Kon Tum đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

Kon Tum đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Chủ nhật - 18/11/2018 18:46
Từ khi tái thành lập tỉnh (năm 1991) cho đến nay, mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ tỉnh Kon Tum luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên,... với mục tiêu tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công việc được giao - Nguồn: dangcong
Cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công việc được giao - Nguồn: dangcong

Việc làm thường xuyên 

Quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tế của địa phương, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng, có tính đột phá về công tác xây dựng Đảng, như Đề án về xóa tình trạng thôn, làng chưa có đảng viên đến năm 2010, tiến tới xóa tình trạng, thôn, làng chưa có tổ chức đảng; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 04-9-2008, về “Đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ”, đồng thời, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”

Những năm gần đây, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016, về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; chú trọng triển khai kịp thời, đúng quy định đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản bộ máy và biên chế cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và sắp xếp lại mô hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới...

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết quan trọng gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, như Nghị quyết về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025”; Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020”, Nghị quyết về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh”, Nghị quyết về “Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh”, Nghị quyết về “Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020”...

Trong công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chuyển, phân công lại nhiệm vụ cho đảng viên, cấp ủy viên; phân công các Tổ Tỉnh ủy viên phụ trách đảng bộ các huyện, thành phố, trong đó chú trọng ở những địa bàn có tình hình an ninh chính trị phức tạp, có đông đồng bào theo đạo, những thôn (làng) nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên hoặc chưa có đảng viên, tổ chức đảng; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên ở khu dân cư, nhất là những nơi qua đánh giá chất lượng hằng năm, có tổ chức đảng xếp loại yếu kém hoặc có đảng viên vi phạm tư cách; chỉ đạo phân công cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ, uy tín, kinh nghiệm phụ trách giúp đỡ thôn, làng, phụ trách hộ, nhóm hộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy có phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện giới thiệu thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên, bí thư chi bộ làm thôn trưởng; đổi mới hình thức, nội dung và duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02-3-2012, của Ban Tổ chức Trung ương Về nội dung sinh hoạt chi bộ... 

Tỉnh ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là công tác tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vụ, việc nổi cộm mà dư luận quan tâm. Qua đó, giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận thấy ưu điểm để phát huy, khắc phục khuyết điểm, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy còn tăng cường công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; kịp thời giải quyết, xử lý những vụ, việc nổi cộm, bức xúc xảy ra tại cơ sở, không để tạo “điểm nóng”; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đối với việc tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; triển khai rộng khắp, hiệu quả việc thực hiện dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, các phong trào thi đua hành động cách mạng, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới.

Những chủ trương, biện pháp đột phá trên đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Đến nay, 874/874 thôn (làng) đều có tổ chức đảng, đảng viên. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên: tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân hằng năm đạt 55%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 76%.

Công tác phát triển Đảng tiếp tục được quan tâm, từ năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 3.794 đảng viên (đạt 75% chỉ tiêu Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 27.190 đồng chí. Đảng bộ tỉnh hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, 698 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 118 đảng bộ cơ sở; 510 chi bộ cơ sở) với 1.908 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở (1 đảng bộ bộ phận; 1.907 chi bộ).

Hiệu quả rõ ràng

Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã và đang tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết đưa ra đã đạt và vượt mức kế hoạch, như tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) hằng năm tăng trưởng tương đối khá, bình quân giai đoạn 2016 - 2017 đạt 8,54%/năm (đạt 94,9% mục tiêu Nghị quyết); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.492 tỷ đồng (đạt 71,2% mục tiêu Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD cuối năm 2015 lên 1.580 USD vào cuối năm 2017 (đạt 63,2% mục tiêu Nghị quyết đề ra).

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều chủ trương, chính sách mới đầu tư có chiều sâu đã tạo ra bước phát triển vượt bậc, với các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, phù hợp với lợi thế của tỉnh và xu hướng chung của thị trường. Kết quả quan trọng nhất là tỉnh đã thành lập được khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (17ha) và ban hành được Kế hoạch dồn đổi, tích tụ ruộng đất để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017 - 2020 và đến năm 2025...

Công nghiệp của tỉnh có bước phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp đến cuối năm 2017 đạt 5.350 tỷ đồng, tăng 28,9% so với đầu nhiệm kỳ. Thương mại - dịch vụ phát triển khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng nhanh, cuối năm 2017 đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với cuối năm 2015...

Một số chỉ tiêu về văn hóa, xã hội cũng đạt được kết quả đáng khích lệ: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49% (đạt 94,2% mục tiêu Nghị quyết); tỷ lệ người trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương là 35,4% (đạt 44,25% mục tiêu Nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo (tính theo phương pháp tiếp cận đa chiều) năm 2016 là 4,16% và năm 2017 là 4,05% (đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra là giảm 3% - 4%/năm).

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; chính sách hậu phương quân đội, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện tốt; công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy quét các loại tội phạm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; việc điều tra, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ, việc bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

Bài học kinh nghiệm 

Cùng với những kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Một là, xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng là then chốt; luôn luôn nhận thức đúng và chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy đúng mức vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hai là, tăng cường phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng nhằm nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của tổ chức đảng và nhiệm vụ kết nạp đảng viên ở thôn, làng. 

Ba là, xây dựng nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở; trên cơ sở đó phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là của đồng chí phó bí thư cấp ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng, các tổ cấp ủy viên phụ trách địa bàn trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện. Thực tế cho thấy, việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để chỉ đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã có những kết quả bước đầu khả quan.

Bốn là, tập trung xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ... Qua đó, góp phần xây dựng chi bộ thôn (làng) vững mạnh và làm tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên ở khu dân cư.

Năm là, chú trọng phân công cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ, uy tín, kinh nghiệm phụ trách giúp đỡ thôn (làng). Quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể nhằm đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của cấp ủy, chi bộ và đảng viên, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ. Phân công đảng viên về sinh hoạt ở những nơi chưa có tổ chức đảng để đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng và làm công tác phát triển đảng viên.

Sáu là, các cấp ủy cần thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay trong công tác xây dựng tổ chức đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt nhiệm vụ phát triển Đảng. 

Phát huy hiệu quả trong thời gian tới

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đảng bộ tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ tỉnh xác định tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

1- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 15-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tích cực sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

2- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”. Trong đó, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, bảo đảm đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, gắn xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; rà soát, thành lập, củng cố và phát huy vai trò tổ chức đảng ở các thôn, tổ dân phố; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, thành tích; đẩy mạnh phát triển Đảng đối với thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, phấn đấu trong năm 2018 có trên 60% số thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên và đến năm 2020 có trên 70% số thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên.

3- Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Thường xuyên theo dõi, bám sát, nắm vững tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là những “điểm nóng” để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý ngay từ cơ sở./.

Nguyễn Văn Hùng
TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Nguồn tin: Tạp chí Cộng sản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:93 | lượt tải:28

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:39

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:85 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:235 | lượt tải:84

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:233 | lượt tải:67

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:203 | lượt tải:50

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:221 | lượt tải:53
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay3,473
  • Tháng hiện tại233,129
  • Tổng lượt truy cập10,380,694
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây