Kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta 
banner 1
 

Kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta

Thứ hai - 13/05/2019 14:59
Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.
Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Hội trường Ngọk Linh, tỉnh Kon Tum
Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Hội trường Ngọk Linh, tỉnh Kon Tum
Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 15-12-2016 triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở nội dung chuyên đề hằng năm và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nội dung từng chuyên đề, đồng thời, lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hằng năm, các cấp ủy đảng đều chú trọng lựa chọn từ 3-5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, liên quan đến trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là những vụ việc được phát hiện qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, 100% tổ chức đảng trên địa bàn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Cuối năm, các chi bộ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều gắn kết quả thực hiện bản cam kết với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm.
Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục được duy trì và phát huy. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trở thành công việc thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều địa phương, đơn vị đã duy trì việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú. Nhiều cơ quan, đơn vị sưu tầm những bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức kể chuyện những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt công tác tư tưởng vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, tọa đàm, thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 17-01-2019 "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh"; trong đó, yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm các quy định về việc nêu gương theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "nói đi đôi với làm"; chủ động đối thoại, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân quan tâm; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, có thái độ ứng xử với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, trong xây dựng và thực hiện các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Theo đó, các địa phương, đơn vị đã xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó quy định rõ quy trình giải quyết công việc, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân; làm tốt công tác tiếp công dân; niêm yết đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mỗi cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông... Các hồ sơ công việc của tổ chức và công dân được xem xét, giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định và trả kết quả đúng hẹn.
Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, việc thực hiện nội dung đột phá. Trong 3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong số những vấn đề được quan tâm chỉ đạo và đạt hiệu quả cao như việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; việc thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội.
Công tác tuyên truyền, giáo dục về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy chỉ đạo và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, hình ảnh, thơ ca… về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên được xây dựng, đăng tải. Một số địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình ngoại khóa... mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” đã được tích hợp vào các môn học liên quan trong hệ thống giáo dục. Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát dộng rộng rãi, thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Các mô hình hay, gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được xây dựng, biểu dương và thông tin, tuyên truyền, nhân rộng. Năm 2017, toàn tỉnh có 72 mô hình, 144 điển hình tiên tiến. Năm 2018, đã duy trì và xây dựng 127 mô hình; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng cho 14 tập thể và 28 cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.
Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó đã tự giác học tập và làm theo. Lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục thể hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề hằng năm của một số cấp ủy cơ sở còn chậm; có địa phương, đơn vị chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện. Việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ còn lúng túng. Chất lượng bản đăng ký cá nhân của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công tác nên khó theo dõi, đánh giá. Việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả chưa liên tục. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.
Sơ kết 3 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện NQTW 4 khoá XII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là những nội dung trọng tâm, đột phá được xác định tại Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 13-02-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 "về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 để kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.  Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến; trước mắt tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2019) để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:35 | lượt tải:14

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:49 | lượt tải:22

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:99 | lượt tải:34

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:59 | lượt tải:36

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:195 | lượt tải:75

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:206 | lượt tải:53

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:216 | lượt tải:163
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay11,030
  • Tháng hiện tại318,634
  • Tổng lượt truy cập12,173,204
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây