Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X ở Kon Tum 

Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X ở Kon Tum

Thứ ba - 02/08/2022 08:49
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW trong toàn Đảng bộ đã đạt được những kết quả nhất định. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thường xuyên được cấp ủy các cấp chủ động thành lập, củng cố, kiện toàn, nhất là sau Đại hội Đảng bộ các cấp.
HN nghiên cứu, quán triệt các CT, NQ của Đảng
HN nghiên cứu, quán triệt các CT, NQ của Đảng
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, ngay sau khi Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (Chỉ thị số 17-CT/TW) được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 25-4-2008 để triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai sâu rộng trong các tổ chức đảng, các ngành và các tổ chức chính trị-xã hội; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy định.
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW trong toàn Đảng bộ đã đạt được những kết quả nhất định. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thường xuyên được cấp ủy các cấp chủ động thành lập, củng cố, kiện toàn, nhất là sau Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh có 100% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp. Báo cáo viên cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên là 97,37%; trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp là 80%. Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng trở lên là 80%; trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên 71,45%. Đến nay, toàn tỉnh có 2.398 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp (cấp Trung ương: 05 đồng chí; cấp tỉnh: 50 đồng chí; cấp huyện: 266 đồng chí; cấp cơ sở: 2077 đồng chí); có cơ cấu hợp lý, đồng đều ở các ngành, lĩnh vực; bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; nhiều đồng chí nhiệt tình, tâm huyết, có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo địa bàn phụ trách và theo lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được cấp ủy các cấp chú trọng. Hằng năm,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp, định hướng thông tin cho báo cáo viên cấp huyện. Ban Tuyên giáo cấp huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, gắn với đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức các hội thi (Giảng viên lý luận chính trị giỏi, Bí thư chi bộ giỏi, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi…) để đội ngũ báo cáo viên được học hỏi, cọ sát, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác báo cáo viên; việc cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo cho báo cáo viên được thiết lập bằng các hình thức đa dạng, kịp thời, thông qua việc chuyển tải các tài liệu liên quan lên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ứng dụng công nghệ như Email, Zalo, mời các chuyên gia đầu ngành về thông báo thời sự, thông tin chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, kết nối các Hội nghị trực tuyến báo cáo viên định kỳ hằng tháng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, mở rộng thành phần đến các điểm cầu xã, phường, thị trấn; việc thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, thù lao cho đội ngũ báo cáo viên các cấp luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định; các điều kiện đảm bảo cho công tác tuyên truyền miệng cơ bản đáp ứng được nhu cầu.
Các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên như: Chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giữa các phương pháp truyền thống như: nói chuyện trực tiếp, vận động từng người, từng nhóm người thông qua các hội nghị tuyên truyền, các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt chi bộ thường kỳ với việc sử dụng và phát huy các phương tiện truyền thanh, truyền hình; lồng ghép qua các hội thi, hội diễn văn hoá, văn nghệ; huy động các già làng và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại các thôn, làng tham gia công tác tuyên truyền miệng. Đặc biệt, trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã kịp thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng các hình thức trực tuyến và thông qua các trang thông tin, nhóm zalo, facebook; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở hoạt động khá bài bản, đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của các giai tầng trong xã hội, phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền để có hướng chỉ đạo. Góp phần làm cho hoạt động tuyên truyền miệng của tỉnh được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền miệng của toàn Đảng bộ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế như nội dung, chất lượng tổ chức công tác tuyên truyền miệng ở một số nơi, một số thời điểm còn hạn chế; các hoạt động tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm, các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các kỳ đại hội, bầu cử, sau khi có nghị quyết, chỉ thị mới…mà chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, đều khắp.
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X và Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới các cấp ủy Đảng cần thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng đa dạng hóa, tăng tính thuyết phục, thiết thực, hiệu quả, phù hợp và sát cơ sở, sát đối tượng.
Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý và điều hành hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Kịp thời định hướng dư luận khi có sự kiện xảy ra với nhiều thông tin trái chiều; chủ động cung cấp kịp thời và đầy đủ nguồn tài liệu có liên quan, nhất là các tài liệu, tư liệu, bản tin... giúp báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp cận nhanh với các ấn phẩm thông tin mới mang tính thời sự, đa dạng, phong phú và hấp dẫn.
Ba là, tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; quan tâm đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, trang thiết để phục vụ công tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tuyên truyền nói chung.


Bài, ảnh: Trần Thị Thu Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:371 | lượt tải:169

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:462 | lượt tải:390

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:254 | lượt tải:77

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:133 | lượt tải:57

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:680 | lượt tải:775

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:768 | lượt tải:321

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:740 | lượt tải:397


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay2,809
  • Tháng hiện tại325,446
  • Tổng lượt truy cập30,400,996
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây