Kết quả công tác lý luận chính trị năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Kết quả công tác lý luận chính trị năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật - 25/12/2022 14:40
Năm 2022, công tác lý luận chính trị được ngành Tuyên giáo tỉnh tham mưu thực hiện, đạt kết quả tích cực…
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia Hội thi GVLLCT giỏi cấp tỉnh năm 2022
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia Hội thi GVLLCT giỏi cấp tỉnh năm 2022
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết: Trong năm 2022, toàn bộ nội dung công tác lý luận chính trị theo kế hoạch được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát, cụ thể và hoàn thành có hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức kịp thời, đầy đủ Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh và hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt và thông báo nhanh các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo các địa phương, đơn vị phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương mới ban hành và các văn bản triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như: Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05-5-2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06-7-2022 của Bộ Chính trị về “Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về “Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01-7-2022 của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026”; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10-8-2022 của Ban Bí thư về “công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về “phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử"; Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08-9-2022 của Bộ Chính trị về “chủ trương bố trí công tác đối với can bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30-8-2022 của Bộ Chính trị "về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 05-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 20-7-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương về “cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 28-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương về “nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài”; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương về “phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội”; Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;…đến đội ngũ cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Toàn tỉnh tổ chức 577 điểm cầu hội nghị trực tuyến toàn tỉnh và hội nghị trực tuyến toàn quốc từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, với 21.890 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tham gia.
Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ngoài việc tham gia các hội nghị trực tuyến toàn tỉnh và hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết do Tỉnh ủy, Trung ương tổ chức còn tổ chức 1.205 hội nghị phổ biến, quán triệt, học tập ở cấp huyện và cơ sở, với trên 100 ngàn lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia.
Việc phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời, với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, như: Vừa tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp, vừa lồng ghép trong các cuộc họp sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; gắn với các hội nghị triển khai công tác của địa phương, đơn vị; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của địa phương, ngành;… Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân các cấp tham gia nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị nghiêm túc, chấp hành đúng các quy định về học tập lý luận chính trị trong Đảng.
Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022; hướng dẫn bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2022 cho các địa phương, đơn vị; tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022; tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II (Miền Trung-Tây Nguyên) năm 2022 và Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022;...
Trường chính trị tỉnh tiếp tục tổ chức đào tạo và quản lý các lớp chuyển tiếp từ năm 2021 sang và mở 10 lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, với số lượng 529 học viên; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho 95 cán bộ quản lý giáo dục; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, cung cấp đầy đủ chuyên đề học tập chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 cho các đơn vị; mở một lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 33 quần chúng, xây dựng Kế hoạch tổ chức giáo dục và kiểm tra chính trị cho 20 đồng chí hạ sỹ quan, binh sỹ thuộc Ban CHQS các huyện, thành phố; Đảng ủy Biên phòng tỉnh thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BTVTU và nghị quyết của Đảng ủy BĐBP, mở 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới, với 41 đối tượng tham gia; Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Công an nhân dân, cử 40 cán bộ, chiến sỹ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, mở 06 lớp nhận thức về Đảng và bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới, với 417 đối tượng tham gia.
Các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã hướng dẫn, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho hơn 07 ngàn cán bộ, viên chức ngành giáo dục; Trung tâm chính trị các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt. Toàn tỉnh đã mở 148 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cho 8.869 đối tượng là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập.

Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:36 | lượt tải:14

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:50 | lượt tải:21

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:596 | lượt tải:917

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:635 | lượt tải:190

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:641 | lượt tải:207

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:1815 | lượt tải:207

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023

Lượt xem:418 | lượt tải:75


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay6,163
  • Tháng hiện tại396,988
  • Tổng lượt truy cập29,458,783
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây