Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII: Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước là góp phần xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh Kon Tum 

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII: Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước là góp phần xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh Kon Tum

Thứ hai - 19/10/2020 16:10
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” để động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, huy động mọi lực lượng xã hội cả về tinh thần lẫn vật chất, đóng góp cho công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc.
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII
Lời kêu gọi thi đua ái quốc đó, đến nay đã tròn 72 năm, được ghi nhận và đánh dấu từng bước trưởng thành của phong trào thi đua yêu nước, có sự kế thừa và phát triển những nội dung mới, hình thức mới theo yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành một trong những động lực to lớn, đóng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trước đây, cũng như góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một phương thức giáo dục truyền thống, đạo đức; hướng con người tới cái cao cả, đem lại lợi ích cho xã hội, cho đất nước và cho cả dân tộc. Người đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...” chính là nhằm tạo ra môi trường xã hội rộng rãi, trở thành động lực để hướng con người tới những mục tiêu cao cả “Vì nước, vì dân”; Người đã chỉ ra rất cụ thể: “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho toàn xã hội”. Ngày nay đất nước ta đang đứng trước những thách thức mới và những thời cơ mới để thực hiện đường lối đổi mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Hơn lúc nào hết, thi đua yêu nước là đoàn kết, tập hợp rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp Nhân dân cùng nhau hướng về tương lai; tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động lực mạnh mẽ, phấn đấu vượt qua mọi thử thách để đưa đất nước ta sớm phát triển nhanh, mạnh, vững chắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Điều 9, Luật MTTQ Việt Nam quy định: MTTQ Việt Nam tham gia phối hợp với các cơ quan Nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động toàn dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giải quyết tốt các vấn đề xã hội ở khu dân cư, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân. Như vậy, việc tổ chức hướng dẫn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của công tác mặt trận và Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp; Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ Việt Nam sẽ không ngừng phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp Nhân dân nhằm góp phần tăng cường việc xây dựng, củng cố, mở rộng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.
Để phong trào thi đua triển khai sâu rộng, đạt kết quả tốt và qua đó tăng thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người hiểu rõ thi đua là cuộc vận động cách mạng rộng lớn, mang tính chính trị xã hội sâu sắc và vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua…”; động viên cổ vũ mọi người cùng học tập noi theo, qua đó phát hiện những tấm gương “Người thật, việc thật”, gương “Người tốt, việc tốt”; khơi dậy tinh thần thi đua nước yêu nước trong tất cả các tầng lớp Nhân dân là góp phần thực hiện thắng lợi việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện các phong trào hành động cách mạng của quần chúng Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, xác định phong trào thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giáo dục, quốc phòng và an ninh ở địa phương; xây dựng “Nếp sống văn minh, gia đình văn hoá”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hướng phong trào thi đua yêu nước vào việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân thi đua thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền nhân dân và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Nhân kỷ niệm 72 năm, ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”, toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum quyết tâm thực hiện và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ra sức thi đua lao động sản xuất làm ra nhiều của cải vật chất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho gia đình và làm giàu cho xã hội; Góp phần cùng với Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam,  các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của tỉnh Đảng bộ; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X; Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam. Đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương; ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, lập thành tích chào mừng niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của dân tộc và của tỉnh; tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020 - 2025 và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X…góp phần cùng cả nước đưa tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh, tiến bộ và giàu đẹp trong thời kỳ hội nhập quốc tế.


Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.1068.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:86 | lượt tải:52

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

Lượt xem:127 | lượt tải:91

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng

Lượt xem:909 | lượt tải:245

TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Lượt xem:84 | lượt tải:42

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)

Lượt xem:320 | lượt tải:134

HD.47.BTGTW

về sinh hoạt chính trị bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Lượt xem:362 | lượt tải:187

HD.28.BTGTU

tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lượt xem:1764 | lượt tải:600
truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay7,226
  • Tháng hiện tại183,272
  • Tổng lượt truy cập15,578,255
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây