Công tác lý luận chính trị - một năm nhìn lại 

Công tác lý luận chính trị - một năm nhìn lại

Thứ ba - 14/01/2020 10:05
Năm 2019, công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành triển khai và đạt những kết quả tích cực.
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019
Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị đã được các cấp, các ngành phát huy tinh thần dân chủ, tích cực triển khai theo tinh thần Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 09-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 19-11-2018 về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tiến hành nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết nội dung trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, gồm: chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chủ trương về thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; chủ trương giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh giai đoạn 2016-2020; chủ trương tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiên cứu, tổng kết về nội dung công tác phòng, chống hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các địa phương, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề tổng kết, nghiên cứu dựa trên sự chỉ đạo, yêu cầu của cấp ủy cấp trên; sơ kết, tổng kết những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng; những mô hình mới, những cách làm hay cần đánh giá, nhân rộng. Quá trình tổng kết thực tiễn, đã đề xuất các giải pháp thiết thực để cấp ủy lãnh đạo trên từng lĩnh vực; đồng thời, làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu biên soạn văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, trước hết, việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Ngoài việc kết nối các hội nghị học tập, quán triệt do Trung ương tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng và của tỉnh đến các huyện, thành phố và một số xã, thị trấn có đường truyền kết nối. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thuộc phạm vi quản lý học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với từng nội dung, đối tượng tiếp thu và tình hình thực tế.
Việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân luôn được các cấp, ngành quan tâm thực hiện và được xem là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục lý luận chính trị. Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị để các đơn vị, địa phương có cơ sở triển khai; trong đó, nội dung tập trung vào các chương trình bồi dướng chuyên đề, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp...; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở, với 99 học viên tham gia là chuyên viên ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chuyên viên trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách (cấp ủy viên) và cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn
Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị - hành chính; chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác... đảm bảo theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.  Theo đó, đã đào tạo 15 lớp trung cấp LLCT - hành chính với 992 học viên; 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước với 187 học viên; 07 lớp bồi dưỡng đoàn thể với 721 học viên. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và trung tâm chính trị huyện đã mở 29 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với 1588 đồng chí tham gia; 19 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, với 899 đồng chí tham gia; 07 lớp sơ cấp lý luận chính trị, với 400 học viên tham gia; 01 lớp về 5 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, với 65 học viên tham gia; 48 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, với 3.462 học viên tham gia; 64 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp, với 7.904 học viên tham gia.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lý luận chính trị trong năm qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn còn gặp bất cập, đặc biệt là tiến độ triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn. Ở một số địa phương chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ chưa cao. Cơ sở vật chất tại một số trung tâm chính trị cấp huyện còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.
Để công tác lý luận chính trị đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, trong năm 2020, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; HHhhhướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về công tác lý luận. Chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng trong Đảng và Nhân dân các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trong đó, tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu cho các cấp uỷ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng và toàn dân...

Bài ảnh: Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:12 | lượt tải:10

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:58 | lượt tải:50

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:144 | lượt tải:139

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:70 | lượt tải:67

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:72 | lượt tải:63

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:46 | lượt tải:30

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:37 | lượt tải:30
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay9,357
  • Tháng hiện tại275,344
  • Tổng lượt truy cập10,862,620
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây