Kết quả sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 

Kết quả sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

Thứ sáu - 10/07/2015 10:13
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã bám sát sự chỉ đạo, các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Bộ phận giúp việc tỉnh để xây dựng chương trình công tác, kịp thời cụ thể hóa, ban hành kế hoạch, hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐUK, ngày 21-11-2011 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch từng năm để cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chủ đề...Hằng năm, hướng dẫn các TCCSĐ triển khai học tập theo các chuyên đề theo hướng dẫn của Trung ương; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và địa phương; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng.

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đạt được các kết quả cụ thể sau: Bên cạnh việc chỉ đạo triển khai học tập các chuyên đề hằng năm và tổ chức học tập, làm theo Di chúc của Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ gắn việc bổ sung xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị đã xây dựng, chỉ ra những ưu điểm để phát huy, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh; đồng thời xác định được những nội dung tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ được xác định là một trong những nội dung quan trọng để làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên cuối năm.

Cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị được phát hiện qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI (như Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã lựa chọn những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến công chức thuế. Đảng ủy đã hướng dẫn đảng viên, công chức cơ quan khi tổ chức sinh hoạt tại Chi bộ, Tổ công đoàn tập trung vào các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm đối với công việc được giao; thái độ ứng xử đối với Người nộp thuế của những công chức trực tiếp tiếp xúc với Người nộp thuế, công tác cải cách thủ tục hành chính. Kết quả về thủ tục hành chính ngày càng đơn giản hơn, tinh thần trách nhiệm, thái độ của công chức, viên chức được tốt lên nhiều, được nhân dân tin tưởng…); phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTG, ngày 07-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ "về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại cơ quan, đơn vị đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi dần vào cuộc sống và được nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt quan tâm thực hiện. Nội dung tiết kiệm tập trung trong tiết kiệm chi tiêu hành chính, tiết kiệm văn phòng phẩm, điện nước, lồng ghép để giảm bớt các buổi hội họp...

Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong 04 năm qua, Đảng bộ khối đã chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo cấp ủy chi bộ Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước và địa phương...

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, rút ra các bài học kinh nghiệm sau: (1) Cấp uỷ các TCCSĐ trực thuộc cần nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên để vận dụng, xây dựng chương trình, kế hoạch của chi bộ, đảng bộ sát hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, trong đó xác định rõ những nội dung công việc phải triển khai. (2) Quán triệt đầy đủ, kịp thời và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm tại cơ quan, đơn vị. (3) Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là nhân tố rất quan trọng bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (4) Nơi nào cấp uỷ quan tâm, phát huy tốt vai trò của cấp uỷ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thì nơi đó có sự chuyển biến tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (5) Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo; giữa nghiên cứu, quán triệt với hướng dẫn động viên, tạo điều kiện để mọi người tích cực, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác. (6) Việc phát hiện, nêu gương và khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến là sự cổ vũ, động viên mạnh mẽ, thiết thực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Thời gian tới, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo sau:  

Một là, chỉ đạo cấp uỷ các TCCSĐ trực thuộc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần, thái độ tận tụy, trung thành phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức thành các nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, từng loại công việc.

Hai là, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ba là, chú trọng xây dựng những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bốn là, tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm là, gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 với công tác tổ chức đại hội  đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI).

Hà Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:94 | lượt tải:28

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:39

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:85 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:237 | lượt tải:84

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:234 | lượt tải:67

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:204 | lượt tải:50

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:222 | lượt tải:53
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập171
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm156
  • Hôm nay4,241
  • Tháng hiện tại233,897
  • Tổng lượt truy cập10,381,462
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây