Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 ở tỉnh ta 

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 ở tỉnh ta

Chủ nhật - 23/06/2019 12:36
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Sau khi có Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch, tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở tỉnh và các huyện, thành phố; đồng thời, chỉ đạo các cấp uỷ trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt; ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 09-4-2018 “về việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 64-KH/TU ngày ­18-7-2018 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 19-11-2018 “về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2018- 2020”. Trên cơ sở các hướng dẫn, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác lý luận để triển khai thực hiện.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ và đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Đội ngũ làm công tác lý luận ngày càng được củng cố về số lượng, nâng cao chất lượng. Các cấp ủy quan tâm, có chính sách thu hút và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cho đội ngũ làm công tác lý luận ở các cấp hoạt động tốt; chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã cử 532 cán bộ, công chức đi đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính trị; Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính cho hơn 2.400 cán bộ, công chức của tỉnh; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Thông qua Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017- 2018, nhiều giảng viên được phát hiện, được chứng nhận là giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh.
Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được chú trọng, với hình thức đa dạng, phong phú. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ngày được nâng cao. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đều được tiếp thu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng. Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa phương về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã bám sát hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, đào tạo; luôn chú trọng đổi mới phương thức giảng dạy. Quán triệt sâu sắc Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Theo đó, các cơ sở giáo dục giảng dạy lý luận chính trị đúng chương trình, kết hợp lồng ghép, tích hợp các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, gắn với các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước của địa phương; có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trên các lĩnh vực với những việc làm cụ thể theo tấm gương của Bác.
Trong 5 năm qua, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh được thể hiện chủ yếu và rõ nét nhất qua việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc sơ kết, tổng kết được tiến hành đảm bảo theo đúng quy trình từ cấp dưới lên cấp trên, từ cơ sở đến tỉnh. Các báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề được xây dựng trên cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát, điều tra xã hội học, lấy thông tin từ các ngành, địa phương, đơn vị. Trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, cấp ủy các cấp đã kịp thời bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp và ban hành các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng chủ quan, duy ý chí.
Các đề tài, đề án, những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai, nhân rộng. Quán triệt Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25-4-2015 của Bộ Chính trị “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận trong các cơ quan đảng, nhà nước”, việc tổ chức đăng ký, chọn đề tài, tổ chức phản biện đánh giá, nghiệm thu được thực hiện nghiêm túc. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện 68 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Nhiều đề tài đã cung cấp các luận cứ khoa học, giúp tỉnh đề ra các chủ trương đúng đắn, được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đã xây dựng hơn 30 mô hình trình diễn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao cho các doanh nghiệp, hộ nông dân tiếp nhận, triển khai ứng dụng vào sản xuất như: Mô hình thâm canh sắn; mô hình trồng sâm dây trên địa bàn huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông; sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap; mô hình thâm canh tăng năng suất cây mía; mô hình trồng các loại rau, hoa xứ lạnh; ứng dụng các thiết bị sấy cà phê cho các xã thuộc vùng Đông Trường Sơn... Việc ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có những bước tiến đáng kể, một vài lĩnh vực đã tiếp cận được trình độ công nghệ sinh học chung của cả nước. Đã đưa vào sản xuất các giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng kháng sâu bệnh và phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương như: Sâm Ngọc Linh, sâm dây, lan kim tuyến, các loại hoa cúc, đồng tiền, phong lan, địa lan... Triển khai ứng dụng công nghệ Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đô thị như: Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên đất đai tỉnh Kon Tum; xây dựng GIS phục vụ quản lý đô thị; ứng dụng công nghệ GMS/GPRS để điều khiển và giám sát hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Kon Tum; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Đăk Bla; chuyển giao ứng dụng công nghệ GMS/GPRS để điều khiển và giám sát hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Kon Tum; ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; ứng dụng lắp đặt các trạm dự báo thời tiết, cảnh báo lũ tự động...
Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị là Nghị quyết về công tác lý luận và nghiên cứu lý luận, là nội dung lớn, khó, đòi hỏi đầu tư có chiều sâu, phải có tiềm lực. Vì vậy, đối với tỉnh Kon Tum, trong quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở một số nơi hiệu quả chưa cao. Một số đề tài, đề án, sáng kiến sau khi nghiệm thu không phát huy tác dụng, tính thực tiễn thấp. Số lượng cán bộ tham gia nghiên cứu lý luận và khoa học còn ít, chưa có trình độ chuyên sâu.
Trong thời gian tới, để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả hơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 09-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh” và Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 19-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2018-2020”. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và hệ thống giáo dục quốc dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh; ưu tiên kinh phí để thực hiện một số đề tài, dự án khoa học và công nghệ về lĩnh vực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ việc xây dựng, ban hành các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị sát với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, kiểm soát việc ứng dụng các đề tài, đề án, sáng kiến, sản phẩm khoa học công nghệ.

Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KL.45.TW

Kết luận của HNTW6 khoá XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:32 | lượt tải:23

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đc Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

Lượt xem:57 | lượt tải:23

NQ.27.TW

NQ 27 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Lượt xem:105 | lượt tải:67

NQ.28.TW

NQ 28 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Lượt xem:130 | lượt tải:52

NQ.29.TW

NQ 29 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:55 | lượt tải:47

CT.18.TW

về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội

Lượt xem:113 | lượt tải:78

TÀI LIỆU

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Lượt xem:204 | lượt tải:55
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập109
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm106
  • Hôm nay1,552
  • Tháng hiện tại49,640
  • Tổng lượt truy cập20,089,085
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây