Kon Tum: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới 

Kon Tum: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thứ sáu - 09/06/2023 16:08
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (Chỉ thị 23-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã vận dụng, xây dựng, ban hành hàng trăm nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, chương trình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
Hội nghị triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hội nghị triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Tổ chức 22 điểm cầu từ tỉnh đến cấp huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các xã, phường, thị trấn để phổ biến, quán triệt, học tập Chỉ thị 23-CT/TW cho 3.033 cán bộ chủ chốt các cấp.
Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo, tổ chức 15 Hội nghị trực tiếp cấp huyện phổ biến, quán triệt cho 2.483 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang; 420 hội nghị lồng ghép phổ biến, tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, khu dân cư cho 60.465 hội viên, đoàn viên, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, quản lý các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Một số kết quả nổi bật cụ thể như sau:
Lĩnh vực kinh tế-xã hội: Chỉ đạo hoàn thành việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đối với một số nội dung như: Chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chủ trương về thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; chủ trương giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; chủ trương tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia...
Lĩnh vực an ninh, trật tự: Chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội…
Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, như: Nghị quyết về “nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; Nghị quyết về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;... Chỉ thị  về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh”; các Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự các năm 2021, 2022, 2023”; Chỉ thị về diễn tập khu vực phòng thủ gắn với phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025”; Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh "cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc" trong tình hình mới”; Chỉ thị về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số  trên địa bàn tỉnh”;…
Việc tổ chức, triển khai công tác nghiên cứu lý luận: Chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp thực hiện Đề tài “Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại địa bàn tỉnh Kon Tum”” và Đề tài “Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Qua đó, ban hành Kết luận số 1196-KL/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời, lãnh đạo triển khai 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  về đánh giá, tham mưu triển khai các nghị quyết của cấp ủy các cấp và xây dựng các chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương…
Việc đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Ban hành và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh” và Quy định số 489-QĐ/TU, ngày 29-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường phổ thông, thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành, gắn với điều kiện thực tế địa phương; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức, giáo dục ý thức tuân tủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới...; chỉ đạo ngành giáo dục thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị trong sinh viên; đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị, đạo đức hằng năm gắn với đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08-02-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”; chỉ đạo triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh. Theo đó, Trường Chính trị tỉnh đã liên kết mở 33 lớp đào tạo trung cấp và cao cấp lý luận chính trị cho 2.513 lượt học viên; mở 182 lớp bồi dưỡng các loại hình cho 10.767 lượt học viên; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy mở 485 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, sơ cấp lý luận chính trị... cho hơn 33.000 lượt học viên, đồng thời, cử cán bộ tham gia các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do các cấp, các ngành tổ chức;…
Công tác thông tin, tuyên truyền: Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin của các ngành, địa phương tích cực thực hiện nhiều tin bài, phóng sự tuyên truyền phát trên sóng phát thanh, truyền hình, trang thông tin, mạng xã hội về những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực ở các địa phương, đơn vị gắn với biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện. Trong 5 năm qua, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp từ Trung ương đến địa phương biểu dương, khen thưởng, điển hình như: Thành phố Kon Tum có 59 tập thể, 90 cá nhân được thành phố khen thưởng; 06 tập thể và 08 cá nhân được tỉnh khen thưởng; 01 cá nhân được trung ương khen thưởng; Huyện Kon Plông có 169 tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng từ cấp huyện đến cấp tỉnh; Đảng bộ Quân sự tỉnh có 17 tập thể, 17 cá nhân được Đảng ủy Quân sự khen thưởng, 07 tập thể, 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...
Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Xây dựng kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh ”về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, xấu độc trên Internet, mạng xã hội theo Kết luận số 53-KL/TW; thành lập Fanpage "Ngọc Linh Xanh" phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu;…
Đánh giá chung, qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW trên địa bàn tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã chủ động triển khai, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch... Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:205 | lượt tải:107

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:304 | lượt tải:191

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1000 | lượt tải:2110

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1323 | lượt tải:209

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2730 | lượt tải:354

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1471 | lượt tải:755

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:218 | lượt tải:229
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập120
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm113
  • Hôm nay11,794
  • Tháng hiện tại247,451
  • Tổng lượt truy cập31,920,244
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây