Nhận thức đúng đắn và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 – giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Nhận thức đúng đắn và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 – giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ bảy - 14/03/2020 22:46
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Do vậy, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Hay nói cách khác, nhận thức đúng đắn về tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là biện pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nhận thức đúng đắn và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 – giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
1. Nhận thức đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá về cuộc đời hoạt động của Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Về tư tưởng, tại Đại hội II của Đảng (1951), Đảng ta đã thừa nhận đường lối chính trị, phương pháp cách mạng của Đảng chính là đường lối, phương pháp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến Đại hội VII (1991), Đảng ta khẳng định ngay trong Cương lĩnh: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đây là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam, là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, và được thực tiễn chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.
Đến Đại hội IX, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định gồm các nội dung chủ yếu sau: tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...
Đến Đại hội XI, Đảng ta một lần nữa định nghĩa về khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh một cách cô đọng, hàm chứa nội dung, giá trị sâu sắc hơn: “T­ư­­ tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đ­ường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”[1]
Về đạo đức Hồ Chí Minh, đó là quan điểm về vị trí, vai trò của đạo đức đối với đời sống xã hội và mỗi con người, những tiêu chuẩn đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, những nguyên tắc cơ bản để rèn luyện đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức suốt đời hi sinh cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân của Người.
Về phong cách Hồ Chí Minh, đó là những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.
2. Nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Để chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng, trong nhiệm kỳ Đại hội IX, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; trong đó nhấn mạnh: Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc nguồn gốc, nội dung, giá trị, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của xã hội ta. Đồng thời, phải coi “việc tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ mấu chốt của công tác tư tưởng của Đảng, cần được toàn Đảng thực hiện chặt chẽ, có chất lượng, hiệu quả”.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, toàn Đảng, toàn dân ta đã tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đợt học tập bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh, sức lan tỏa về tư tưởng, tấm gương của Người ngày càng sâu rộng trong xã hội...
Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa IX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm đúc rút kinh nghiệm để tiến hành cuộc vận động lớn sau Đại hội X của Đảng. Trên cơ sở những kinh nghiệm thu được qua đợt làm điểm ở một số cơ quan trung ương và địa phương, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, ngày 07-11-2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, hệ thống chính trị. Đến Đại hội lần thứ XI, Đảng ta yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung mới, toàn diện và sâu sắc hơn. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi lan tỏa, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Học tập và làm theo Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác; hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh; xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một mặt thể hiện sự biết ơn của toàn Đảng, toàn dân ta đối với di sản của Người. Mặt khác, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để lại cho hôm nay và muôn đời sau. Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh.
Với niềm kính yêu vô hạn, tin tưởng sâu sắc và kính trọng cuộc đời hoạt động cách mạng, cũng như phẩm chất đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của di sản mà Người để lại trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam; tác dụng to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với lớp lớp thế hệ cán bộ của Đảng, Nhà nước với những tấm gương điển hình trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam, tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên gắn việc học tập, làm theo tư tưởng và những lời dạy của Người với nhiệm vụ chính trị được giao; tránh việc học tập qua loa, đại khái, hình thức dẫn đến trong khi thực hiện nhiệm vụ được Đảng và dân giao phó sẽ có lúc sa vào chủ nghĩa cá nhân, xa dần mục tiêu lý tưởng của người đảng viên Đảng Cộng sản, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, mất đi sự khiêm tốn, nảy sinh thái độ, việc làm hách dịch, quan liêu, cửa quyền, mệnh lệnh, xa rời nhân dân, trở thành “quan cách mạng”.
3. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Có thể nhận thấy, sau gần 4 năm quyết liệt triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả; dần đi vào nề nếp hơn, thiết thực hơn và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Thông qua đó, đã giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bước đầu có chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, hành động, những việc làm cụ thể, nhất là của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Từ những việc làm cụ thể đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong những năm tiếp theo, nhất là trong thời gian tới, chúng ta hoàn thành việc thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng và chuẩn bị cho đại hội lần thứ XIII, khi các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cơ hội để xuyên tạc, bôi nhọ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, thì việc chúng ta nhận thức đúng đắn, sâu sắc và thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thông qua việc học tập các chuyên đề hàng năm, chính là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới theo tinh thần của Nghị quyết 35.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, theo tôi cần nhận thức và triển khai đồng bộ một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của hệ thống tổ chức, cấp ủy và lãnh đạo các cấp.
Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các địa phương, mọi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Giáo dục cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Do vậy, các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các tổ chức phải phát huy vai trò của mình trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức tầm quan trọng và thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo Bác.
Các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân có vai trò quan trọng trong vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đề ra theo chức năng và nhiệm vụ của mình.
Để thực hiện có hiệu quả giải pháp này, cần tổ chức học tập, quán triệt kịp thời Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tổ chức đăng ký bản kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác phù hợp với trọng tâm công tác và theo dõi thực hiện.
Hai là, đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.
Quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cùng với nghị quyết đại hội Đảng các cấp với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức.
Bên cạnh đó, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, đơn vị, chú trọng xác định rõ những nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm, nhất là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ trong việc hoàn thành những mục tiêu đề ra, giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh.
Ba là, xây dựng những mô hình mới, phong trào mới, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng những điển hình tiên tiến.
Trong gần 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, rất nhiều mô hình mới, phong trào mới, cách làm hay, sáng tạo đã được nhiều địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo nên làn sóng thi đua mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về việc học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình và cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến đã được nhân rộng thực hiện.
Trong thời gian tới, tùy vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, một số địa phương, cơ quan, đơn vị, các ngành, tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình mới, phong trào mới để lan tỏa rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Chú trọng các cuộc thi viết về các tấm gương điển hình, thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh…
Bốn là, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình giáo dục thế hệ trẻ.
Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị nhằm tạo nên những thế hệ thanh niên “hồng” bên cạnh việc nâng cao năng lực chuyên môn, học vấn. Các đơn vị, địa phương tùy vào chức năng, nhiệm vụ của mình để lên kế hoạch, chương trình, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cụ thể. Ví dụ: chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, thủ lĩnh thanh niên, học sinh, sinh viên về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức pháp luật, truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc …Thông qua nhiều hình thức đa dạng như: các buổi nói chuyện tuyên truyền, tổ chức thành lớp học, lồng ghép vào bộ môn giáo dục công dân ở phổ thông, các hội diễn văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu…
Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu niên giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện bản thân, xác định cho mình động cơ và mục tiêu phấn đấu đúng đắn; tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, thiếu lành mạnh xâm nhập vào học đường.
Năm là, nâng cao tính tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hiệu quả của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở trách nhiệm của các cấp ủy, hệ thống các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu mà còn ở mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Phát huy tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch làm theo gương Bác qua những công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh hoạt tại địa phương, gia đình, lấy đó làm tiêu chuẩn rèn luyện, phấn đấu. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân phải tích cực đấu tranh với những biểu hiện xấu, việc làm xấu đang tràn lan trong xã hội.
Mỗi cán bộ, đảng viên là người đứng đầu phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là trong việc phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong lãnh đạo, quản lý để kịp thời xử lý.
Sáu là, thường xuyên kiểm tra, giám sát; biểu dương, khen thưởng.
Đây là giải pháp nhằm đôn đốc mỗi cá nhân, tổ chức nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay.
Như vậy, có thể nói, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trở thành vấn đề cấp bách hàng đầu, quan hệ mật thiết với sự tồn vong của chế độ. Để Đảng Cộng sản Việt Nam đảm bảo vai trò lãnh đạo của mình đối với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, việc bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Do đó, nhận thức đúng đắn và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Bài, ảnh: Lê Minh Phượng
(Trường Chính trị tỉnh)
 
[1]   ĐCS Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, H.2011, tr.88

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.16.BTGTW

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Lượt xem:8 | lượt tải:6

TÀI LIỆU

phục vụ HN thông báo nhanh kết quả HNTW3 khóa XIII và phổ biến CT, NQ của TW

Lượt xem:20 | lượt tải:22

HD.14.BTGTW

về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Lượt xem:20 | lượt tải:9

HƯỚNG DẪN

triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Lượt xem:19 | lượt tải:11

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:30 | lượt tải:16

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:68 | lượt tải:75

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:168 | lượt tải:29
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay14,399
  • Tháng hiện tại365,724
  • Tổng lượt truy cập11,413,649
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây