020 – 2025, Đại hội XIII của Đảng. Gắn công tác khoa giáo với việc giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống hàng ngày ở địa phương, đơn vị, như chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ, thiên tai, an toàn thực phẩm…Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Thu Hằng
http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/no-luc-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-tuyen-giao-gop-phan-quan-trong-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-cac-cap-tien-toi-126024

Nguồn tin: tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:307 | lượt tải:145

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:405 | lượt tải:234

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1211 | lượt tải:2341

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1451 | lượt tải:213

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2958 | lượt tải:426

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1599 | lượt tải:761

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:226 | lượt tải:233
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập58
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay5,109
  • Tháng hiện tại310,229
  • Tổng lượt truy cập31,983,022
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây