Những kết quả tích cực qua gần 40 năm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn tỉnh 

Những kết quả tích cực qua gần 40 năm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật - 29/10/2023 10:11
Tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua gần 40 năm đổi mới đất nước (1986); với tỉnh Kon Tum từ khi thành lập lại tỉnh đến nay (12/8/1991-9/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy khái quát những kết quả tích cực sau...
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điểm cầu cấp tỉnh
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điểm cầu cấp tỉnh
Quan điểm xây dựng Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh
Từ năm 1991 đến nay, nhận thức của cấp uỷ đảng về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức ngày càng sâu sắc, toàn diện, có kế thừa và phát triển theo đúng tinh thần chung của Đảng. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị là xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên. Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị là tập trung lãnh đạo cụ thể hoá cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng vào triển khai ở thực tiễn địa phương; xây dựng các nghị quyết, chỉ thị đúng đắn, bảo đảm sự lãnh đạo kịp thời của Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, phù hợp với quan điểm chung của toàn Đảng trong từng giai đoạn phát triển.
Từ nhận thức trên, trong các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các khoá, Tỉnh uỷ Kon Tum luôn chú trọng xây dựng nội dung lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức phù hợp với từng giai đoạn, yêu cầu thực tế; đồng thời, cụ thể hoá thành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề, các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện.
Đặc biệt, đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (2020-2025), Tỉnh uỷ xác định quan điểm, nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức một cách đầy đủ, hoàn thiện và cụ  thể hơn: Tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề về tư tưởng trong tổ chức đảng và trong xã hội. Chủ động điều tra, nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời xử lý những vấn đề tư tưởng tiêu cực nảy sinh ngay tại cơ sở; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân khi sử dụng mạng xã hội. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, định hướng xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách, nhất là các chủ trương nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế-xã hội.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương, phấn đấu hằng năm 100% đảng viên đang sinh hoạt xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất việc tự phê bình và phê bình hằng năm. Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, những cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động..., không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin của Nhân dân dưới mọi hình thức về vấn đề liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên để xử lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định và thông tin kết quả cho Nhân dân".
Triển khai thực hiện tốt chủ trương học tập, bồi dưỡng, bổ sung, nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm; tăng cường mở các lớp và thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là chi bộ thôn (làng), tổ dân phố. Nâng cao vai trò, trách nhiệm giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ.
Những kết quả tích cực qua gần 40 năm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn tỉnh
Sau gần 40 năm sau đổi mới đất nước, 32 năm thành lập lại tỉnh (tháng 8-1991, tách ra từ tỉnh Gia Lai- Kon Tum), trải qua 7 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong toàn đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.
Thứ nhất, xây dựng Đảng về chính trị
Tỉnh ủy đã kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng các chỉ thị, nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn đất nước, thực tiễn địa phương trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới đất nước. Đã ban hành nhiều văn bản thực hiện, như: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kế hoạch “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2018-2020”;…
Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực dự báo và chất lượng công tác hoạch định, xây dựng chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn đất nước, địa phương và xu hướng phát triển của thời đại.
Quán triệt, thể chế hoá, cụ thể hoá, triển khai đúng đắn, hiệu quả, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện qua từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nâng cao số lượng, chất lượng TCCSĐ, đảng viên có lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ và nâng cao tính chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.
Phát huy và thực hiện nghiêm túc quy chế Dân chủ trong tổ chức Đảng và đảng viên.
Thứ hai, xây dựng Đảng về tư tưởng
Việc thực hiện các nội dung, phương thức công tác tư tưởng (tuyên truyền, lý luận chính trị, cổ động…) được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo sâu sát, cụ thể, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương Đảng về công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, như ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”; Quy định số 489-QĐ/TU, ngày 29-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”;....
So với các nhiệm kỳ trước, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận đã có sự đổi mới tích cực. Trong đó, việc tổ chức các hội nghị trực tuyến đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, kinh phí, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, nhất là trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều phương thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, như: Tuyên truyền trên hệ thống báo chí của tỉnh, trên trang thông tin của các địa phương, ngành, trên các trang mạng xã hội; qua hội họp, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố…
Công tác giáo dục lý luận chính trị (chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…): Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18-01-2022 về “thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”;…
Công tác dự báo, định hướng các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 29-11-2018về xử lý tình huống, đấu tranh về tư tưởng khi có thông tin biểu tình, bạo loạn, khiếu kiện đông người, phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh”. Từ những nội dung cụ thể của Kế hoạch số 77-KH/TU đã giúp các cơ quan liên quan của tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, nắm sát tình hình tư tưởng, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để xử lý một số vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn.
Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2018-2020”. Trong gần 40 năm qua, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát thực, hiệu quả, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống. Qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đã làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phục vụ có hiệu quả công tác hoạch định, xây dựng chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của cấp uỷ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đảng bộ qua từng nhiệm kỳ.
Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ luôn được cấp uỷ quan tâm lãnh đạo. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng lãnh đạo công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 94-TB/TW, ngày 30-12-2002 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường nhiệm vụ chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá và hiện nay Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghi quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Thứ ba, xây dựng Đảng về đạo đức
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Qua triển khai thực hiên, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.
Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của các địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa về học tập và làm theo Bác; tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.
Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.
Công tác giáo dục đạo đức cách mạng, nhất là các phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chú trọng lãnh đạo thực hiện, xem đây là một trong những nội dung đột phá trong giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên, góp phần chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, "lợi ích nhóm", những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
Từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tại Báo cáo số 443 -BC/TU, ngày 19- 10-2023“về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua gần 40 năm đổi mới đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
Thứ nhất: Nghiên cứu, vận dụng đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05-T/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Thứ hai: Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phải đảm bảo nhạy bén, sâu sát, nắm chắc tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng cho phù hợp với thực tiễn, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Thứ ba: Kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng chính trị, tư tưởng, đạo đức với phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, quan tâm giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân.
Thứ tư: Thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên; kiên quyết phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Thứ năm: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, mở rộng dân chủ, thực hành có hiệu quả công tác tư phê bình và phê bình trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức và khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ, công chức vi phạm.
Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (2020-2025) đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức; tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có bản lĩnh, trình độ, có lý luận sắc bén, kỹ năng tham mưu xử lý khủng hoảng truyền thông, khả năng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên mạng xã hội.
Hai là: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả NQTW 4 khóa XII, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
Ba là: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng đối với lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ và công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ hằng năm; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhất là đối với cấp cơ sở.
Bốn là: Thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất việc tự phê bình và phê bình hằng năm. Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.
Năm là: Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; trong đó, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra của tổ chức đảng, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ.
Sáu là: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đề xuất được những chủ trương, giải pháp lãnh đạo vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn, có tính khả thi cao.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:755 | lượt tải:173

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1576 | lượt tải:180

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:915 | lượt tải:655

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:146 | lượt tải:206

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:985 | lượt tải:138

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1283 | lượt tải:129

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:281 | lượt tải:65
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay13,756
  • Tháng hiện tại446,213
  • Tổng lượt truy cập31,571,481
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây