Chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05 

Chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05

Thứ năm - 16/03/2017 19:24
Đây là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 15/3/2017 tại Lào Cai.
Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai; Thường trực, Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, đồng chí Mai Văn Linh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương đã sôi nổi thảo luận, tham luận, phát biểu với 11 ý kiến phân tích, làm sâu sắc kết quả, bài học kinh nghiệm cũng như những vấn đề đang đặt ra trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các ý kiến đều thống nhất cho rằng việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW là rất cần thiết và kịp thời, đáp ứng yêu cầu bức thiết đang đặt ra hiện nay trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với kết quả trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được Trung ương Đảng quan tâm và thực hiện với một quyết tâm chính trị rất cao. Tuy mới ban hành và thực hiện được gần 1 năm nhưng với sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng cách làm sáng tạo, chủ động, hiệu quả của hầu hết các địa phương, đơn vị, Chỉ thị số 05-CT/TW đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, làm tiền đề cho những giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khái quát trên 3 nhóm vấn đề lớn. 

Thứ nhất, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là: Việc triển khai có tính chủ động; tổ chức khá bài bản; cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Kết quả này chính là nhờ việc kế thừa kinh nghiệm trong thực hiện các chỉ thị về học tập và lam theo Bác như: Chỉ thị 23-CT/TW (khóa IX), Chỉ thị 06-CT/TW (khóa X), Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI).  Hoạt động chuyên đề toàn khóa với các nội dung được triển khai liên tục, có nhiều đổi mới; phương pháp thực hiện có nhiều đổi mới do đó tác động chuyển tải rộng hơn đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng kế hoạch làm theo được nhiều địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện; nhiều nơi đã lựa chọn khâu đột phá, đưa ra các giải pháp thực hiện hữu hiệu, thiết thực, giải quyết được nhiều bức xúc cho nhân dân, nhất là những vấn đề tồn đọng nhiều năm gây khiếu kiện kéo dài về giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, cải cách thủ tục hành chính…. ; việc xây dựng kế hoạch làm theo đã có sự chỉ đạo đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa chương trình kế hoạch tổng thể với kế hoạch thực hiện của cá nhân cán bộ, đảng viên. Việc học tập làm theo Bác đã dần trở thành việc làm thường xuyên; nhiều nơi duy trì được sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác hàng tháng, quý với nhiều hình thức khác nhau. Công tác tuyên truyền được nhiều đơn vị triển khai nghiêm túc, xây dựng kế hoạch tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lực lượng, phương pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, hấp dẫn thông qua phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thi tìm hiểu,… Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện bài bản, nghiêm túc hơn, thường xuyên hơn với tinh thần trách nhiệm cao.  

Thứ hai, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng bộc lộc một số hạn chế, đó là: Trong tổ chức thực hiện, một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là thực hiện học tập gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chưa coi đây là một giải pháp quan trọng, mạnh mẽ để đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Chính nhận thức này cũng tác động tiêu cực đến việc thực hiện một số nội dung khác. Việc triển khai, thực hiện một số nội dung của Chỉ thị còn chậm, việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn có lúc chưa kịp thời; một số nội dung tính “sao chép” còn cao, chưa gắn với đặc thù của địa phương, đơn vị, chưa có sự sáng tạo, phù hợp. Việc biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền học tập và làm theo Bác còn thiếu tính chắt lọc; lộ trình, tiến độ thực hiện Chỉ thị hiện nay so với Chỉ thị 03-CT/TW giai đoạn trước không chậm nhưng so với yêu cầu thực tế thì chậm, chưa được như mong đợi, nhất là triển khai ở cấp cơ sở. Trong tổ chức thực hiện còn có hạn chế giữa việc quán triệt, học tập, nghiên cứu với xây dựng kế hoạch, xác định nội dung làm theo bảo đảm sát với thực tế địa phương, đơn vị, cá nhân. Việc gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa được quan tâm đúng mức; biểu hiện xa dân, ngại tiếp xúc với dân còn biểu hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên liên tục, hình thức còn đơn điệu, chưa đồng bộ.  

Thứ ba, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước, yêu cầu thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải quán triệt, thực hiện một số nội dung trọng tâm. Đó là:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng như Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW… xem đây là giải pháp căn bản, quan trọng, lâu dài.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về Chỉ thị 05-CT/TW cũng như học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức của Bác, nhất là nội dung về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế của bản thân và của đồng chí, đồng nghiệp từ đó tự giác sửa chữa, hoàn thiện bản thân.

Ba là, coi trọng việc làm theo, đây là gốc của vấn đề trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, nhất là những hạn chế, yếu kém để có lộ trình thực hiện, khắc phụ hiệu quả. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; trách nhiệm càng cao, yêu cầu, đòi hỏi càng lớn.

Bốn là, việc triển khai bảo đảm đồng đều ở tất cả các đối tượng, đặc thù, các cấp, các nhóm xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Năm là, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, nhất là vai trì gương mẫu của đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu. Trong tổ chức thực hiện coi trọng việc đổi mới phương thức, hiệu quả đối với từng địa phương, đơn vị. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện và giám sát quá trình thực hiện. Trong tổ chức thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với khen chê kịp thời, đúng người, đúng việc. 
Theo tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:278 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:311 | lượt tải:141

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:344 | lượt tải:152

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:343 | lượt tải:288

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:823 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1093 | lượt tải:191


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay3,272
  • Tháng hiện tại371,620
  • Tổng lượt truy cập30,902,742
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây