Ngành Tuyên giáo tỉnh với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức 

Ngành Tuyên giáo tỉnh với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Chủ nhật - 14/07/2019 14:41
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Là vị trí then chốt, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong những năm qua luôn được Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, với trọng trách, vinh dự và nhiệm vụ được giao, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức, đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần củng cố khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh.
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum xác định một trong những nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng là “Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng”. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác  tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp đã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng  kịp thời, nghiêm túc, có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày được nâng cao. Hầu hết các hội nghị học tập, quán triệt ở cấp tỉnh được chỉ đạo theo hình thức trực tuyến đảm bảo tiết kiệm về thời gian, kinh phí và mở rộng hơn thành phần tham dự... Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên đều được tiếp thu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng, ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung chương trình trong toàn tỉnh; ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị và các đơn vị chức năng xây dựng chương trình triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình. Từ năm 2015 đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa phương về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thông qua các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; các lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy  quản lý (đối tượng 3, đối tượng 4); chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể… Trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) các huyện, thành phố đã bám sát hướng dẫn của ban tuyên giáo cấp trên, luôn chú trọng đổi mới phương thức giảng dạy, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo nội dung chương trình và chất lượng. Trong 5 năm qua, TTBDCT các huyện, thành phố đã mở 722 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho tổng số trên 44.500 lượt học viên tham gia.
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đặc biệt là thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Trong thời gian qua, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp thường xuyên định hướng, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức đoàn kết dân tộc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nhất là tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác, không bị mắc mưu các thế lực thù địch và các phần tử xấu; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lợi dụng việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng để truyền bá tư tưởng, quan điểm trái với chủ trương của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và tổ chức triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các lực lượng trong tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của tỉnh và Tổ giúp việc cấp tỉnh; thành lập Nhóm chuyên gia đấu tranh, phản bác chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng. Ban  tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tham mưu cấp ủy thành lập Tổ chỉ đạo đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của địa phương. Thời gian gần đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng cung cấp thông tin và xử lý thông tin, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhất là trên không gian mạng; kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng. Đến nay, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng nhiều nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội và kết nối các tài khoản để chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.
Trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên được ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy thực hiện đồng bộ, thường xuyên, nghiêm túc. Trong đó, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII "về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên"; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Theo đó, việc học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thường xuyên thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. 100% tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Việc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đã được duy trì thường xuyên. Các địa phương, đơn vị đã rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Cán bộ, đảng viên đã có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc; thái độ, trách nhiệm trong giao tiếp, ứng xử và xử lý công việc cho Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.... Qua việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; hạn chế các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Với những thành quả đó, trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức nói riêng ở tỉnh ta sẽ có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội vẫn không ngừng tiếp diễn, với hình thức ngày càng phong phú, tinh vi hơn. Trước yêu cầu thực tiễn như vậy, đòi hỏi các cấp, các ngày đều phải chung tay, chung sức đối với công tác xây dựng, bảo vệ Đảng.
Ngành Tuyên giáo tiếp tục phải đảm nhận trách nhiệm đầu tàu, tham mưu cấp ủy làm tốt công tác  xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, với những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm...; Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày ­18-7-2018 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:573 | lượt tải:158

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1240 | lượt tải:156

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:730 | lượt tải:598

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:132 | lượt tải:188

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:803 | lượt tải:131

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1104 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:266 | lượt tải:60
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay8,482
  • Tháng hiện tại354,961
  • Tổng lượt truy cập31,480,229
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây