Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh - Những chặng đường phát triển 

Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh - Những chặng đường phát triển

Thứ bảy - 27/07/2019 10:32
Trải qua chặng đường 89 năm, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo tỉnh Kon Tum luôn hòa mình trong sự nghiệp cách mạng tỉnh nhà...
Bức trướng của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng ngành Tuyên giáo tỉnh Kon Tum nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng
Bức trướng của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng ngành Tuyên giáo tỉnh Kon Tum nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng
Ngay từ khi chi bộ đảng đầu tiên ra đời (25-9-1930) tại Ngục Kon Tum, các chiến sỹ Cộng sản đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tận dụng mọi điều kiện, cơ hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và cả trong tầng lớp binh lính, cai tù theo chủ trương, đường lối của Đảng. Cùng với cao trào Cách mạng Tháng Tám (1945) trong cả nước, ngày 23-8-1945, Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đứng lên theo Đảng giành chính quyền, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thành công của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ này là xây dựng được nền tảng tư tưởng cách mạng của Đảng trong lòng quần chúng nhân dân các dân tộc, tạo tiền đề tư tưởng cách mạng vững chắc cho giai đoạn cách mạng tiếp theo. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt nhất của toàn dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng (1945-1975), một chặng đường lịch sử 30 năm trường kỳ gian khổ đấu tranh chống Pháp, Mỹ-ngụy, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, những lực lượng làm công tác tuyên truyền ngày càng nâng cao được bản lĩnh, kinh nghiệm và trưởng thành. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tập trung tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước của quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cống hiến sức người, sức của để đánh thắng kẻ thù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với những chiến thắng vang dội đi vào sử sách như chiến thắng Măng Đen-Măng Bút (1954), Đăk Tô-Tân Cảnh (1972), Đăk Pét (1974)… góp phần giải phóng tỉnh Kon Tum, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, làm nên một mùa Xuân lịch sử năm 1975.
Đất nước thống nhất, Nhân dân các dân tộc Kon Tum sum họp trong niềm vui độc lập, tự do. Song, thời gian đầu sau giải phóng, tỉnh nhà còn phải đối mặt với bao khó khăn, thách thức. Ngành Tuyên giáo đứng trước nhiệm vụ mới, chung sức cùng hệ thống chính trị giúp Đảng bộ ổn định tình hình.
Những năm 1976-1986, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tích cực trong công tác tham mưu quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng lập trường, quan điểm đúng đắn, dần dần khắc phục những tư tưởng lệch lạc, sai lầm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên phong trào toàn tỉnh tăng gia lao động sản xuất, định canh định cư, khai hoang xây dựng cánh đồng, tạo ra những cơ sở vật chất ban đầu để ổn định đời sống. Cũng trong giai đoạn này, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tích cực trong công tác tham mưu, cùng với các cấp, các ngành tuyên truyền vận động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch âm mưu gây chiến tranh biên giới Tây Nam và chống phá ta trong nội địa thông qua các tổ chức phản động FULRO, đem lại bình yên cho Nhân dân.
Từ năm 1986-1991, bắt đầu giai đoạn đổi mới đất nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986), cũng là lúc tình hình thế giới có nhiều biến động, hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, Liên xô tan rã đã tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam. Nằm trong bối cảnh chung, ở Kon Tum đã có không ít cán bộ, đảng viên có tư tưởng hoang mang, dao động, Nhân dân không khỏi lo âu. Trước tình hình đó, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tích cực tham mưu quán triệt, học tập chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao bản lĩnh lập trường, đổi mới tư duy trong nhận thức và hành động; từng bước khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, tạo đà cho sự chuyển biến mới.
Từ khi tỉnh Kon Tum được thành lập lại (8-1991) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác Tuyên giáo tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tổ chức các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tuyên truyền giáo dục về tình hình và nhiệm vụ mới; làm rõ những đặc điểm khó khăn, thuận lợi của một tỉnh có điểm xuất phát thấp về kinh tế nhằm tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng tỉnh nhà ổn định về an ninh chính trị, phát triển về kinh tế, giải quyết được những vấn đề xã hội bức xúc; kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội trong Nhân dân, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu xuyên tạc trái với đường lối, quan điểm của Đảng. Đặc biệt, trong giai đoạn này, sự kiện bạo loạn chính trị tháng 02-2001, rồi tiếp đến tháng 4-2004, các thế lực thù địch xúi giục một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trốn sang Cam-pu-chia. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, vị trí của công tác Tuyên giáo đã được phát huy, huy động đồng bộ các binh chủng tuyên truyền, từ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí, đội ngũ làm công tác văn hoá văn nghệ... đã đồng loạt ra quân, vạch trần âm mưu, bản chất thâm độc, đấu tranh làm thất bại luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị của địa phương.
Trong giai đoạn hiện nay, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ; sự bùng nổ của công nghệ thông tin; sự hoạt động ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa… đặt ra cho công tác Tuyên giáo không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với bản lĩnh, kinh nghiệm, đoàn kết và được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, ngành Tuyên giáo tỉnh đã có nhiều đổi mới nhằm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, luôn hoàn thành tốt và tốt hơn trong công tác tham mưu xây dựng Đảng; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. Ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, làm cho nghị quyết của Đảng đến được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống; chỉ đạo nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước; chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ và trong sinh viên, học sinh ở địa phương; nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết; tổ chức, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận... của cấp ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
Trải qua chặng đường 89 năm, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo tỉnh luôn hòa mình trong sự nghiệp cách mạng tỉnh nhà. Những nỗ lực và sự cố gắng của đội ngũ trực tiếp làm công tác Tuyên giáo, cùng với sự góp sức của các ban, ngành, các đơn vị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình tư tưởng tâm trạng xã hội, củng cố nhận thức và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý của chính quyền địa phương. Những thành quả của ngành Tuyên giáo tỉnh đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Năm 2000, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì và năm 2005 Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; năm 2010, ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh đã vinh dự được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tặng Bức trướng với nội dung “Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Hiệu quả”. Vai trò công tác Tuyên giáo ngày càng được coi trọng; uy tín, vị thế của ngành Tuyên giáo ngày càng được nâng cao; tạo niềm tin tưởng tuyệt đối trong Đảng bộ.

Bài, ảnh: Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KL.45.TW

Kết luận của HNTW6 khoá XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:39 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đc Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

Lượt xem:66 | lượt tải:25

NQ.27.TW

NQ 27 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Lượt xem:117 | lượt tải:74

NQ.28.TW

NQ 28 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Lượt xem:148 | lượt tải:56

NQ.29.TW

NQ 29 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:59 | lượt tải:51

CT.18.TW

về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội

Lượt xem:124 | lượt tải:83

TÀI LIỆU

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Lượt xem:212 | lượt tải:58
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập197
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm193
  • Hôm nay1,734
  • Tháng hiện tại74,362
  • Tổng lượt truy cập20,113,807
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây