Nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh 

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 01/08/2018 08:44
Nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp ủy đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác lý luận chính trị, công tác tư tưởng. Đảng ta khẳng định: Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng, nó thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ phát triển của đất nước. Vì vậy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp là yêu cầu cấp thiết hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh.
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, điểm cầu của tỉnh
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, điểm cầu của tỉnh
Thực trạng công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp trên địa bàn toàn tỉnh trong những năm qua, nhất là sau khi thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung, công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp nói riêng ở địa phương, đơn vị mình. Đánh giá kết quả quán triệt, học tập, tuyên truyền sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết:
Cấp ủy các địa phương, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời từ việc xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập, tuyên truyền đến xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng khóa XII; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tiễn địa phương, đơn vị; phân công cấp ủy, báo cáo viên quán triệt nghị quyết tại cơ sở xã, phường, thị trấn và đến tận thôn, làng cho quần chúng nhân dân; chỉ đạo các binh chủng tuyên truyền thông tin, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, đơn vị. Trong quá trình quán triệt, học tập Nghị quyết đã dành thời gian thảo luận về Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các Nghị quyết.
Về phương pháp và đội ngũ báo cáo viên: Các địa phương, đơn vị đã có sự kết hợp việc trình chiếu Slides và truyền đạt miệng trong quá trình quán triệt nghị quyết; đội ngũ báo cáo viên được lựa chọn từ những đồng chí có kinh nghiệm, khả năng truyền đạt tốt, am hiểu về các lĩnh vực, nhất là những vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh nên hiệu quả quán triệt cao, người nghe dễ tiếp thu. Riêng đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài việc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, cấp ủy chỉ đạo sử dụng các hình thức tuyên truyền khác như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động bằng xe; tuyên truyền lồng ghép trước các buổi chiếu phim lưu động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày triển lãm; tuyên truyền trên Tạp chí Văn hóa, trên trang thông tin của ngành….
Về khâu tổ chức hội nghị: Hầu hết các địa phương, đơn vị đều cung cấp đầy đủ tài liệu cho đối tượng học tập; thực hiện nghiêm túc thời gian nghiên cứu, quán triệt theo kế hoạch của Tỉnh ủy; quản lý chặt chẽ đối tượng học tập tại hội nghị; Việc học tập của đại biểu được chấp hành nghiêm túc, nắm được nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương và địa phương; kết thúc đợt học tập, đa số cán bộ, đảng viên đều thực hiện nghiêm túc việc viết bài thu hoạch để thể hiện nhận thức cá nhân.
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định trong công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập trong thời gian qua, đó là: Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát đến công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện; Một số báo cáo viên chưa chú trọng đổi mới phương pháp truyền đạt, nên chất lượng, hiệu quả quán triệt, học tập còn thấp; Việc thảo luận, tham gia góp ý của các đối tượng vào chương trình hành động của cấp ủy các cấp ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; Việc học tập, viết bài thu hoạch của học viên ở một số địa phương, đơn vị, nhất là ở cơ sở vẫn chưa nghiêm túc; Việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch sau hội nghị của một số địa phương, đơn vị còn chậm so với quy định...
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của đảng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian đến, qua đó sớm hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào cách mạng của địa phương đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở từng địa phương, đơn vị, cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Thứ nhất: Cấp ủy các cấp cần quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát hơn nữa đến công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp ở địa phương, đơn vị mình. Trước mắt, chỉ đạo ngành tuyên giáo và các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII của Đảng; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 23- 3- 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05- 02- 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09- 2- 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.  
Thứ hai: Cấp ủy các cấp cần kiện toàn, củng cố lại đội ngũ báo cáo viên theo hướng “tinh gọn- hiệu quả”. Lựa chọn báo cáo viên có trình độ, năng lực, uy tín thật sự ở một số lĩnh vực cụ thể, như: Xây dựng Đảng, kinh tế- xã hội, quốc phòng, giáo dục để đưa vào đội ngũ báo cáo viên các cấp. Loại bỏ, không cơ cấu báo cáo viên hạn chế về trình độ, năng lực, uy tín, mặc dù là lãnh đạo ở các địa phương, đơn vị vào đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đồng thời, có chế độ, chính sách phù hợp, thỏa đáng để động viện, khuyến khích đội ngũ báo cáo viên hoạt động sáng tạo, tích cực, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thứ ba: Đi đôi với việc động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp; cần có biện pháp cụ thể xử lý nghiêm những địa phương, đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp ở địa phương, đơn vị mình.
Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:80 | lượt tải:22

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:47 | lượt tải:34

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:75 | lượt tải:49

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:218 | lượt tải:77

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:218 | lượt tải:62

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:190 | lượt tải:45

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:207 | lượt tải:45
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay10,204
  • Tháng hiện tại218,432
  • Tổng lượt truy cập10,365,997
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây