Kết quả công tác lý luận chính trị quý I-2024 trên địa bàn tỉnh 

Kết quả công tác lý luận chính trị quý I-2024 trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 25/03/2024 10:07
Trong quý I-2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và công tác giáo dục lý luận chính trị ở địa phương, đơn vị.
Hội nghị trực tuyến toàn Quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, điểm cầu cấp tỉnh.
Hội nghị trực tuyến toàn Quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, điểm cầu cấp tỉnh.
Về công tác phổ biến, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng mới ban hành. Theo đó, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, như: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị về “nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05-01-2024 của Bộ Chính trị về “công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; Kết luận 69-KL/TW, ngày 11-01-2024 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế””; Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 04-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả””; Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 12-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Kết luận số 68-KL/TW của Bộ Chính trị “về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia”; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 26-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy“về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2024”; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị “phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 26-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25-10-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”; Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 05-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02-10-2023 của Bộ Chính trị “thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Công văn số 1206-CV/TU, ngày 01-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07-5-2024)”;…
Kết quả 14/14 địa phương, đơn vị tổ chức 1.208 hội nghị tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho 52.189 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, đồng thời tổ chức 1.433 buổi phổ biến, tuyên truyền cho 97.732 lượt quần chúng nhân dân thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, sinh hoạt khu dân cư. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị còn hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (toàn tỉnh có trên 2.680 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia); tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu của ngành (Hội Nông dân tỉnh); biên soạn các chuyên đề giáo dục chính trị tự chọn năm 2024 cho cán bộ, chiến sỹ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh)...
Về công tác giáo dục lý luận chính trị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kế hoạch triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Công văn chỉ đạo về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 230 cán bộ, công chức các tổ chức chính trị - xã hội; 05 lớp bồi Trung cấp Lý luận chính trị cho 294 cán bộ, công chức, viên chức tại các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei. Trung tâm chính trị các huyện, thành phố và tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức 28 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 1.872 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Việc triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:292 | lượt tải:139

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:372 | lượt tải:322

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:234 | lượt tải:74

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:50 | lượt tải:24

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:600 | lượt tải:683

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:679 | lượt tải:284

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:652 | lượt tải:364


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay16,457
  • Tháng hiện tại280,741
  • Tổng lượt truy cập30,356,291
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây