Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh hiện nay 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh hiện nay

Thứ bảy - 20/11/2021 14:50
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là điều kiện tiên quyết triển khai sự lãnh đạo của Đảng sớm đi vào cuộc sống xã hội; góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng của địa phương và đất nước.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác Tuyên giáo tại huyện Sa Thầy
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác Tuyên giáo tại huyện Sa Thầy
Theo đó, để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành khảo sát thực trạng công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian qua tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Qua khảo sát cho thấy:
Về kết quả đạt được: Cấp ủy các cấp đã quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời các cơ quan tham mưu giúp việc xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Các địa phương, đơn vị đã phân công cấp ủy viên, báo cáo viên quán triệt, phổ biến cho Nhân dân tại các cuộc họp thôn, làng, tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể; các binh chủng tuyên truyền đã kết hợp nhiều phương thức tuyên truyền, phổ biến linh hoạt, phong phú, như: Tuyên truyền qua báo chí, hệ thống truyền thanh không dây, loa di động, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ gấp;....Việc tham gia học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản nghiêm túc, nắm bắt được những nội dung trọng tâm của các chỉ thị, nghị quyết; việc quản lý và báo cáo kết quả học tập được các địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời;…
Về hạn chế, tồn tại: Do hầu hết các địa phương là huyện miền núi nên gặp nhiều khó khăn về các điều kiện tự nhiên- xã hội, như: Cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại khó khăn; mặt bằng dân trí chưa cao, đời sống kinh trế- xã hội người dân còn nhiều khó khăn, ít quan tâm đến vấn đề chính trị; đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo của tỉnh nói chung, cấp huyện nói riêng còn thiếu (Toàn tỉnh có 73 cán bộ, công chức, bình quân Ban Tuyên giáo cấp huyện có 03 biên chế) và thường xuyên thay đổi sau mỗi kỳ đại hội đảng bộ địa phương; Cán bộ phụ trách tuyên giáo cấp xã hầu hết kiêm nhiệm, mức phụ cấp thấp (0,94%/mức lương cơ sở), nên chưa thật sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc; Đội ngũ báo cáo viên các cấp còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kỹ năng thuyết trình nên chất lượng, hiệu quả truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của một số báo cáo viên chưa thuyết phục; Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở hầu hết chưa được thành lập; Phương tiện, trang thiết bị làm việc cho ngành tuyên giáo của tỉnh nói chung, nhất là cấp huyện và cơ sở còn thiếu thốn, lạc hậu;…
Từ thực trạng khảo sát trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021), với các nhóm giải pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Tiếp tục đổi mới và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Từng cán bộ, đảng viên phải xác định việc học tập, nghiên cứu và vận dụng, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm, vừa là quyền lợi của mình.
Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, đột phá, phù hợp với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết, chỉ thị và chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trong đó, xác định rõ nội dung, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng sâu sát, kịp thời, hiệu quả. Trong đó, nghiên cứu, thành lập các tổ công tác của cấp ủy để giám sát, đánh giá công tác tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với cấp ủy cấp dưới; tổ chức khảo sát nhận thức của cán bộ, đảng viên tại các hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức phù hợp; chỉ đạo cấp ủy, bí thư chi bộ (nơi không có cấp ủy) tăng cường kiểm tra nhận thức về nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Xác định kết quả quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên hằng năm.
Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là đối với cấp cơ sở, như hệ thống phòng họp trực tuyến, loa truyền thanh không dây, biên soạn tài liệu phù hợp với đối tượng học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng...
Thứ hai, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Lãnh đạo nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, nội dung, phương pháp tuyên truyền phải phù hợp với các nhóm đối tượng đặc thù, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, khu vực biên giới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác tối đa lợi thế của mạng xã hội trong công tác phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
Thứ ba, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Rà soát, tham mưu sửa đổi Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy” (Quy định số 1032-QĐ/TU, ngày 11-10-2013) cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Kịp thời hướng dẫn công tác tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác quản lý các lớp học tập nghị quyết, chỉ thị, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, tránh hình thức. Tham mưu cấp ủy đánh giá việc thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng để rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, quán triệt, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nơi làm tốt, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.
Hằng năm, tham mưu rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao chất lượng báo cáo viên cấp ủy các cấp và tuyên truyền viên cơ sở; hướng dẫn đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, tham mưu phân công báo cáo viên tại các hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; nội dung quán triệt phải được tổng hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nắm bắt, có liên hệ với tình hình thực tế của địa phương.
Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức phù hợp. Trong đó, kịp thời đăng tải các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sau khi ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng (trừ các nghị quyết, chỉ thị có nội dung Mật); chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phân tích, luận giải những vấn đề trọng tâm, cơ bản, cốt lõi và những vấn đề mới của nghị quyết, chỉ thị; tuyên truyền cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo diễn đàn rộng rãi tập hợp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:357 | lượt tải:164

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:448 | lượt tải:378

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:250 | lượt tải:77

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:119 | lượt tải:51

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:667 | lượt tải:759

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:753 | lượt tải:315

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:726 | lượt tải:391


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay6,848
  • Tháng hiện tại317,066
  • Tổng lượt truy cập30,392,616
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây