Kết quả sau 10 thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW ở tỉnh ta và những kiến nghị 

Kết quả sau 10 thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW ở tỉnh ta và những kiến nghị

Thứ sáu - 02/11/2018 13:47
Hàng ngàn lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và lý luận chính trị được Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố (TTBDCT) phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể mở để đào tạo, bồi dưỡng cho hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng các cấp trong tỉnh sau 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư trên địa bàn toàn tỉnh.
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh.
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh.
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” (Quyết định 185-QĐ/TW) trên địa bàn toàn tỉnh đã đem lại những kết quả tích cực, cụ thể như sau:
Toàn tỉnh đã thành lập 10 TTBDCT thuộc 09 huyện và 01 thành phố. Đa số các trung tâm được bố trí biên chế cơ bản đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25- 10- 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII) và Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, hầu hết các địa phương đã triển khai thực hiện Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc TTBDCT.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các TTBDCT luôn được các cấp ủy quan tâm, bố trí sắp xếp theo đúng chuyên môn, năng lực công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, toàn tỉnh có 15 giảng viên chuyên trách và 160 giảng viên kiêm chức. Các giảng viên tham gia giảng dạy tại các TTBDCT được cấp ủy lựa chọn từ đội ngũ cán bộ, lãnh đạo đầu ngành ở địa phương, đa số đều có trình độ chuyên môn từ đại học và cao cấp lý luận chính trị; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn.
Trong 10 năm (2008- 2018) thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, TTBDCT các huyện, thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị mở hàng ngàn lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho hàng ngàn lượt cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn. Nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của TTBDCT đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và yêu cầu của cấp ủy địa phương. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng có vận dụng sáng tạo, lồng ghép nội dung các chuyên đề với thông tin kịp thời về tình hình thời sự kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh trong nước và địa phương, nên học viên dễ tiếp thu và liên hệ thực tiễn cụ thể.
Trong quá trình giảng dạy, TTBDCT các huyện, thành phố luôn chú trọng đổi mới phương thức giảng dạy, kết hợp nhuần nhuyễn phương thức giảng dạy truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tăng cường phương thức đối thoại, phát vấn với học viên. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ở các TTBDCT đều có sự chuẩn bị kỹ nội dung bài giảng, nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin về những sự kiện chính trị nổi bật, về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh của đất nước, của địa phương kịp thời. Hầu hết giảng viên cả chuyên trách và kiêm nhiệm đều thực hiện giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, nên đã giúp học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu; giúp học viên vừa nắm chắc kiến thức, vừa có kỹ năng thực hành. Sau các buổi giảng, nhiều trung tâm đã tổ chức lấy phiếu thăm dò của học viên để nhận xét, đánh giá giờ dạy của giảng viên, qua đó giúp giảng viên kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình lên lớp.
Việc đánh giá học viên được thực hiện sau mỗi môn học, khóa học như làm bài kiểm tra, viết tiểu luận, nên chất lượng, hiệu quả học tập của học viên sau mỗi khóa học được nâng cao. Kết thúc mỗi khóa học, trung tâm tổ chức cho học viên viết bài thu hoạch, chấm bài, xếp loại chất lượng học tập của học viên và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng vẫn còn có những hạn chế, bất cập, đó là:
Một là: Do sự lãnh đạo, quản lý song trùng giữa cấp ủy và chính quyền địa phương đối với TTBDCT, nên dẫn đến việc sử dụng con dấu, thể thức văn bản, cấp văn bằng, chứng chỉ cho học viên còn bất cập.
Hai là: Chưa có sự thống nhất, đồng bộ trong việc biên chế tại các TTBDCT các huyện, thành phố, vẫn còn có TTBDCT thiếu biên chế theo quy đinh và đội ngũ cán bộ, giảng viên làm việc kiêm nhiệm nên hiệu quả, chất lượng chưa cao.
Ba là: Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc tại các TTBDCT huyện, thành phố phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, ngân sách của mỗi địa phương, chưa có sự thống nhất theo Quyết định 185-QĐ/TW nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.
Bốn là: Kinh phí hoạt động của Trung tâm chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; chế độ lương, phụ cấp cho giảng viên còn nhiều bất cập, như không được hưởng phụ cấp công vụ, phụ cấp khối Đảng nên ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu quả công tác chuyên môn.
Năm là: Đa số giảng viên tại các TTBDCT các huyện, thành phố là kiêm nhiệm, bận nhiều việc chuyên môn, ít đầu tư cho công việc kiêm nhiệm nên chất lượng, hiệu quả giảng dạy còn hạn chế. Phương pháp giảng dạy mặc dù có đổi mới theo hướng tích cực, nhưng nhìn chung còn nặng về lý thuyết, độc thoại; học viên còn thụ động trong việc trao đổi, thảo luận, tranh luận với giảng viên.
Sáu là: Một số nội dung chương trình bồi dưỡng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn đã lạc hậu, chưa được bổ sung thông tin, kiến thức kịp thời nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
Từ những hạn chế, bất cập trên, để tiếp tục triển khai thực hiện thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của TTBDCT các huyện, thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho TTBDCT các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian đến, Trung ương cần quan tâm thực hiện một số vấn đề sau:
Thứ nhất: Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Ban Bí thư sớm ban hành văn bản mới thay thế Quyết định 185-QĐ/TW hiện nay theo hướng cấp ủy địa phương là đơn vị chủ quản TTBDCT, hoặc sáp nhập chức năng, nhiệm vụ của TTBDCT về ban tuyên giáo cấp huyện để thống nhất trong công tác lãnh đạo và tham mưu.
Thứ hai: Trung ương xem xét ban hành quy định thống nhất về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, chế độ, chính sách của TTBDCT và đội ngũ cán bộ, công chức, giảng viên trong toàn quốc và những địa phương đặc thù.
Thứ ba: Xem xét thay đổi chế độ, chính sách cho học viên, nhất là học viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; học viên không được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước cho phù hợp với thời điểm hiện nay.

Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:16 | lượt tải:11

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:84 | lượt tải:31

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:92 | lượt tải:29

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:67 | lượt tải:18

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:91 | lượt tải:19

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:194 | lượt tải:56

CV.323.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 05-2021

Lượt xem:41 | lượt tải:31
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay6,467
  • Tháng hiện tại114,591
  • Tổng lượt truy cập10,262,156
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây