Kon Tum: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề đặt ra 

Kon Tum: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề đặt ra

Thứ năm - 12/09/2019 16:42
Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới xác định nhiệm vụ: “cần chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Kon Tum tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, cơ hội, phản động
Kon Tum tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, cơ hội, phản động
Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng bộ tỉnh Kon Tum luôn coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở mỗi thời kỳ, nhất là những thời điểm khó khăn của cách mạng, Đảng bộ càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này. Trong thời gian gần đây, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các cấp, các ngành, lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp nắm bắt tình hình, nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời tham mưu cấp ủy có biện pháp đối phó, xử lý. Từ việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác này, trong thời gian qua, một số vụ việc đã được phát hiện, xử lý: Vấn đề tà đạo Hà Mòn tuy chưa được giải quyết triệt để, nhưng những đối tượng cốt cán đã bị bắt và xử lý theo pháp luật (Y Gin, A Tách, A Hyưm bị xét xử vào năm 2014); hầu hết các hộ, nhân khẩu đã quay lại sinh hoạt theo tôn giáo chính thống. Tình trạng khiếu kiện, tranh chấp, lấn chiếm đất đai có diễn biến phức tạp, đặc biệt là vụ việc ở thôn Plei Sar, thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim; tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ngành chức năng đã tích cực đối thoại, tiếp dân, tuyên truyền, vận động, giải quyết chính sách thỏa đáng…. tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Phát hiện và xử lý một số đối tượng đăng tải, chia sẻ các tin, bài xuyên tạc, kích động trên mạng xã hội.... Việc nhận diện, kịp thời xử lý những vụ việc nói trên, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; uy tín của Đảng bộ các cấp ngày càng được nâng lên.
Dự báo trong thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức hơn. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với cuộc cách mạng 4.0 là sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước và công cuộc đổi mới.
Trong tỉnh, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp: Các đối tượng định cư ở nước ngoài tiếp tục liên lạc, móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh, gửi tiền, thư về cho thân nhân…, gây tâm lý hướng ngoại trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tà đạo Hà Mòn vẫn chưa được giải quyết triệt để. Một số vụ việc khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến đất đai chưa được giải quyết dứt điểm... Trong khi, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khả năng nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn hạn chế. Trình độ dân trí, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp so với mặt bằng chung nên dễ bị các thế lực thù địch, cơ hội xúi dục, kích động, lôi kéo. Công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng của các cấp, các ngành thiếu đồng bộ, chưa huy động được đông đảo các lực lượng tham gia; nội dung chưa đa dạng, phong phú, thiếu sắc bén, thuyết phục. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả chưa cao.
Tổng kết thực tiễn về phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến, với 5 nhóm nội dung:
Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; trong đó chú trọng giáo dục lòng yêu nước, trách nhiệm công dân, niềm tự hào dân tộc và kỹ năng sống, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Thứ hai, phát huy trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…. Kiện toàn ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp tỉnh, cấp huyện.
Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ, ý thức phục vụ Nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2019 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thứ tư, phát huy vai trò của báo chí và mạng xã hội trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; đấu tranh chống các tư tưởng, luận điệu sai trái, thù địch, phản động.
Thứ năm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình về thi đua yêu nước, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:279 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:311 | lượt tải:141

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:344 | lượt tải:152

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:343 | lượt tải:288

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:824 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1094 | lượt tải:191


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay3,564
  • Tháng hiện tại371,912
  • Tổng lượt truy cập30,903,034
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây